Commit 71eaa1f3 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 7c455038
......@@ -10,10 +10,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-31 22:51+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/swell-foop/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-08 19:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 11:15+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,7 +20,56 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:3 src/swell-foop.vala:128
#: src/swell-foop.vala:154 src/swell-foop.vala:460 src/swell-foop.vala:542
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Rensa skärmen genom att ta bort grupper av färgade och formade bollar"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Få bort så många kvadrater som möjligt från brädet. Klicka på en grupp "
"kvadrater av samma färg för att få dem att alla försvinna samtidigt, vilket "
"får övriga kvadrater att falla ned. Det är inte möjligt att ta bort en ensam "
"kvadrat åt gången. Större grupper av kvadrater ger mycket mer poäng än små, "
"och du får även poäng för att tömma hela brädet."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Swell Foop går alltid snabbt att spela, men du kan förlänga det något genom "
"att ändra brädstorleken."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spel;logik;brädspel;samma;matchning;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:8
#| msgid "Swell Foop"
msgid "org.gnome.SwellFoop"
msgstr "org.gnome.SwellFoop"
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
......@@ -97,66 +145,19 @@ msgstr "_Maffig animation"
msgid "Operation"
msgstr "Åtgärd"
# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Rensa skärmen genom att ta bort grupper av färgade och formade bollar"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Få bort så många kvadrater som möjligt från brädet. Klicka på en grupp "
"kvadrater av samma färg för att få dem att alla försvinna samtidigt, vilket "
"får övriga kvadrater att falla ned. Det är inte möjligt att ta bort en ensam "
"kvadrat åt gången. Större grupper av kvadrater ger mycket mer poäng än små, "
"och du får även poäng för att tömma hela brädet."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Swell Foop går alltid snabbt att spela, men du kan förlänga det något genom "
"att ändra brädstorleken."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spel;logik;brädspel;samma;matchning;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
#: src/game-view.vala:322
msgid "_Play Again"
msgstr "_Spela igen"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: src/game-view.vala:493
#: src/game-view.vala:495
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u poäng"
msgstr[1] "%u poäng"
#: src/game-view.vala:494
#: src/game-view.vala:496
msgid "Game Over!"
msgstr "Spelet är slut!"
......@@ -164,7 +165,7 @@ msgstr "Spelet är slut!"
msgid "High Scores"
msgstr "Poänglista"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
#: src/score-dialog.vala:28
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
......@@ -196,11 +197,11 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u färg"
msgstr[1] "%u × %u, %u färger"
# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
#: src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:81
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Välkommen till Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:84
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -208,19 +209,19 @@ msgstr ""
"Rensa bort så många klossar som du kan.\n"
"Färre klick betyder högre poäng."
#: src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:87
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Börja spela"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:141 src/swell-foop.vala:504
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spel"
#: src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:144
msgid "High _Scores"
msgstr "_Poänglista"
#: src/swell-foop.vala:145
#: src/swell-foop.vala:147
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"
......@@ -229,35 +230,35 @@ msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_Om"
msgid "_About Swell Foop"
msgstr "_Om Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:190
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:191
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:192
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: src/swell-foop.vala:261
#: src/swell-foop.vala:266
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Poäng: %u"
#: src/swell-foop.vala:320
#: src/swell-foop.vala:325
msgid "Colors"
msgstr "Färger"
#: src/swell-foop.vala:324
#: src/swell-foop.vala:329
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Figurer och färger"
#: src/swell-foop.vala:458
#: src/swell-foop.vala:463
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -266,11 +267,11 @@ msgstr ""
"Du vet, spelet där allt börjar lysa upp och man kan klicka på dem så de "
"försvinner!"
#: src/swell-foop.vala:459
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: src/swell-foop.vala:464
#: src/swell-foop.vala:469
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -283,10 +284,16 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: src/swell-foop.vala:497
#: src/swell-foop.vala:502
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Överge detta spel för att påbörja ett nytt?"
#: src/swell-foop.vala:498
#: src/swell-foop.vala:503
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#~ msgid "swell-foop"
#~ msgstr "swell-foop"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment