Commit df32b761 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent aef79bee
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-17 00:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-17 00:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 03:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-02 03:04+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Narzędzie do wyszukiwania regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1171
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Wzorce plików"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
msgstr "Lista uprzednio określonych wzorców dostępnych w polu \"Wzorzec\"."
msgstr "Lista uprzednio określonych wzorców dostępnych w polu Wzorzec."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
msgid "Regex Patterns"
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgstr "Wzorce wyrażeń regularnych"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu \"Wyrażenie regularne\"."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu Wyrażenie regularne."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu \"Przypisanie\"."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu Przypisanie."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
msgid "Text view font"
......@@ -92,8 +92,8 @@ msgid ""
"for a complete list of possible values."
msgstr ""
"Nazwa kodowania znaków używana, gdy pliku nie można odczytać zarówno w "
"UTF-8, jak i zestawie znaków określonym przez bieżące ustawienia locale. "
"Polecenie \"iconv --list\" wyświetli listę możliwych wartości."
"UTF-8, jak i zestawie znaków określonym przez bieżące ustawienia "
"lokalizacji. Polecenie iconv --list wyświetli listę możliwych wartości."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
msgid "window width"
......@@ -182,12 +182,12 @@ msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Nie można zapisać pliku \"%1\": %2"
msgstr "Nie można zapisać pliku „%1”: %2"
#: ../src/filetree.cc:924
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" jest plikiem binarnym."
msgstr "„%1” jest plikiem binarnym."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
......@@ -211,11 +211,11 @@ msgstr "Wyszukiwanie również ukrytych plików"
#: ../src/main.cc:141
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Wyszukuje tekst pasujący do WYRAŻENIA REGULARNEGO"
msgstr "Wyszukuje tekst pasujący do WYRAŻENIA-REGULARNEGO"
#: ../src/main.cc:141
msgid "REGEX"
msgstr "WYRAŻENIE REGULARNE"
msgstr "WYRAŻENIE-REGULARNE"
#: ../src/main.cc:143
msgid "Find only the first match in a line"
......@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "Bez automatycznego uruchamiania wyszukiwania"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[KATALOG]"
#: ../src/mainwindow.cc:701
#: ../src/mainwindow.cc:713
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Zakończyć mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:715
#: ../src/mainwindow.cc:727
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -261,29 +261,29 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Kontynuować mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:745
#: ../src/mainwindow.cc:757
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec wyszukiwania pliku jest nieprawidłowy."
#: ../src/mainwindow.cc:751
#: ../src/mainwindow.cc:763
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas wyszukiwania:"
#: ../src/mainwindow.cc:1020
#: ../src/mainwindow.cc:1032
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas zapisu:"
#: ../src/mainwindow.cc:1177
#: ../src/mainwindow.cc:1189
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2014"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015"
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
msgid "“%1” is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" nie jest prawidłowym kodowaniem."
msgstr "„%1” nie jest prawidłowym kodowaniem."
#: ../src/statusline.cc:245
msgid "Stop"
......@@ -423,7 +423,7 @@ msgid ""
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w języku Perlu, można się odwoływać do "
"Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w języku Perl, można się odwoływać do "
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment