Commit f46d04c1 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3a0bb27c
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-22 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-22 17:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-13 20:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-15 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
msgid "The theme to use"
......@@ -53,8 +53,8 @@ msgstr "Toto je prvé spustenie"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Nastavenie, ktoré rozhoduje, či sa majú alebo nemajú zobraziť pomocné dialógové okná "
"ako po prvom spustení."
"Nastavenie, ktoré rozhoduje, či sa majú alebo nemajú zobraziť pomocné "
"dialógové okná ako po prvom spustení."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
msgid "Zealous animation"
......@@ -99,8 +99,8 @@ msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:120 ../src/swell-foop.vala:145 ../src/swell-foop.vala:455
#: ../src/swell-foop.vala:537
#: ../src/swell-foop.vala:120 ../src/swell-foop.vala:145
#: ../src/swell-foop.vala:452 ../src/swell-foop.vala:534
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
......@@ -110,25 +110,29 @@ msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných p
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of squares of "
"the same color to make them all disappear in one fell swoop, causing other squares "
"to fall into place. It is not possible to remove a single square at a time. You get "
"far more points for clearing a larger group of squares, and also for clearing the "
"entire board."
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu polí "
"rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú do voľného "
"priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu skupinu polí "
"odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri vyčistení celej hracej "
"plochy."
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu "
"polí rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú "
"do voľného priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu "
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer by "
"changing the board size."
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Swell Foop je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou veľkosti hracej "
"plochy."
"Swell Foop je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;same;matching;"
......@@ -211,50 +215,51 @@ msgstr "_Pomocník"
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../src/swell-foop.vala:154
#: ../src/swell-foop.vala:152
msgid "Start a new game"
msgstr "Začať novú hru"
#: ../src/swell-foop.vala:183
#: ../src/swell-foop.vala:180
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/swell-foop.vala:184
#: ../src/swell-foop.vala:181
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
# veľkosť hracej plochy
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: ../src/swell-foop.vala:182
msgid "Large"
msgstr "Veľká"
#: ../src/swell-foop.vala:261
#: ../src/swell-foop.vala:258
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:320
#: ../src/swell-foop.vala:317
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: ../src/swell-foop.vala:324
#: ../src/swell-foop.vala:321
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
#: ../src/swell-foop.vala:458
#: ../src/swell-foop.vala:455
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
msgstr ""
"Túto hru si zamilujete!\n"
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky zmiznú!"
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky "
"zmiznú!"
# PŠ: ja by som to neprekladal
#: ../src/swell-foop.vala:459
#: ../src/swell-foop.vala:456
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:464
#: ../src/swell-foop.vala:461
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
......@@ -263,15 +268,15 @@ msgstr ""
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/swell-foop.vala:497
#: ../src/swell-foop.vala:494
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
#: ../src/swell-foop.vala:498
#: ../src/swell-foop.vala:495
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: ../src/swell-foop.vala:496
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment