Commit 127caf24 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent f41f6790
Pipeline #167342 passed with stages
in 11 minutes and 32 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-26 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-16 11:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-03 09:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-05 13:10+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -17,11 +17,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3729
#: src/totem-grilo.c:1906 src/totem-object.c:3729
msgid "Videos"
msgstr "Videá"
......@@ -216,7 +216,7 @@ msgstr ""
"žiadne"
# list store item - Typ zvukového výstupu
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5683
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5702
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -656,15 +656,15 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Zadajte _adresu súboru, ktorý chcete otvoriť:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:111
#: src/backend/bacon-time-label.c:118
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:1994
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2002
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Pre server RTSP je požadované heslo"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3912
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3925
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -672,51 +672,55 @@ msgstr ""
"Zdá sa, že zdroj je zašifrovaný a nedá sa čítať. Pokúšate sa prehrať "
"zašifrovaný disk DVD bez knižnice libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3926
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Server, ku ktorému sa snažíte pripojiť, je neznámy."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Spojenie s týmto serverom bolo odmietnuté."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3932
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Zadaný film sa nepodarilo nájsť."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Server zamietol prístup k tomuto súboru alebo streamu."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr ""
"Pre prístup k tomuto súboru alebo streamu je vyžadované overenie totožnosti."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
msgid "SSL/TLS support is missing. Check your installation."
msgstr "Chýba podpora protokolu SSL/TLS. Skontrolujte vašu inštaláciu."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Nemáte povolenie na otvorenie tohto súboru."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3957
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Toto umiestnenie je neplatné."
# DK: načítaný?
# PK: necham precitany, kedze cita sa len cast ale nacitava sa zvecsa celok
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3965
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3984
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Film nemohol byť prečítaný."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3990
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Tento súbor je zašifrovaný a nedá sa spätne prehrať."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Súbor, ktorý ste sa pokúsili prehrať, je prázdny."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4001 src/backend/bacon-video-widget.c:4009
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4020 src/backend/bacon-video-widget.c:4028
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -738,12 +742,12 @@ msgstr[2] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4021
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4040
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr "Tento prúd sa nedá prehrať. Je možné, že ho blokuje brána firewall."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4024
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4043
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -751,25 +755,25 @@ msgstr ""
"Zvukový alebo video stream sa nedá spracovať kvôli chýbajúcim kodekom. "
"Musíte nainštalovať dodatočné kodeky na prehranie niektorých typov filmov"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4035
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4054
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
msgstr "Tento súbor sa nedá prehrať cez sieť. Skúste ho najprv prebrať."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5679
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5698
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5681
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5700
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5969
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5988
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Nosič neobsahuje žiadne podporované video streamy."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6181
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6200
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -777,11 +781,11 @@ msgstr ""
"Chýbajú niektoré potrebné zásuvné moduly. Uistite sa, že je program "
"nainštalovaný správne."
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:277
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:275
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Nepodarilo sa prehrať súbor"
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:280
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:278
#, c-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
......@@ -795,7 +799,7 @@ msgstr[2] ""
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. * %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. * 'Software' in case of gnome-software.
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:288
#: src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:286
#, c-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Nájsť v programe %s"
......@@ -906,16 +910,16 @@ msgstr "%s (Sezóna %d Epizóda %d)"
msgid "Browse Error"
msgstr "Chyba prehliadania"
#: src/totem-grilo.c:821
#: src/totem-grilo.c:826
msgid "Search Error"
msgstr "Chyba hľadania"
#: src/totem-grilo.c:1301
#: src/totem-grilo.c:1306
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
# label
#: src/totem-grilo.c:1910
#: src/totem-grilo.c:1915
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"
......@@ -1136,21 +1140,21 @@ msgstr "Nedá sa zároveň zaradiť do radu a nahradiť"
msgid "Title %d"
msgstr "%d. titul"
#: src/totem-playlist.c:993
#: src/totem-playlist.c:1025
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr "Zoznam skladieb „%s“ sa nepodarilo analyzovať. Môže byť poškodený."
#: src/totem-preferences.c:184
#: src/totem-preferences.c:185
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Konfigurovať zásuvné moduly"
#: src/totem-preferences.c:187 src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui:138
#: src/totem-preferences.c:188 src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui:138
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
# font dialog title
#: src/totem-preferences.c:299
#: src/totem-preferences.c:300
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Výber písma pre titulky"
......@@ -1695,7 +1699,7 @@ msgid "N/A"
msgstr "Neznámy"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:126
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:235
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:250
msgctxt "Frame rate"
msgid "N/A"
msgstr "Neznáma"
......@@ -1750,29 +1754,59 @@ msgstr[2] "%d sekundy"
# PM: preco si to "a" dal preč?
# PK: pride mi to lepsie
#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:163
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:165
#, c-format
msgctxt "time"
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s %s"
msgctxt "hours minutes seconds"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
# výsledok môže vyzerať napr. takto: "6 minút a 1 sekunda"
# PM: preco si to "a" dal preč?
# PK: pride mi to lepsie
#. 5 hours 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:168
#, c-format
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "hours minutes"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 5 hours
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:171
#, c-format
msgctxt "hours"
msgid "%s"
msgstr "%s"
# výsledok môže vyzerať napr. takto: "6 minút a 1 sekunda"
# PM: preco si to "a" dal preč?
# PK: pride mi to lepsie
#. 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:166
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:177
#, c-format
msgctxt "time"
#| msgctxt "time"
#| msgid "%s %s"
msgctxt "minutes seconds"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:180
#, c-format
msgctxt "minutes"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 0 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:172
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:187
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekúnd"
# http://slovnik.juls.savba.sk/?w=snímka&c=ze5e
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:232
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:247
#, c-format
msgid "%0.2f frame per second"
msgid_plural "%0.2f frames per second"
......@@ -1929,7 +1963,7 @@ msgstr "Počet snímok obrazovky:"
#. translators: this is the name of the file that gets made up
#. * with the screenshot if the entire screen is taken
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:147
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:145
#, c-format
msgid "Screenshot from %s.png"
msgstr "Snímka obrazovky z %s.png"
......@@ -1937,7 +1971,7 @@ msgstr "Snímka obrazovky z %s.png"
#. translators: this is the name of the file that gets
#. * made up with the screenshot if the entire screen is
#. * taken
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:154
#: src/plugins/screenshot/screenshot-filename-builder.c:152
#, c-format
msgid "Screenshot from %s - %d.png"
msgstr "Snímka obrazovky z %s - %d.png"
......@@ -2047,37 +2081,37 @@ msgstr "P_reskočiť na"
msgid "_Skip To…"
msgstr "P_reskočiť na…"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:63
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:65
msgctxt "playback rate"
msgid "× 0.75"
msgstr "× 0.75"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:64
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:66
msgctxt "playback rate"
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:65
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:67
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.1"
msgstr "× 1.1"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:66
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:68
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.25"
msgstr "× 1.25"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:67
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:69
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.5"
msgstr "× 1.5"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:68
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:70
msgctxt "playback rate"
msgid "× 1.75"
msgstr "× 1.75"
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:76
#: src/plugins/variable-rate/totem-variable-rate-plugin.c:78
#, c-format
msgid "Speed: %s"
msgstr "Rýchlosť: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment