Commit 5f59d6f8 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu Committed by Administrator

Update Romanian translation

parent ef5b3133
Pipeline #165593 passed with stages
in 22 minutes and 17 seconds
......@@ -5,16 +5,15 @@
# Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban, 2008, 2009.
# Mișu Moldovan <dumol@gnome.ro>, 2009.
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010.
# Daniel Șerbănescu <cyber19rider@gmail.com>, 2010, 2011.
# Viorel-Cătălin Răpițeanu <rapiteanu.catalin@gmail.com>, 2014.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015, 2016, 2017.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017.
# Jobava <jobaval10n@gmail.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem.HEAD.ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-27 14:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-18 08:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-31 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 15:50+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team <gnomero-list@lists."
"sourceforge.net>\n"
......@@ -189,7 +188,7 @@ msgstr "Directoare de afișat"
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr "Directoare de afișat în interfața navigabilă, implicit niciunul"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5689
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5702
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -575,15 +574,15 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Introduceți loc_ația fișierului pe care doriți să-l deschideți:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:111
#: src/backend/bacon-time-label.c:118
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2000
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2002
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Parola necesară pentru serverul RTSP"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3918
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3925
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -591,48 +590,52 @@ msgstr ""
"Sursa pare a fi criptată și nu poate fi citită. Încercați să redați un DVD "
"criptat fără libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3932
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Serverul la care încercați să vă conectați nu este cunoscut."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3935
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Conexiunea la acest server a fost refuzată."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3938
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Filmul specificat nu a putut fi găsit."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Serverul a refuzat accesul la acest fișier sau flux."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3951
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a accesa fișierul sau fluxul."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
msgid "SSL/TLS support is missing. Check your installation."
msgstr "Suportul pentru SSL/TLS lipsește. Verificați programul instalat."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Nu aveți permisiunea de a deschide acest fișier."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3963
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Această locație nu este validă."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3984
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Filmul nu a putut fi citit."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3990
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Fișierul este criptat și nu a putut fi redat."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3983
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Fișierul pe care încercați să-l redați este gol."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4007 src/backend/bacon-video-widget.c:4015
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4020 src/backend/bacon-video-widget.c:4028
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -652,12 +655,12 @@ msgstr[2] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4027
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4040
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr "Fluxul nu poate fi redat. Este posibil ca un firewall să îl blocheze."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4030
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4043
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -666,7 +669,7 @@ msgstr ""
"trebui să instalați module adiționale pentru a putea reda unele tipuri de "
"filme"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4041
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4054
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -674,19 +677,19 @@ msgstr ""
"Acest fișier nu a putut fi redat prin intermediul rețelei. Încercați mai "
"întâi să îl descărcați local."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5685
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5698
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5687
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5700
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5975
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5988
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Mediul nu conține niciun flux video suportat."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6187
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6200
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -1026,7 +1029,7 @@ msgstr "Nu se poate adăuga la coadă și înlocui în același timp"
msgid "Title %d"
msgstr "Titlul %d"
#: src/totem-playlist.c:1000
#: src/totem-playlist.c:1025
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr "Lista de redare „%s” nu a putut fi procesată, ar putea fi deteriorată."
......@@ -2612,15 +2615,6 @@ msgstr "Stabilește agentul de utilizator pentru situl Vimeo"
#~ msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
#~ msgstr "Drepturi de autor © 2002-2009 Bastien Nocera"
#~ msgid "translator-credits"
#~ msgstr ""
#~ "Mugurel Tudor <mugurelu@gnome.ro>\n"
#~ "Șerbănescu Daniel <cyber19rider@gmail.com>\n"
#~ "Contribuții Launchpad:\n"
#~ " Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
#~ " Alex Eftimie https://launchpad.net/~alexeftimie\n"
#~ " Doru Horișco https://launchpad.net/~doruhushhush"
#~ msgid "Totem Website"
#~ msgstr "Pagina web Totem"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment