Commit d5d35d0f authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 3360f18d
Pipeline #229824 passed with stage
in 10 minutes and 31 seconds
......@@ -6,9 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Rhythmbox\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-05 07:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-05 07:59+0100\n"
"Project-Id-Version: rhythmbox\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/rhythmbox/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-17 20:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-15 09:20+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -547,9 +548,9 @@ msgstr "Okno <application>hudebního přehrávače Rhythmbox</application>"
#: C/index.docbook:319
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/rb-window.png' md5='adc648446ff1c2156d48654c8a058d9c'"
"external ref='figures/rb-window.png' md5='3ad26774b43dcd470d8a4568761747dd'"
msgstr ""
"external ref='figures/rb-window.png' md5='adc648446ff1c2156d48654c8a058d9c'"
"external ref='figures/rb-window.png' md5='3ad26774b43dcd470d8a4568761747dd'"
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:317
......@@ -617,8 +618,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Poskytuje přístup k funkcí přehrávače a podrobnosti o aktuálně přehrávané "
"skladbě. Její součástí je ukazatel průběhu přehrávání s táhlem na aktuální "
"pozici, pomocí kterého můžete ve skladbě přeskakovat na jiný čas. Součástí je "
"také posuvník hlasitosti a tlačítko pro přepnutí do aplikace."
"pozici, pomocí kterého můžete ve skladbě přeskakovat na jiný čas. Součástí "
"je také posuvník hlasitosti a tlačítko pro přepnutí do aplikace."
#. (itstool) path: row/entry
#: C/index.docbook:355
......@@ -1029,10 +1030,10 @@ msgstr "Ovládání hlasitosti"
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/rb-volume-changer.png' "
"md5='4db7643676a6868d7bb11fd4cb87711d'"
"md5='5eaf8bb85a8c7d613def9b6124578f6d'"
msgstr ""
"external ref='figures/rb-volume-changer.png' "
"md5='4db7643676a6868d7bb11fd4cb87711d'"
"md5='5eaf8bb85a8c7d613def9b6124578f6d'"
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:525
......@@ -1344,10 +1345,10 @@ msgstr ""
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/rb-iradio-main.png' "
"md5='da55e1f92035726fea0e89d94aa3ec5e'"
"md5='11f07333b2494a81cca108362d697496'"
msgstr ""
"external ref='figures/rb-iradio-main.png' "
"md5='da55e1f92035726fea0e89d94aa3ec5e'"
"md5='11f07333b2494a81cca108362d697496'"
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:687
......@@ -1457,10 +1458,10 @@ msgstr "Rozhraní zdroje Podcast"
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/rb-podcast-main.png' "
"md5='1dbbc845e8ee94b56d39f9186514a8f2'"
"md5='4b6b84a79c19ab3a6a8af45d8a0f3ce3'"
msgstr ""
"external ref='figures/rb-podcast-main.png' "
"md5='1dbbc845e8ee94b56d39f9186514a8f2'"
"md5='4b6b84a79c19ab3a6a8af45d8a0f3ce3'"
#. (itstool) path: figure/mediaobject
#: C/index.docbook:735
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment