Commit 278e9953 authored by Kenneth Nielsen's avatar Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

svn path=/trunk/; revision=5709
parent b459872d
2008-09-20 Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>
* da.po: Updated Danish translation by Ask H. Larsen
2008-09-20 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-17 00:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-20 22:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-30 16:01+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -599,8 +599,8 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Søgebjælke"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3418
#: ../src/totem.c:3450 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:737
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3451 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:737
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1789
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem - filmafspiller"
......@@ -1666,7 +1666,7 @@ msgstr "Indsæt venligst en ny disk for at afspille."
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem kunne ikke afspille disken."
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3282
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3283
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1780
msgid "No reason."
msgstr "Ingen begrundelse."
......@@ -1702,44 +1702,44 @@ msgstr "Totem kunne ikke vise indholdet af hjælp."
msgid "An error occurred"
msgstr "Der opstod en fejl"
#: ../src/totem.c:2576
#: ../src/totem.c:2577
msgid "TV signal lost"
msgstr "TV-signal tabt"
#: ../src/totem.c:2577
#: ../src/totem.c:2578
msgid "Please verify your hardware setup."
msgstr "Kontrollér venligst din hardwareopsætning."
#: ../src/totem.c:3143 ../src/totem.c:3145
#: ../src/totem.c:3144 ../src/totem.c:3146
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Forrige kapitel/film"
#: ../src/totem.c:3151 ../src/totem.c:3153
#: ../src/totem.c:3152 ../src/totem.c:3154
msgid "Play / Pause"
msgstr "Afspil / pause"
#: ../src/totem.c:3160 ../src/totem.c:3162
#: ../src/totem.c:3161 ../src/totem.c:3163
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Næste kapitel/film"
#: ../src/totem.c:3282
#: ../src/totem.c:3283
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem kunne ikke starte."
#: ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3420
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke klargøre de trådsikre biblioteker."
#: ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3420
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Kontrollér din systeminstallation. Totem vil nu afslutte."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3427
#: ../src/totem.c:3428
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "- Afspil film og sange"
#: ../src/totem.c:3436
#: ../src/totem.c:3437
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1748,11 +1748,11 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Kør \"%s --help\" for at se en fuldstændig liste af kommandolinjetilvalg.\n"
#: ../src/totem.c:3456
#: ../src/totem.c:3457
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totem kunne ikke klargøre konfigurationsmotoren."
#: ../src/totem.c:3456
#: ../src/totem.c:3457
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Kontrollér at Gnome er korrekt installeret."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment