Commit f96abfd2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent d23a985a
......@@ -4,12 +4,15 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 02:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-13 02:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 18:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-23 18:08+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,7 +28,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Narzędzie do wyszukiwania regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1028
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1062
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
......@@ -218,7 +221,7 @@ msgstr "WYRAŻENIE REGULARNE"
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w wierszu"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:16
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Wyszukiwanie niezależne od wielkości liter"
......@@ -242,7 +245,7 @@ msgstr "Bez automatycznego uruchamiania wyszukiwania"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[KATALOG]"
#: ../src/mainwindow.cc:568
#: ../src/mainwindow.cc:602
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -250,7 +253,7 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Zakończyć mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:582
#: ../src/mainwindow.cc:616
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -258,19 +261,19 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Kontynuować mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:612
#: ../src/mainwindow.cc:646
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec wyszukiwania pliku jest nieprawidłowy."
#: ../src/mainwindow.cc:618
#: ../src/mainwindow.cc:652
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas wyszukiwania:"
#: ../src/mainwindow.cc:882
#: ../src/mainwindow.cc:916
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas zapisu:"
#: ../src/mainwindow.cc:1034
#: ../src/mainwindow.cc:1068
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012"
......@@ -295,6 +298,18 @@ msgstr "Dopasowanie:"
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Przerywa wykonywane wyszukiwanie"
#: ../ui/app-menu.xml.h:1
msgid "_Preferences"
msgstr "P_referencje"
#: ../ui/app-menu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
......@@ -308,8 +323,8 @@ msgid "_Match"
msgstr "_Dopasowanie"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Katalog:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Pattern:"
......@@ -336,30 +351,26 @@ msgid "Find fi_les"
msgstr "Znajdź p_liki"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Katalog:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Search:"
msgstr "Wyszukiwanie:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Replace:"
msgstr "Zastąpienie:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Wyszukuje wszystkie możliwe dopasowania w wierszu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Wyszukuje wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Wyrażenie regularne w składni języka Perl"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
......@@ -369,67 +380,67 @@ msgstr ""
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Podgląd przypisania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "_Replace"
msgstr "_Zastąp"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace current match"
msgstr "Zastępuje bieżące dopasowanie"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_Replace"
msgstr "_Zastąp"
msgid "_This file"
msgstr "_Ten plik"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania w bieżącym pliku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "_This file"
msgstr "_Ten plik"
msgid "_All files"
msgstr "_Wszystkie pliki"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania we wszystkich plikach"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "_All files"
msgstr "_Wszystkie pliki"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "File backward"
msgstr "Plik wstecz"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego pasującego pliku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "Backward"
msgstr "Wstecz"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "Go to previous match"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego dopasowania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "Forward"
msgstr "Dalej"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "Go to next match"
msgstr "Przechodzi do następnego dopasowania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
msgid "File forward"
msgstr "Plik naprzód"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:35
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Przechodzi do następnego pasującego pliku"
......@@ -466,7 +477,7 @@ msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Kolor _bieżącego dopasowania:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:9
msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
msgid "_Look’n’feel"
msgstr "_Wygląd"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:10
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment