Commit 742c05c7 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 6ec59b9c
Pipeline #187053 failed with stages
in 8 minutes and 52 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-23 15:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-25 12:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-05 08:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-09 23:22+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -17,11 +17,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3729
#: src/totem-grilo.c:1906 src/totem-object.c:3729
msgid "Videos"
msgstr "Vídeos"
......@@ -52,6 +52,10 @@ msgstr ""
"possibilitat d'augmentar o disminuir la velocitat de reproducció, creació de "
"galeries de captures de pantalla i enregistrament de DVD."
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:33
msgid "The GNOME developers"
msgstr "L'equip de desenvolupament del GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon! Do NOT translate or remove the application name from the list! It is used for search.
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:6
msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;Totem;"
......@@ -180,7 +184,7 @@ msgstr ""
"Directoris que es mostren a la interfície de navegació, per defecte no se'n "
"mostra cap"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5670
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5702
msgid "Stereo"
msgstr "Estèreo"
......@@ -566,15 +570,15 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Introduïu l'_adreça del fitxer que vulgueu obrir:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:114
#: src/backend/bacon-time-label.c:118
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:1981
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2002
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "El servidor de RTSP sol·licita la contrasenya"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3899
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3925
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -582,48 +586,52 @@ msgstr ""
"Sembla que la font està xifrada i no es pot llegir. Esteu intentant "
"reproduir un DVD xifrat sense libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3913
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Es desconeix el servidor al qual esteu intentant connectar."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "S'ha refusat la connexió a aquest servidor."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3919
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "No s'ha trobat la pel·lícula especificada."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3926
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "El servidor ha rebutjat l'accés a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3932
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer o flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
msgid "SSL/TLS support is missing. Check your installation."
msgstr "Falta la implementació SSL/TLS. Comproveu la instal·lació."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "No teniu permís per a obrir aquest fitxer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3944
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "La ubicació no és vàlida."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3984
msgid "The movie could not be read."
msgstr "No s'ha pogut llegir la pel·lícula."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3990
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Aquest fitxer no està xifrat i no es pot reproduir."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Heu intentat reproduir un fitxer buit."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3988 src/backend/bacon-video-widget.c:3996
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4020 src/backend/bacon-video-widget.c:4028
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -639,14 +647,14 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4008
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4040
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"No es pot reproduir aquest flux. Pot ser degut al fet que un tallafoc el "
"bloquegi."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4043
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -655,7 +663,7 @@ msgstr ""
"Potser cal que instal·leu connectors addicionals per poder veure alguns "
"tipus de pel·lícules"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4022
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4054
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -663,19 +671,19 @@ msgstr ""
"No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu de baixar-lo "
"al disc primer."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5666
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5698
msgid "Surround"
msgstr "Envoltant"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5668
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5700
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5956
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5988
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "El medi no conté cap flux de vídeo conegut."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6168
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6200
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -683,11 +691,11 @@ msgstr ""
"Falten alguns connectors necessaris. Assegureu-vos que el programa està "
"instal·lat correctament."
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:277
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:275
msgid "Unable to play the file"
msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer"
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:280
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:278
#, c-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
......@@ -698,7 +706,7 @@ msgstr[1] ""
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. * %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. * 'Software' in case of gnome-software.
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:288
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:286
#, c-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Cerca a %s"
......@@ -809,15 +817,15 @@ msgstr "%s (temporada %d episodi %d)"
msgid "Browse Error"
msgstr "Error de navegació"
#: src/totem-grilo.c:821
#: src/totem-grilo.c:826
msgid "Search Error"
msgstr "Error de cerca"
#: src/totem-grilo.c:1301
#: src/totem-grilo.c:1306
msgid "Local"
msgstr "Local"
#: src/totem-grilo.c:1910
#: src/totem-grilo.c:1915
msgid "Channels"
msgstr "Canals"
......@@ -928,18 +936,18 @@ msgstr "No s'ha pogut executar el Totem."
msgid "No reason."
msgstr "Sense motiu."
#: src/totem-open-location.c:183
#: src/totem-open-location.c:180
msgid "Add Web Video"
msgstr "Afegeix un vídeo web"
#: src/totem-open-location.c:185 src/totem-uri.c:399 src/totem-uri.c:460
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:98
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:103
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:221
#: src/totem-open-location.c:182 src/totem-uri.c:399 src/totem-uri.c:460
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:96
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:100
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:218
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#: src/totem-open-location.c:186 src/totem-uri.c:461
#: src/totem-open-location.c:183 src/totem-uri.c:461
msgid "_Add"
msgstr "_Afegeix"
......@@ -1009,26 +1017,26 @@ msgstr "No es pot enviar a la cua i reemplaçar alhora"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:231
#: src/totem-playlist.c:232
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Títol %d"
#: src/totem-playlist.c:993
#: src/totem-playlist.c:1065
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr ""
"No s'ha pogut analitzar la llista de reproducció «%s», pot estar malmesa."
#: src/totem-preferences.c:184
#: src/totem-preferences.c:185
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Configura els connectors"
#: src/totem-preferences.c:187 src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui:138
#: src/totem-preferences.c:188 src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui:138
msgid "_Close"
msgstr "Tan_ca"
#: src/totem-preferences.c:299
#: src/totem-preferences.c:300
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Seleccioneu el tipus de lletra per als subtítols"
......@@ -1278,7 +1286,6 @@ msgid "Support additional media player keys"
msgstr "Permet més tecles del reproductor multimèdia"
#: src/plugins/open-directory/open-directory.plugin.desktop.in:6
#. N.T.: Nom del connector
msgid "Open directory"
msgstr "Obrir directori"
......@@ -1467,94 +1474,94 @@ msgid "Channels:"
msgstr "Canals:"
#. Title
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:107
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:103
msgctxt "Title"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Artist
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:109
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:105
msgctxt "Artist"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Album
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:111
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:107
msgctxt "Album"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Year
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:113
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:109
msgctxt "Year"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Container
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:119
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:115
msgctxt "Media container"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Dimensions
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:122
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:118
msgctxt "Dimensions"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#. Video Codec
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:124
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:120
msgctxt "Video codec"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:127
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:123
msgctxt "Video bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:130
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:239
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:126
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:250
msgctxt "Frame rate"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:134
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:130
msgctxt "Audio bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#. Audio Codec
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:136
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:132
msgctxt "Audio codec"
msgid "N/A"
msgstr "N/D"
#. Sample rate
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:138
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:134
msgid "0 Hz"
msgstr "0 Hz"
#. Channels
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:140
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:136
msgid "0 Channels"
msgstr "0 canals"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:156
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:152
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d hora"
msgstr[1] "%d hores"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:158
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:154
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minut"
msgstr[1] "%d minuts"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:161
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:157
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -1562,25 +1569,50 @@ msgstr[0] "%d segon"
msgstr[1] "%d segons"
#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:167
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:165
#, c-format
msgctxt "time"
msgctxt "hours minutes seconds"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. 5 hours 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:168
#, c-format
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "hours minutes"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 5 hours
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:171
#, c-format
msgctxt "hours"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:170
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:177
#, c-format
msgctxt "time"
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "minutes seconds"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:180
#, c-format
msgctxt "minutes"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 0 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:176
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:187
msgid "0 seconds"
msgstr "0 segons"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:236
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:247
#, c-format
msgid "%0.2f frame per second"
msgid_plural "%0.2f frames per second"
......@@ -1718,7 +1750,7 @@ msgstr "Nombre de captures de pantalla:"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:147
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Captura de pantalla de %s.png"
......@@ -1726,7 +1758,7 @@ msgstr "Captura de pantalla de %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:154
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Captura de pantalla de %s - %d.png"
......@@ -1739,11 +1771,11 @@ msgstr "Captura de pantalla"
msgid "Allows screenshots and galleries to be taken of videos"
msgstr "Permet fer captures de pantalles i galeries dels vídeos"
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:92
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:90
msgid "Save Gallery"
msgstr "Desa la galeria"
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:99
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:97
msgid "_Save"
msgstr "De_sa"
......@@ -1751,18 +1783,18 @@ msgstr "De_sa"
#. * argument is a number which is used to prevent overwriting files.
#. * Just translate "Gallery", and not the ".jpg". Example:
#. * "Galerie-%s-%d.jpg".
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:116
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:114
#, c-format
msgid "Gallery-%s-%d.jpg"
msgstr "Galeria-%s-%d.jpg"
#. Set up the window
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:101
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:98
msgid "Creating Gallery…"
msgstr "S'està creant la galeria…"
#. Set the progress label
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:107
#: src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:104
#, c-format
msgid "Saving gallery as “%s”"
msgstr "S'està desant la galeria com a «%s»"
......@@ -1786,7 +1818,7 @@ msgid "Create Screenshot _Gallery…"
msgstr "Crea una _galeria de captures de pantalla…"
#: src/plugins/skipto/skipto.plugin.desktop.in:6
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:219
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:216
msgid "Skip To"
msgstr "Salta a"
......@@ -1800,7 +1832,7 @@ msgstr "_Salta a:"
#. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
#. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:176
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:173
msgid "second"
msgid_plural "seconds"
msgstr[0] "segon"
......@@ -1810,12 +1842,12 @@ msgstr[1] "segons"
#. Translators: you should translate this string to a number (written in digits) which corresponds to the longer character length of the
#. * translations for "second" and "seconds", as translated elsewhere in this file. For example, in English, "second" is 6 characters long and
#. * "seconds" is 7 characters long, so this string should be translated to "7". See: bgo#639398
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:213
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:210
msgctxt "Skip To label length"
msgid "7"
msgstr "6"
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:222
#: src/plugins/skipto/totem-skipto.c:219
msgid "_Skip To"
msgstr "_Salta a"
......@@ -1823,37 +1855,37 @@ msgstr "_Salta a"
msgid "_Skip To…"
msgstr "_Salta a…"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:63
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:65
msgctxt "playback rate"
msgid "× 0.75"
msgstr "× 0,75"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:64
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:66
msgctxt "playback rate"
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:65
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:67
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.1"
msgstr "× 1,1"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:66
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:68
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.25"
msgstr "× 1,25"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:67
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:69
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.5"
msgstr "× 1,5"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:68
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:70
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.75"
msgstr "× 1,75"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:76
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:78
#, c-format
msgid "Speed: %s"
msgstr "Velocitat: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment