Commit 7ffa5e6b authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

(cherry picked from commit ea5041bf)
parent 6bca5844
......@@ -6,10 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sysprof master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=sysprof&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-27 23:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-01 09:02+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/sysprof/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-25 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-02 19:38+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -17,11 +16,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: data/org.gnome.Sysprof2.appdata.xml.in:5
#: data/org.gnome.Sysprof2.desktop.in:4 src/resources/ui/sp-window.ui:12
#: src/resources/ui/sp-window.ui:20 src/sp-application.c:181
#: src/resources/ui/sp-window.ui:20 src/sp-application.c:182
msgid "Sysprof"
msgstr "Sysprof"
......@@ -118,6 +117,22 @@ msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na získanie prístupu k počítadlám výkonu "
"vášho systému."
#: data/org.gnome.sysprof2.policy.in:24
msgid "Get a list of kernel symbols and their address"
msgstr ""
#: data/org.gnome.sysprof2.policy.in:25
msgid "Authentication is required to access Linux kernel information."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na získanie prístupu k informáciám o jadre "
"systému Linux."
#: lib/callgraph/sp-callgraph-profile.c:426
msgid "Sysprof was unable to generate a callgraph from the system capture."
msgstr ""
"Aplikácia Sysprof nebola schopná vygenerovať graf volaní zo systémového "
"záznamu."
#: lib/resources/ui/sp-callgraph-view.ui:24
msgid "Functions"
msgstr "Funkcie"
......@@ -197,7 +212,7 @@ msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
#: lib/resources/ui/sp-profiler-menu-button.ui:215
#: lib/sp-profiler-menu-button.c:118
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:118
msgid "New Process"
msgstr "Nový proces"
......@@ -212,13 +227,22 @@ msgstr ""
"Vedeli ste, že môžete použiť program <a href=\"help:sysprof\">sysprof-cli</"
"a> na vytvorenie záznamu?"
#: lib/sp-callgraph-profile.c:414
msgid "Sysprof was unable to generate a callgraph from the system capture."
#: lib/sources/sp-perf-source.c:478
#, c-format
msgid "Sysprof failed to find field “%s”."
msgstr ""
#: lib/sources/sp-perf-source.c:491
#, c-format
msgid "Sysprof failed to parse offset for “%s”."
msgstr ""
"Aplikácia Sysprof nebola schopná vygenerovať graf volaní zo systémového "
"záznamu."
#: lib/sp-perf-source.c:345
#: lib/sources/sp-perf-source.c:555
#, c-format
msgid "Sysprof failed to get perf_event ID."
msgstr ""
#: lib/sources/sp-perf-source.c:664
#, c-format
msgid ""
"Sysprof requires authorization to access your computers performance counters."
......@@ -226,21 +250,30 @@ msgstr ""
"Aplikácia Sysprof vyžaduje overenie totožnosti na získanie prístupu k "
"počítadlám výkonu vášho počítača."
#: lib/sp-perf-source.c:350
#: lib/sources/sp-perf-source.c:669
#, c-format
msgid "An error occurred while attempting to access performance counters: %s"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri pokuse získať prístup k počítadlám výkonu: %s"
#: lib/sp-profiler-menu-button.c:116 lib/sp-profiler-menu-button.c:131
#: lib/visualizers/sp-visualizer-list.c:275
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: lib/visualizers/sp-visualizer-list.c:289
msgid "FPS"
msgstr "Sn./s"
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:116
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:131
msgid "All Processes"
msgstr "Všetky procesy"
#: lib/sp-profiler-menu-button.c:137
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:137
#, c-format
msgid "Process %d"
msgstr "Proces č. %d"
#: lib/sp-profiler-menu-button.c:142
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:142
#, c-format
msgid "%u Process"
msgid_plural "%u Processes"
......@@ -248,7 +281,7 @@ msgstr[0] "%u procesov"
msgstr[1] "%u proces"
msgstr[2] "%u procesy"
#: lib/sp-profiler-menu-button.c:796
#: lib/widgets/sp-profiler-menu-button.c:813
msgid "The command line arguments provided are invalid"
msgstr "Poskytnuté parametre príkazového riadku sú neplatné"
......@@ -346,7 +379,7 @@ msgstr "Klávesové skratky"
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončiť"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:30 src/sp-window.c:313
#: src/resources/ui/sp-window.ui:30 src/sp-window.c:314
msgid "Not running"
msgstr "Nie je spustený"
......@@ -358,35 +391,31 @@ msgstr "Zaz_namenať"
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:174
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:222
#: src/resources/ui/sp-window.ui:212
msgid "Zoom out (Ctrl+-)"
msgstr "Zmenšenie (Ctrl+-)"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:238
#: src/resources/ui/sp-window.ui:228
msgid "Reset zoom level (Ctrl+0)"
msgstr "Obnovenie úrovne priblíženia (Ctrl+0)"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:252
#: src/resources/ui/sp-window.ui:242
msgid "Zoom in (Ctrl++)"
msgstr "Zväčšenie (Ctrl++)"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:277 src/sp-window.c:1003
#: src/resources/ui/sp-window.ui:267 src/sp-window.c:1011
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:284
#: src/resources/ui/sp-window.ui:274
msgid "Save As"
msgstr "Uložiť ako"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:297
#: src/resources/ui/sp-window.ui:287
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímka obrazovky"
#: src/resources/ui/sp-window.ui:310
#: src/resources/ui/sp-window.ui:300
msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"
......@@ -394,84 +423,84 @@ msgstr "Zavrieť"
msgid "A system profiler"
msgstr "Nástroj na tvorbu systémových profilov"
#: src/sp-application.c:178
#: src/sp-application.c:179
msgid "translator-credits"
msgstr "Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: src/sp-application.c:184
#: src/sp-application.c:185
msgid "Learn more about Sysprof"
msgstr "Zistite viac o aplikácii Sysprof"
#: src/sp-window.c:148
#: src/sp-window.c:149
#, c-format
msgid "Samples: %u"
msgstr "Vzorky: %u"
#: src/sp-window.c:181
#: src/sp-window.c:182
msgid "[Memory Capture]"
msgstr "[Záznam pamäte]"
#: src/sp-window.c:194
#: src/sp-window.c:195
#, c-format
msgid "%s - %s"
msgstr "%s - %s"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/sp-window.c:232
#: src/sp-window.c:233
msgid "Not enough samples were collected to generate a callgraph"
msgstr "Nebol zozbieraný dostatok vzoriek na vygenerovanie grafu volaní"
#: src/sp-window.c:305 src/sp-window.c:349
#: src/sp-window.c:306 src/sp-window.c:350
msgid "Record"
msgstr "Zaznamenať"
#: src/sp-window.c:325
#: src/sp-window.c:326
msgid "Stop"
msgstr "Zastaviť"
#: src/sp-window.c:330
#: src/sp-window.c:331
msgid "Recording…"
msgstr "Zaznamenáva sa…"
#: src/sp-window.c:341
#: src/sp-window.c:342
msgid "Building profile…"
msgstr "Zostavuje sa profil…"
#. SpProfiler::stopped will move us to generating
#: src/sp-window.c:442
#: src/sp-window.c:443
msgid "Stopping…"
msgstr "Zastavuje sa…"
#: src/sp-window.c:594
#: src/sp-window.c:595
msgid "Save Capture As"
msgstr "Uloženie záznamu ako"
#: src/sp-window.c:597
#: src/sp-window.c:598
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"
#: src/sp-window.c:598 src/sp-window.c:1004
#: src/sp-window.c:599 src/sp-window.c:1012
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: src/sp-window.c:628
#: src/sp-window.c:629
#, c-format
msgid "An error occurred while attempting to save your capture: %s"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri pokuse o uloženie vášho záznamu: %s"
#: src/sp-window.c:973
#: src/sp-window.c:981
#, c-format
msgid "The file \"%s\" could not be opened. Only local files are supported."
msgstr "Súbor „%s“ sa nepodarilo otvoriť. Podporované sú iba lokálne súbory."
msgid "The file “%s” could not be opened. Only local files are supported."
msgstr "Súbor „%s“ sa nepodarilo otvoriť. Podporované sú iba miestne súbory."
#: src/sp-window.c:1000
#: src/sp-window.c:1008
msgid "Open Capture"
msgstr "Otvorenie záznamu"
#: src/sp-window.c:1007
#: src/sp-window.c:1015
msgid "Sysprof Captures"
msgstr "Záznamy aplikácie Sysprof"
#: src/sp-window.c:1012
#: src/sp-window.c:1020
msgid "All Files"
msgstr "Všetky súbory"
......@@ -500,11 +529,10 @@ msgid "Print the sysprof-cli version and exit"
msgstr "Vypíše verziu programu sysprof-cli a skončí"
#: tools/sysprof-cli.c:106
msgid "[CAPTURE_FILE] - Sysprof"
msgstr "[SÚBOR_ZÁZNAMU] - Sysprof"
msgid "[CAPTURE_FILE] Sysprof"
msgstr "[SÚBOR_ZÁZNAMU] Sysprof"
#: tools/sysprof-cli.c:125
#, c-format
msgid "Too many arguments were passed to sysprof-cli:"
msgstr "Programu sysprof-cli bolo odovzdaných príliš veľa parametrov:"
......@@ -512,3 +540,6 @@ msgstr "Programu sysprof-cli bolo odovzdaných príliš veľa parametrov:"
#, c-format
msgid "%s exists. Use --force to overwrite\n"
msgstr "%s existuje. Použite parameter --force na prepísanie\n"
#~ msgid "%s - %s"
#~ msgstr "%s - %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment