Commit ddab6e8f authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent a9b2c3a4
Pipeline #174167 failed with stages
in 6 minutes and 50 seconds
# Swedish messages for totem.
# Copyright © 2002-2019 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2002-2020 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-27 14:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-29 22:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-13 14:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-28 13:16+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,11 +18,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3729
#: src/totem-grilo.c:1906 src/totem-object.c:3729
msgid "Videos"
msgstr "Videoklipp"
......@@ -175,7 +175,7 @@ msgstr "Kataloger att visa"
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr "Kataloger att visa i bläddringsgränssnittet, standard är ingen"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5689
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5702
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -561,15 +561,15 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Ange _platsen för filen som du vill öppna:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:111
#: src/backend/bacon-time-label.c:118
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2000
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2002
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Lösenord begärdes för RTSP-server"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3918
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3925
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -577,48 +577,52 @@ msgstr ""
"Källan verkar vara krypterad och kan inte läsas. Försöker du spela upp en "
"krypterad dvd utan libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3932
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Servern du försöker ansluta till är okänd."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3935
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Anslutningen till denna server nekades."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3938
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Den angivna filmen kunde inte hittas."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Servern nekade åtkomst till denna fil eller ström."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3951
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Autentisering krävs för att komma åt denna fil eller ström."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
msgid "SSL/TLS support is missing. Check your installation."
msgstr "Stöd för SSL/TLS saknas. Kontrollera din installation."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Du har inte behörighet att öppna den här filen."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3963
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Den här platsen är ej en giltig plats."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3984
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Filmen kunde inte läsas."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3990
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Denna fil är krypterad och kan inte spelas upp."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3983
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Filen du försökte spela upp är en tom fil."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4007 src/backend/bacon-video-widget.c:4015
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4020 src/backend/bacon-video-widget.c:4028
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -635,14 +639,14 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4027
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4040
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"Denna ström kan inte spelas upp. Det är möjligt att en brandvägg blockerar "
"den."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4030
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4043
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -651,7 +655,7 @@ msgstr ""
"behöva installera ytterligare insticksmoduler för att kunna spela upp vissa "
"filmtyper"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4041
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4054
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -660,19 +664,19 @@ msgstr ""
"först."
# Eventuellt använda "Flerkanalsljud"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5685
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5698
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5687
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5700
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5975
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5988
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Mediet innehåller inga videoströmmar som stöds."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6187
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6200
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -805,15 +809,15 @@ msgstr "%s (Säsong %d Avsnitt %d)"
msgid "Browse Error"
msgstr "Bläddringsfel"
#: src/totem-grilo.c:821
#: src/totem-grilo.c:826
msgid "Search Error"
msgstr "Sökfel"
#: src/totem-grilo.c:1301
#: src/totem-grilo.c:1306
msgid "Local"
msgstr "Lokalt"
#: src/totem-grilo.c:1910
#: src/totem-grilo.c:1915
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
......@@ -1005,12 +1009,12 @@ msgstr "Kan inte kölägga och ersätta samtidigt"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:231
#: src/totem-playlist.c:232
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Titel %d"
#: src/totem-playlist.c:1000
#: src/totem-playlist.c:1065
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr "Spellistan ”%s” kunde inte tolkas. Den kan vara skadad."
......@@ -1507,7 +1511,7 @@ msgid "N/A"
msgstr "-"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:126
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:235
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:250
msgctxt "Frame rate"
msgid "N/A"
msgstr "-"
......@@ -1555,25 +1559,52 @@ msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunder"
#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:163
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:165
#, c-format
msgctxt "time"
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s %s"
msgctxt "hours minutes seconds"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. 5 hours 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:168
#, c-format
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "hours minutes"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 5 hours
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:171
#, c-format
msgctxt "hours"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:166
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:177
#, c-format
msgctxt "time"
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "minutes seconds"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:180
#, c-format
msgctxt "minutes"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 0 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:172
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:187
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekunder"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:232
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:247
#, c-format
msgid "%0.2f frame per second"
msgid_plural "%0.2f frames per second"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment