Commit ce742f01 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 5363ec8c
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for regexxer.
# Copyright © 2004-2016 the regexxer authors.
# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-14 04:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-14 04:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-21 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-21 16:22+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool"
......@@ -30,7 +26,7 @@ msgstr "regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
msgid "File Patterns"
......@@ -38,7 +34,7 @@ msgstr "Wzorce plików"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
msgstr "Lista uprzednio określonych wzorców dostępnych w polu „Wzorzec”."
msgstr "Lista uprzednio określonych wzorców dostępnych w polu „Wzorzec”."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
msgid "Regex Patterns"
......@@ -46,11 +42,11 @@ msgstr "Wzorce wyrażeń regularnych"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu „Wyrażenie regularne”."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu „Wyrażenie regularne”."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu „Przypisanie”."
msgstr "Lista ostatnich wzorców używanych w polu „Przypisanie”."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
msgid "Text view font"
......@@ -58,7 +54,7 @@ msgstr "Czcionka wyświetlania tekstu"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Czcionka używana w edytorze plików."
msgstr "Czcionka używana w edytorze plików."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
msgid "Match color"
......@@ -91,8 +87,8 @@ msgid ""
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
"for a complete list of possible values."
msgstr ""
"Nazwa kodowania znaków używana, gdy pliku nie można odczytać zarówno w "
"UTF-8, jak i zestawie znaków określonym przez bieżące ustawienia "
"Nazwa kodowania znaków używana, gdy pliku nie można odczytać zarówno "
"w UTF-8, jak i zestawie znaków określonym przez bieżące ustawienia "
"lokalizacji. Polecenie „iconv --list” wyświetli listę możliwych wartości."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
......@@ -141,7 +137,7 @@ msgstr "Wyświetlanie numerów wierszy"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
msgstr "Określa, czy wyświetlać numery wierszy w widoku tekstu."
msgstr "Określa, czy wyświetlać numery wierszy w widoku tekstu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
msgid "Highlight the current line"
......@@ -149,7 +145,7 @@ msgstr "Wyróżnianie bieżącego wiersza"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
msgstr "Określa, czy wyróżniać bieżący wiersz w widoku tekstu."
msgstr "Określa, czy wyróżniać bieżący wiersz w widoku tekstu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
msgid "Auto indentation"
......@@ -157,7 +153,7 @@ msgstr "Automatyczne wcięcia"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
msgstr "Określa, czy włączyć automatyczne wcięcia w widoku tekstu."
msgstr "Określa, czy włączyć automatyczne wcięcia w widoku tekstu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
msgid "Draw spaces"
......@@ -165,7 +161,7 @@ msgstr "Wyświetlanie spacji"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
msgid "Which type of space to draw in the text view."
msgstr "Które typy spacji wyświetlać w widoku tekstu."
msgstr "Które typy spacji wyświetlać w widoku tekstu."
#: ../src/filebuffer.cc:198
msgid "Can’t read file:"
......@@ -215,7 +211,7 @@ msgstr "WYRAŻENIE-REGULARNE"
#: ../src/main.cc:109
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w wierszu"
msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w wierszu"
#: ../src/main.cc:111 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
......@@ -231,7 +227,7 @@ msgstr "CIĄG"
#: ../src/main.cc:115
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Wyświetla położenie dopasowania w standardowym wyjściu"
msgstr "Wyświetla położenie dopasowania w standardowym wyjściu"
#: ../src/main.cc:117
msgid "Do not automatically start search"
......@@ -282,7 +278,7 @@ msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2016"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2016"
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
......@@ -311,7 +307,7 @@ msgstr "P_referencje"
#: ../ui/app-menu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
msgstr "_O programie"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
......@@ -363,7 +359,7 @@ msgstr "Zastąp bieżące"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
msgid "Replace in this file"
msgstr "Zastąp w tym pliku"
msgstr "Zastąp w tym pliku"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
msgid "Replace in all files"
......@@ -387,7 +383,7 @@ msgstr "rekursywnie"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Z podkatalogami"
msgstr "Z podkatalogami"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
msgid "hidden"
......@@ -411,7 +407,7 @@ msgstr "Zastąpienie:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Wyszukuje wszystkie możliwe dopasowania w wierszu"
msgstr "Wyszukuje wszystkie możliwe dopasowania w wierszu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all matches of the regular expression"
......@@ -419,7 +415,7 @@ msgstr "Wyszukuje wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Wyrażenie regularne w składni języka Perl"
msgstr "Wyrażenie regularne w składni języka Perl"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid ""
......@@ -427,9 +423,9 @@ msgid ""
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w języku Perl, można się odwoływać do "
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
"Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w języku Perl, można się odwoływać do "
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "Preview of the substitution"
......@@ -453,7 +449,7 @@ msgstr "_Ten plik"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania w bieżącym pliku"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania w bieżącym pliku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_All files"
......@@ -501,7 +497,7 @@ msgstr "Tylko tekst"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:3
msgid "Icons and text"
msgstr "Ikony i tekst"
msgstr "Ikony i tekst"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:4
msgid "Both horizontal"
......@@ -531,7 +527,7 @@ msgstr "_Wygląd"
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr ""
"Program regexxer będzie próbował odczytać plik w następujących kodowaniach, "
"Program regexxer będzie próbował odczytać plik w następujących kodowaniach, "
"zanim się podda:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:11
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment