Commit f7d8fa9f authored by Gil Forcada's avatar Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan documentation

parent 5c1a47a6
......@@ -112,7 +112,7 @@ msgid ""
"accounts, and it requires the other person to have an application that "
"supports video calls."
msgstr ""
"Si teniu una càmera web, podeu trucar els vostres contactes i tindre una "
"Si teniu una càmera web, podeu trucar els contactes i tindre una "
"vídeo conferencia amb ells. Aquesta característica sols funciona amb certs "
"tipus de comptes, i requereix que l'altra persona tingui una aplicació que "
"suporti vídeo trucades."
......@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr ""
"Des de la finestra de la <gui>Llista de contactes</gui> , feu clic a la "
"icona<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png"
"\">vídeo trucada</media> a la vora del nom del contacte que vols trucar i "
"escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</gui>. Alternativament, feu clic al "
"escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</gui>. També podeu fer clic al "
"botó dret sobre el contacte i escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</"
"gui>."
......@@ -313,7 +313,7 @@ msgid ""
"still see your contacts’ statuses and start conversations with them."
msgstr ""
"Quan poseu l'estat com a <em>Invisible</em>, apareixereu com a desconnectat "
"per als vostres contactes. Encara estareu connectat als comptes i podreu "
"per als contactes. Encara estareu connectat als comptes i podreu "
"veure l'estat dels contactes i xatejar-hi."
#: C/status-icons.page:70(gui)
......@@ -926,9 +926,8 @@ msgid ""
"you are using a nickname that is already being used by someone else on that "
"particular network."
msgstr ""
"Aquests tipus d'errades apareixen quan intenteu connectar-vos al vostre "
"compte d'IRC i utilitzeu un sobrenom que ja l'utilitza algú altre en aquella "
"xarxa."
"Aquests tipus d'errades apareixen quan intenteu connectar-vos a comptes "
"d'IRC i utilitzeu un sobrenom que ja l'utilitza algú altre en aquella xarxa."
#: C/prob-conn-name.page:50(p)
msgid "In the <gui>Nickname</gui> text box, type a new nickname."
......@@ -1031,11 +1030,11 @@ msgstr ""
#: C/prev-conv.page:8(desc)
msgid "Browse or search your previous conversations."
msgstr "Navegueu o cerqueu per les vostres converses prèvies."
msgstr "Navegueu o cerqueu per les converses anteriors."
#: C/prev-conv.page:35(title)
msgid "View previous conversations"
msgstr "Visualitzeu les converses prèvies"
msgstr "Visualitzeu les converses anteriors"
#: C/prev-conv.page:39(p)
msgid ""
......@@ -1060,8 +1059,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"L'<app>Empathy</app> desa automàticament totes les converses que manteniu "
"amb els contactes. Podeu cercar <link xref=\"#search\">per les "
"converses prèvies</link> o <link xref=\"#browse\">navegar per les "
"converses prèvies</link> per contacte i data."
"converses anteriors</link> o <link xref=\"#browse\">navegar per les "
"converses anteriors</link> per contacte i data."
#: C/prev-conv.page:54(p)
msgid ""
......@@ -1069,18 +1068,18 @@ msgid ""
"previous conversations."
msgstr ""
"No us cal estar connectat a Internet per visualitzar i cercar a les "
"converses prèvies."
"converses anteriors."
#: C/prev-conv.page:61(title)
msgid "Search previous conversations"
msgstr "Cerqueu a les converses prèvies"
msgstr "Cerqueu a les converses anteriors"
#: C/prev-conv.page:63(p)
msgid ""
"You can perform a full-text search through all of your previous "
"conversations."
msgstr ""
"Podeu utilitzar cerca de texts complets dins les converses prèvies."
"Podeu utilitzar cerca de texts complets dins les converses anteriors."
#: C/prev-conv.page:67(p) C/prev-conv.page:96(p)
msgid ""
......@@ -1089,8 +1088,8 @@ msgid ""
"<key>F3</key>."
msgstr ""
"Des de la finestra <gui>Llista de contactes</gui> escolliu "
"<guiseq><gui>Visualitza</gui><gui>Converses prèvies</gui></guiseq>. "
"Alternativament, premeu <key>F3</key>."
"<guiseq><gui>Visualitza</gui><gui>Converses anteriors</gui></guiseq>. "
"O premeu <key>F3</key>."
#: C/prev-conv.page:71(p)
msgid "Select the <gui>Search</gui> tab."
......@@ -1123,14 +1122,14 @@ msgstr ""
#: C/prev-conv.page:89(title)
msgid "Browse previous conversations"
msgstr "Navegueu per les converses prèvies"
msgstr "Navegueu per les converses anteriors"
#: C/prev-conv.page:91(p)
msgid ""
"You can browse your previous conversations with your contacts or in chat "
"rooms by date."
msgstr ""
"Podeu navegar, per data, per les converses prèvies amb els contactes i "
"Podeu navegar, per data, per les converses anteriors amb els contactes i "
"pels xats a les sales."
#: C/prev-conv.page:100(p)
......@@ -1150,7 +1149,7 @@ msgid ""
"Select a contact or chat room to view your previous conversations from. By "
"default the most recent conversation will be shown."
msgstr ""
"Seleccioneu un contacte o una sala de xat per veure'n les converses prèvies. "
"Seleccioneu un contacte o una sala de xat per veure'n les converses anteriors. "
"Per defecte es mostrarà la conversa més recent."
#: C/prev-conv.page:111(p)
......@@ -1180,7 +1179,7 @@ msgid ""
"choose <gui>View Previous Conversations</gui>. The <gui>Previous "
"Conversations</gui> window will open with that contact already selected."
msgstr ""
"Podeu veure fàcilment les converses prèvies amb algun dels contactes a la "
"Podeu veure fàcilment les converses anteriors amb algun dels contactes a la "
"finestra <gui>Llista de contactes</gui>. Feu clic sobre el contacte i "
"escolliu <gui>Visualitza les converses anteriors</gui>. S'obrirà la finestra "
"<gui>Converses anteriors</gui> amb el contacte ja seleccionat."
......@@ -1307,7 +1306,7 @@ msgstr "Copiar, distribuir i transmetre el treball."
#: C/license.page:29(em)
msgid "To remix"
msgstr "Refer"
msgstr "Fer-ne obres derivades"
#: C/license.page:30(p)
msgid "To adapt the work."
......@@ -1452,7 +1451,7 @@ msgstr ""
"L'<app>Empathy</app> no suporta el registre de sobrenoms. Algunes xarxes d'IRC, "
"tanmateix, us enviaran de forma automàtica una <em>contrasenya de servidor</"
"em> al NickServ. En aquestes xarxes, podeu utilitzar la contrasenya d'IRC a "
"<app>Empathy</app> per identificar-vos amb NickServ. La popular xarxa "
"l'<app>Empathy</app> per identificar-vos amb NickServ. La popular xarxa "
"FreeNode és coneguda per aquesta característica."
#: C/irc-nick-password.page:46(p)
......@@ -2142,7 +2141,7 @@ msgstr "Qui pot veure la informació enviada"
#: C/geolocation-privacy.page:57(p)
msgid "Only your contacts can see your geographical position."
msgstr "Sols els vostres contactes poden veure la vostra posició geogràfica."
msgstr "Només els contactes poden veure la vostra posició geogràfica."
#: C/geolocation-privacy.page:63(title)
msgid "What is the privacy mode"
......@@ -2183,7 +2182,7 @@ msgstr ""
#: C/geolocation-privacy.page:92(p)
msgid "Only your contacts can see your position."
msgstr "Sols els contactes poden veure la vostra posició."
msgstr "Només els contactes poden veure la vostra posició."
#: C/geolocation-not-showing.page:8(desc)
msgid "<app>Empathy</app> does not publish my geographical position."
......@@ -2207,7 +2206,7 @@ msgid ""
"In this case, your position will not be published, but you are still able to "
"see the location of your contacts."
msgstr ""
"En aquest cas, la vostra posició no serà publicada, però podreu veure la "
"En aquest cas, no es publicarà la vostra posició, però podreu veure la "
"localització dels contactes."
#: C/geolocation-not-showing.page:42(p)
......@@ -2443,10 +2442,10 @@ msgid ""
"password, as well as any additional information you need to connect using "
"<app>Empathy</app>."
msgstr ""
"Aquesta pàgina proporciona informació sobre la creació comptes nous de tipologia "
"variada. El vostre proveïdor de comptes hauria de donar-vos un nom d'usuari "
"ID i una contrasenya, així com qualsevol informació addicional que us pugui "
"fer falta per connectar-vos amb <app>Empathy</app>."
"Aquesta pàgina proporciona informació sobre la creació de comptes nous de "
"tipologia variada. El vostre proveïdor de comptes hauria de donar-vos un "
"nom d'usuari ID i una contrasenya, així com qualsevol informació addicional "
"que us pugui fer falta per connectar-vos amb l'<app>Empathy</app>."
#: C/create-account.page:47(title)
msgid "Facebook"
......@@ -2907,8 +2906,8 @@ msgstr ""
"Des de la finestra de la <gui>Llista de contactes</gui> , feu clic a la "
"icona<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png"
"\">vídeo trucada</media> a la vora del nom del contacte que vols trucar i "
"escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</gui>. Alternativament, prem el "
"botó dret sobre el contacte i escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</"
"escull <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</gui>. També podeu prémer el "
"botó dret sobre el contacte i seleccionar <gui style=\"menuitem\">Vídeo trucada</"
"gui>."
#: C/audio-call.page:55(p)
......@@ -2952,7 +2951,7 @@ msgstr "Afegiu algú a la llista de contactes."
#: C/add-contact.page:33(title)
msgid "Add someone to your list of contacts"
msgstr "Afegiu algú a la vostra llista de contactes"
msgstr "Afegiu algú a la llista de contactes"
#: C/add-contact.page:37(p)
msgid "Choose <guiseq><gui>Chat</gui><gui>Add Contact</gui></guiseq>."
......@@ -2982,7 +2981,7 @@ msgid ""
"In the <gui>Alias</gui> field, type your contact’s name as you would like it "
"to appear in your contact list."
msgstr ""
"Al camp <gui>Sobrenom</gui> introduïu el nom del contacte tal com voleu que "
"Al camp <gui>Àlies</gui> introduïu el nom del contacte tal com voleu que "
"aparegui a la llista de contactes."
#: C/add-contact.page:53(p)
......@@ -3326,7 +3325,7 @@ msgid ""
"will be able to see this when they view your information."
msgstr ""
"Podeu proporcionar el vostre nom real conjuntament amb el sobrenom. Els altres "
"usuaris podran el podran veure quan vegin la vostra informació."
"usuaris el podran veure quan vegin la vostra informació."
#: C/account-irc.page:81(gui)
msgid "Quit message"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment