Commit c49cc8b5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent a49ccd1a
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: empathy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-16 04:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-16 04:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-26 19:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-26 19:58+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -794,7 +794,7 @@ msgstr "Osoby w pobliżu"
msgid "Yahoo! Japan"
msgstr "Yahoo! Japonia"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:619
#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:671
msgid "Google Talk"
msgstr "Google Talk"
......@@ -2695,12 +2695,12 @@ msgstr "_Odmów"
msgid "_Accept"
msgstr "Z_aakceptuj"
#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1101
#, c-format
msgid "Message edited at %s"
msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1801
msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"
......@@ -2816,15 +2816,20 @@ msgid "<b>Personal Details</b>"
msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
#. Copy Link Address menu item
#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
#. Open Link menu item
#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:291
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otwórz odnośnik"
#. Inspector
#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:305
msgid "Inspect HTML"
msgstr "Zbadaj kod HTML"
#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
msgid "Current Locale"
msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
......@@ -3000,6 +3005,13 @@ msgstr "Najczęściej używane kontakty"
msgid "Ungrouped"
msgstr "Kontakty bez grup"
#. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
#. * fetch contact's presence.
#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:219
#, c-format
msgid "Server cannot find contact: %s"
msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
msgid "No error message"
msgstr "Brak komunikatu błędu"
......@@ -3896,7 +3908,7 @@ msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
msgid "Incoming file transfer from %s"
msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:227
msgid "Password required"
msgstr "Hasło wymagane"
......@@ -4249,7 +4261,7 @@ msgstr "Wyświetlanie grup"
msgid "Show account balances"
msgstr "Wyświetlanie salda konta"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2166
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2236
msgid "Contact List"
msgstr "Lista kontaktów"
......@@ -4414,82 +4426,86 @@ msgstr "Wariant:"
msgid "Themes"
msgstr "Motywy"
#: ../src/empathy-roster-window.c:242
#: ../src/empathy-roster-window.c:244
msgid "Provide Password"
msgstr "Wprowadź hasło"
#: ../src/empathy-roster-window.c:248
#: ../src/empathy-roster-window.c:250
msgid "Disconnect"
msgstr "Rozłącz"
#: ../src/empathy-roster-window.c:441
#: ../src/empathy-roster-window.c:493
msgid "You need to setup an account to see contacts here."
msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
#: ../src/empathy-roster-window.c:517
#: ../src/empathy-roster-window.c:569
#, c-format
msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
msgstr ""
"Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
"zaktualizowane."
#: ../src/empathy-roster-window.c:617
#: ../src/empathy-roster-window.c:669
msgid "Windows Live"
msgstr "Windows Live"
#: ../src/empathy-roster-window.c:621
#: ../src/empathy-roster-window.c:673
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
#: ../src/empathy-roster-window.c:636
#: ../src/empathy-roster-window.c:688
#, c-format
msgid "%s account requires authorisation"
msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
#: ../src/empathy-roster-window.c:647
#: ../src/empathy-roster-window.c:699
msgid "Online Accounts"
msgstr "Konta online"
#: ../src/empathy-roster-window.c:694
#: ../src/empathy-roster-window.c:746
msgid "Update software..."
msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
#: ../src/empathy-roster-window.c:700
#: ../src/empathy-roster-window.c:752
msgid "Reconnect"
msgstr "Połącz ponownie"
#: ../src/empathy-roster-window.c:704
#: ../src/empathy-roster-window.c:756
msgid "Edit Account"
msgstr "Modyfikuj konto"
#: ../src/empathy-roster-window.c:709
#: ../src/empathy-roster-window.c:761
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: ../src/empathy-roster-window.c:846
#: ../src/empathy-roster-window.c:903
msgid "Top up account"
msgstr "Doładuj konto"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1528
#: ../src/empathy-roster-window.c:1585
msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
#. translators: argument is an account name
#: ../src/empathy-roster-window.c:1536
#: ../src/empathy-roster-window.c:1593
#, c-format
msgid "You need to enable %s to see contacts here."
msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
#: ../src/empathy-roster-window.c:1614
#: ../src/empathy-roster-window.c:1671
msgid "Change your presence to see contacts here"
msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1623
#: ../src/empathy-roster-window.c:1680
msgid "No match found"
msgstr "Nie odnaleziono wyników"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1628
#: ../src/empathy-roster-window.c:1687
msgid "You haven't added any contact yet"
msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1690
msgid "No online contacts"
msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
......@@ -4566,6 +4582,14 @@ msgstr "Ustawienia konta"
msgid "Go _Online"
msgstr "Przejdź do trybu _online"
#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
msgid "Show _Offline Contacts"
msgstr "Wyświetl kontakty w trybie _offline"
#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
msgid "_Add Contact..."
msgstr "_Dodaj kontakt..."
#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
msgid "_New Conversation…"
msgstr "_Nowa rozmowa…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment