Commit 8c5bca44 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent a631ea2f
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 18:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-23 18:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-17 00:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-17 00:59+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Narzędzie do wyszukiwania regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1062
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1171
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
......@@ -189,7 +189,7 @@ msgstr "Nie można zapisać pliku \"%1\": %2"
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" jest plikiem binarnym."
#: ../src/main.cc:78
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Zapisz _wszystko"
......@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "WZORZEC"
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Bez podkatalogów"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:9
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Wyszukiwanie również ukrytych plików"
......@@ -221,7 +221,7 @@ msgstr "WYRAŻENIE REGULARNE"
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w wierszu"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:15
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Wyszukiwanie niezależne od wielkości liter"
......@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "Bez automatycznego uruchamiania wyszukiwania"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[KATALOG]"
#: ../src/mainwindow.cc:602
#: ../src/mainwindow.cc:701
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Zakończyć mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:616
#: ../src/mainwindow.cc:715
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -261,21 +261,24 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Kontynuować mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:646
#: ../src/mainwindow.cc:745
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec wyszukiwania pliku jest nieprawidłowy."
#: ../src/mainwindow.cc:652
#: ../src/mainwindow.cc:751
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas wyszukiwania:"
#: ../src/mainwindow.cc:916
#: ../src/mainwindow.cc:1020
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas zapisu:"
#: ../src/mainwindow.cc:1068
#: ../src/mainwindow.cc:1177
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012"
msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2014"
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
......@@ -310,67 +313,111 @@ msgstr "_O programie"
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "Cof_nij"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "_Match"
msgstr "_Dopasowanie"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:4
msgid "Cu_t"
msgstr "_Wytnij"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
#: ../ui/gear-menu.xml.h:5
msgid "_Copy"
msgstr "S_kopiuj"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:6
msgid "_Paste"
msgstr "Wk_lej"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:8
msgid "Previous file"
msgstr "Poprzedni plik"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:9
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:10 ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "Forward"
msgstr "Dalej"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:11
msgid "Next file"
msgstr "Następny plik"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:12
msgid "Replace current"
msgstr "Zastąp bieżące"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
msgid "Replace in this file"
msgstr "Zastąp w tym pliku"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
msgid "Replace in all files"
msgstr "Zastąp we wszystkich plikach"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "Save all"
msgstr "Zapisz wszystko"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Katalog:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "Pattern:"
msgstr "Wzorzec:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "recursive"
msgstr "rekursywnie"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:7
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Z podkatalogami"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
msgid "hidden"
msgstr "ukryte"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Wyszukuje wszystkie pliki pasujące do wzorca"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
#: ../ui/mainwindow.ui.h:9
msgid "Find fi_les"
msgstr "Znajdź p_liki"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
msgid "Search:"
msgstr "Wyszukiwanie:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
msgid "Replace:"
msgstr "Zastąpienie:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Wyszukuje wszystkie możliwe dopasowania w wierszu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Wyszukuje wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Wyrażenie regularne w składni języka Perl"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
......@@ -380,67 +427,63 @@ msgstr ""
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Podgląd przypisania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "_Replace"
msgstr "_Zastąp"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Replace current match"
msgstr "Zastępuje bieżące dopasowanie"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "_This file"
msgstr "_Ten plik"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania w bieżącym pliku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_All files"
msgstr "_Wszystkie pliki"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Zastępuje wszystkie dopasowania we wszystkich plikach"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "File backward"
msgstr "Plik wstecz"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego pasującego pliku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "Backward"
msgstr "Wstecz"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "Go to previous match"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego dopasowania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "Forward"
msgstr "Dalej"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "Go to next match"
msgstr "Przechodzi do następnego dopasowania"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "File forward"
msgstr "Plik naprzód"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Przechodzi do następnego pasującego pliku"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment