Commit 0b92a57a authored by Shankar Prasad's avatar Shankar Prasad

Updated kn translations

parent a8e558e1
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-14 01:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-18 18:38+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-21 16:12+0530\n"
"Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
"Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
msgstr ""
msgstr "Google Talk, Facebook, MSN ಹಾಗು ಇತರೆ ಚಾಟ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ"
#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
msgid "Empathy"
......@@ -86,13 +86,15 @@ msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
msgid "Display incoming events in the status area"
msgstr ""
msgstr "ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
"user immediately."
msgstr ""
"ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. false ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ ಕೂಡಲೆ "
"ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
msgid "Empathy can publish the user's location"
......@@ -257,7 +259,7 @@ msgstr "ಚಾಟ್ ವಿಂಡೊದ ಬದಿಯ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿ
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
msgstr ""
msgstr "ಚಾಟ್ ವಿಂಡೊದ ಬದಿ ಫಲಕದ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾದ ಸ್ಥಳ (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
......@@ -710,6 +712,8 @@ msgid ""
"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
msgstr ""
"ಪರಿಚಾರಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದ ಅಥವ ಪರಿಚಾರಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸರಣಿಯ ಆಳವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ "
"ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ."
#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
......@@ -808,16 +812,16 @@ msgstr "%s:"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
#, c-format
msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
msgstr ""
msgstr "%s ಎಂಬ ಖಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
#, c-format
msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
msgstr ""
msgstr "%s ಖಾತೆಯನ್ನು Empathy ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
msgid "Launch My Web Accounts"
msgstr ""
msgstr "ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸು"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
#| msgid "_Username:"
......@@ -1124,6 +1128,10 @@ msgid ""
"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
"Facebook username if you don't have one."
msgstr ""
"ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಪದವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ Facebook ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲ.\n"
"ನೀವು facebook.com/<b>badger</b> ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, <b>badger</b> ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.\n"
"ನೀವು ಒಂದು Facebook ಬಳಕೆದಾರ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ <a href=\"http://www.facebook."
"com/username/\">ಈ ಪುಟವನ್ನು</a> ಬಳಸಿ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
msgid "Use old SS_L"
......@@ -1213,14 +1221,13 @@ msgid "Authentication username:"
msgstr "ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು:"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
#, fuzzy
#| msgid "Discover STUN"
msgid "Discover Binding"
msgstr "STUN ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ"
msgstr "ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
msgid "Discover the STUN server automatically"
msgstr ""
msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ STUN ಪರಿಚಾರಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
msgid "Interval (seconds)"
......@@ -1228,11 +1235,11 @@ msgstr "ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳು)"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
msgid "Keep-Alive Options"
msgstr ""
msgstr "ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
msgid "Loose Routing"
msgstr ""
msgstr "ಸಡಿಲ ರೌಟಿಂಗ್"
#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
msgid "Mechanism:"
......@@ -1392,6 +1399,9 @@ msgid ""
"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
"join a new chat room\""
msgstr ""
"/say <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ <message> ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಇದನ್ನು '/' ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ "
"ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: \"/say ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ "
"ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
msgid ""
......@@ -2065,14 +2075,14 @@ msgstr "ಸಮೂಹ"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
msgid "The following identity will be blocked:"
msgid_plural "The following identities will be blocked:"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
msgid "The following identity can not be blocked:"
msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:"
msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
......@@ -2127,13 +2137,15 @@ msgid ""
"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
"remove all the contacts which make up this linked contact."
msgstr ""
"ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ' %s' ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? ಇದು "
"ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
#, c-format
msgid "Linked contact containing %u contact"
msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು %u ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ"
msgstr[1] "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು %u ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
#| msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
......@@ -2154,7 +2166,7 @@ msgstr "ಒಂದು IRC ಜಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
msgid "Reset _Networks List"
msgstr ""
msgstr "ಜಾಲಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಹೊಂದಿಸು (_N)"
#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
#| msgid "Select"
......@@ -2181,11 +2193,11 @@ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು"
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
msgctxt "Unlink individual (button)"
msgid "_Unlink…"
msgstr ""
msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)…"
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
msgstr ""
msgstr "ತೋರಿಸಲಾದ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು"
#. Add button
#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
......@@ -2194,24 +2206,27 @@ msgstr ""
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
#| msgid "_Open Link"
msgid "_Link"
msgstr "ಜೋಡಿಸು (_L)"
msgstr "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸು (_L)"
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "invalid contact"
msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
msgstr "'%s' ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ?"
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
msgid ""
"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
"split the linked contacts into separate contacts."
msgstr ""
"ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? ಇದರಿಂದಾಗಿ "
"ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ "
"ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
msgctxt "Unlink individual (button)"
msgid "_Unlink"
msgstr ""
msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)"
#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
msgid "Date"
......@@ -2301,10 +2316,9 @@ msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶ..."
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
#, fuzzy
#| msgid "Edit Custom Messages"
msgid "Edit Custom Messages…"
msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ..."
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
msgid "Click to remove this status as a favorite"
......@@ -2456,15 +2470,15 @@ msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾ
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
msgstr ""
msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
msgid "The certificate is cryptographically weak."
msgstr ""
msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ದುರ್ಬಲ ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
msgstr ""
msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದವು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
#| msgid "Certificate expired"
......@@ -2490,11 +2504,11 @@ msgstr "ಮುಂದುವರೆ"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
msgstr ""
msgstr "ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
msgid "Remember this choice for future connections"
msgstr ""
msgstr "ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
#| msgid "Certificate expired"
......@@ -2519,6 +2533,8 @@ msgid ""
"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
"Please choose another location."
msgstr ""
"ಈ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು %s ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ %s ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ."
"ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1926
#, c-format
......@@ -2710,17 +2726,16 @@ msgstr "ಯಾವುದೆ ದೋಷ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ"
#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
msgid "Instant Message (Empathy)"
msgstr ""
msgstr "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ (Empathy)"
#: ../src/empathy.c:308
msgid "Don't connect on startup"
msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ"
#: ../src/empathy.c:312
#, fuzzy
#| msgid "Don't show the contact list on startup"
msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
#: ../src/empathy.c:320
msgid "- Empathy IM Client"
......@@ -2738,6 +2753,10 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
"ಟೆಲಿಪತಿ ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. "
"ದೋಷವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ:\n"
"\n"
"%s"
#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
msgid ""
......@@ -2897,6 +2916,11 @@ msgid ""
"details below are correct. You can easily change these details later or "
"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
msgstr ""
"Empathy ಯು ನೀವು ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೆ ಪತ್ತೆ "
"ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು "
"ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು "
"ನಂತರವೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವ 'ಖಾತೆಗಳು' ಸಂವಾದಚೌಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ "
"ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ."
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
......@@ -2905,10 +2929,9 @@ msgid "Edit->Accounts"
msgstr "ಸಂಪಾದನೆ->ಖಾತೆಗಳು"
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
#, fuzzy
#| msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
msgid "I do _not want to enable this feature for now"
msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (_n)"
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
msgid ""
......@@ -2917,6 +2940,10 @@ msgid ""
"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
"the Accounts dialog"
msgstr ""
"telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿರದೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲಬಂಧದೊಂದಿಗೆ "
"ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು "
"ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-salut ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
"ಖಾತೆಗಳು ಸಂವಾದ ಚೌಕದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ"
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
msgid "telepathy-salut not installed"
......@@ -2924,7 +2951,7 @@ msgstr "telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
msgstr ""
msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ"
#: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
msgid "Welcome to Empathy"
......@@ -3000,7 +3027,7 @@ msgstr "ನೀವು '%s' ಅನ್ನು ಗಣಕದಿಂದ ನಿಜವಾ
#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
msgid "This will not remove your account on the server."
msgstr ""
msgstr "ಇದು ಪರಿಚಾರಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
msgid ""
......@@ -3075,16 +3102,14 @@ msgid "People nearby"
msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
#: ../src/empathy-av.c:118
#, fuzzy
#| msgid "- Empathy IM Client"
msgid "- Empathy Audio/Video Client"
msgstr "- Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
msgstr "- Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
#: ../src/empathy-av.c:134
#, fuzzy
#| msgid "Empathy IM Client"
msgid "Empathy Audio/Video Client"
msgstr "Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
msgstr "Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
msgid "Contrast"
......@@ -3138,23 +3163,23 @@ msgstr "ಕರೆ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
msgid "The IP address as seen by the machine"
msgstr ""
msgstr "ಗಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
msgstr ""
msgstr "ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಾರಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
msgstr ""
msgstr "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಪೀರ್ IP ವಿಳಾಸ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
msgid "The IP address of a relay server"
msgstr ""
msgstr "ರಿಲೆ ಪರಿಚಾರಕದ IP ವಿಳಾಸ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
msgid "The IP address of the multicast group"
msgstr ""
msgstr "ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್‍ ಗುಂಪಿನ IP ವಿಳಾಸ"
#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
......@@ -3173,6 +3198,8 @@ msgid ""
"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
"computer"
msgstr ""
"%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
"ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
#, c-format
......@@ -3180,6 +3207,8 @@ msgid ""
"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
"computer"
msgstr ""
"%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ವೀಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
"ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
#, c-format
......@@ -3187,18 +3216,21 @@ msgid ""
"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
"does not allow direct connections."
msgstr ""
"%s ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನೇರವಾದ "
"ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ."
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
msgid "There was a failure on the network"
msgstr ""
msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
msgstr ""
msgstr "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
msgstr ""
"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
#, c-format
......@@ -3207,22 +3239,25 @@ msgid ""
"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
"the Help menu."
msgstr ""
"ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href=\"%s"
"\">ಈ ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿವಾರಣೆ\" ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ "
"ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
msgid "There was a failure in the call engine"
msgstr ""
msgstr "ಕರೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಇದೆ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
msgid "The end of the stream was reached"
msgstr ""
msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
msgid "Can't establish audio stream"
msgstr ""
msgstr "ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
msgid "Can't establish video stream"
msgstr ""
msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
#| msgid "Send Audio"
......@@ -3230,38 +3265,37 @@ msgid "Audio"
msgstr "ಆಡಿಯೋ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Compact contact list"
msgid "Call the contact again"
msgstr "ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
msgid "Camera Off"
msgstr ""
msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
msgid "Camera On"
msgstr ""
msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
msgid "Decoding Codec:"
msgstr ""
msgstr "ಡೀಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
msgid "Disable camera and stop sending video"
msgstr ""
msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
msgid "Enable camera and send video"
msgstr ""
msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
msgid "Enable camera but don't send video"
msgstr ""
msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
msgid "Encoding Codec:"
msgstr ""
msgstr "ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
msgid "Hang up"
......@@ -3269,11 +3303,11 @@ msgstr "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
msgid "Hang up current call"
msgstr ""
msgstr "ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತಡೆಹಿಡಿ"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
msgid "Local Candidate:"
msgstr ""
msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
#| msgid "Video preview"
......@@ -3286,7 +3320,7 @@ msgstr "ಮರಳಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
msgid "Remote Candidate:"
msgstr ""
msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
msgid "Send Audio"
......@@ -3294,7 +3328,7 @@ msgstr "ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
msgid "Toggle audio transmission"
msgstr ""
msgstr "ಆಡಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
msgid "V_ideo"
......@@ -3332,29 +3366,29 @@ msgstr "ನೋಟ(_V)"
#, c-format
msgid "%s (%d unread)"
msgid_plural "%s (%d unread)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
msgstr[1] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
#: ../src/empathy-chat-window.c:484
#, c-format
msgid "%s (and %u other)"
msgid_plural "%s (and %u others)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
msgstr[1] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
#: ../src/empathy-chat-window.c:500
#, c-format
msgid "%s (%d unread from others)"
msgid_plural "%s (%d unread from others)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
msgstr[1] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
#: ../src/empathy-chat-window.c:509
#, c-format
msgid "%s (%d unread from all)"
msgid_plural "%s (%d unread from all)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
msgstr[1] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
#: ../src/empathy-chat-window.c:711
msgid "Typing a message."
......@@ -3379,7 +3413,7 @@ msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
msgid "Invite _Participant…"
msgstr ""
msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು (_P)…"
#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
msgid "Move Tab _Left"
......@@ -3436,7 +3470,7 @@ msgstr "ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು(_T)"
#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
msgid "_Undo Close Tab"
msgstr ""
msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಣಿಸು (_U)"
#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
msgid "Name"
......@@ -3464,13 +3498,13 @@ msgid "Incoming call"
msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:511
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
msgstr "%s ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
#: ../src/empathy-event-manager.c:512
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
......@@ -3489,20 +3523,20 @@ msgid "_Answer"
msgstr "ಉತ್ತರ(_A)"
#: ../src/empathy-event-manager.c:660
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "Incoming call from %s"
msgid "Incoming video call from %s"
msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ"
msgstr "%s ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:737
msgid "Room invitation"
msgstr "ರೂಮಿನ ಆಹ್ವಾನ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:739
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "%s invited you to join %s"
msgid "Invitation to join %s"
msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
msgstr "%s ಅನ್ನು ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:746
#, c-format
......@@ -3524,10 +3558,10 @@ msgid "%s invited you to join %s"
msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:792
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "%s invited you to join %s"
msgid "You have been invited to join %s"
msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
msgstr "%s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲಾಗಿದೆ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:843
#, c-format
......@@ -3543,6 +3577,8 @@ msgstr "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:"
#, c-format
msgid "%s would like permission to see when you are online"
msgstr ""
"ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು %s ರವರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು "
"ಕೋರಿದ್ದಾರೆ"
#: ../src/empathy-event-manager.c:1073
#, c-format
......@@ -3701,16 +3737,14 @@ msgid "Disconnect"
msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹಾಕು"
#: ../src/empathy-main-window.c:533
#, fuzzy
#| msgid "No topic defined"
msgid "No match found"
msgstr "ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
msgstr "ಯಾವುದೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
#: ../src/empathy-main-window.c:688
#, fuzzy
#| msgid "Disconnected"
msgid "Reconnect"
msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
msgstr "ಮರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸು"
#: ../src/empathy-main-window.c:694
#| msgid "_Edit account"
......@@ -3739,10 +3773,9 @@ msgid "Contacts on a _Map"
msgstr "ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು(_M)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Contact List"
msgid "Find in Contact _List"
msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
msgstr "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು (_L)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
msgid "Join _Favorites"
......@@ -3758,7 +3791,7 @@ msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_o)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
msgid "New _Call…"
msgstr ""
msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ (_C)…"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
msgid "Normal Size With _Avatars"
......@@ -3787,10 +3820,9 @@ msgid "_Accounts"
msgstr "ಖಾತೆಗಳು(_A)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
#, fuzzy
#| msgid "_Offline Contacts"
msgid "_Blocked Contacts"
msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು(_O)"
msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು (_B)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
msgid "_Compact Size"
......@@ -3827,10 +3859,9 @@ msgid "_Room"
msgstr "ರೂಮ್(_R)"
#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
#, fuzzy
#| msgid "_Show Contact List"
msgid "_Search for Contacts…"
msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
msgstr "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕು (_S)..."
#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
msgid "Chat Room"
......@@ -3843,7 +3874,7 @@ msgstr "ಸದಸ್ಯರು"
#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
#. yes/no, yes/no and a number.
#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgctxt ""
#| "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/"
#| "no and a number."
......@@ -3858,7 +3889,7 @@ msgid ""
"Password required: %s\n"
"Members: %s"
msgstr ""
"<b>%s</b>\n"
"%s\n"
"ಆಹ್ವಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
"ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
"ಸದಸ್ಯರು: %s"
......@@ -3963,7 +3994,7 @@ msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನ
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
msgid "Display incoming events in the notification area"
msgstr ""
msgstr "ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
msgid "Enable notifications when a contact comes online"
......@@ -3986,16 +4017,14 @@ msgid "General"
msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
#, fuzzy
#| msgid "Location"
msgid "Location sources:"
msgstr "ಸ್ಥಳ"
msgstr "ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಗಳು:"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
#, fuzzy
#| msgid "Conversations"
msgid "Log conversations"
msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ"
msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಇರಿಸಿಕೊ"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
msgid "Notifications"
......@@ -4047,16 +4076,14 @@ msgid "Themes"
msgstr "ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸಗಳು"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
#, fuzzy
#| msgid "Automatically _connect on startup "
msgid "_Automatically connect on startup"
msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು(_c) "
msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು (_A) "
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
#, fuzzy
#| msgid "Megaphone"
msgid "_Cellphone"
msgstr "ಮೆಗಾಫೋನ್"
msgstr "ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ (_C)"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
msgid "_Enable bubble notifications"
......@@ -4072,7 +4099,7 @@ msgstr "_GPS"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
msgstr ""
msgstr "ಜಾಲಬಂಧ (_IP, Wi-Fi)"
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
msgid "_Open new chats in separate windows"
......@@ -4164,27 +4191,28 @@ msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್
#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
msgid "Invite Participant"
msgstr ""
msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ"
#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
msgstr ""