Commit 83d02046 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 8c5bca44
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 17:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-27 12:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-16 22:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-22 19:38+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Nástroj pro hledání regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1062
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1171
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Hledat a nahradit pomocí regulárních výrazů"
......@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr "Selhalo uložení souboru „%1“: %2"
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "„%1“ je zřejmě binární soubor."
#: ../src/main.cc:78
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Uložit _vše"
......@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr "VZOR"
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Nezanořovat se do podsložek"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:9
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Hledat i skryté soubory"
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "REGEX"
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Hledat pouze první výskyt na řádku"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:15
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Nerozlišovat velikost písmen"
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Nezačínat hledání automaticky"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[SLOŽKA]"
#: ../src/mainwindow.cc:602
#: ../src/mainwindow.cc:701
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto skončit?"
#: ../src/mainwindow.cc:616
#: ../src/mainwindow.cc:715
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -259,19 +259,19 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto pokračovat?"
#: ../src/mainwindow.cc:646
#: ../src/mainwindow.cc:745
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Vzor pro hledání souborů je neplatný."
#: ../src/mainwindow.cc:652
#: ../src/mainwindow.cc:751
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Při hledání došlo k následujícím chybám:"
#: ../src/mainwindow.cc:916
#: ../src/mainwindow.cc:1020
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Při ukládání došlo k následujícím chybám:"
#: ../src/mainwindow.cc:1068
#: ../src/mainwindow.cc:1177
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
......@@ -310,67 +310,111 @@ msgstr "O _aplikaci"
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "_Match"
msgstr "_Výskyt"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:4
msgid "Cu_t"
msgstr "_Vyjmout"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
#: ../ui/gear-menu.xml.h:5
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopírovat"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:6
msgid "_Paste"
msgstr "V_ložit"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:8
msgid "Previous file"
msgstr "Předchozí soubor"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:9
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:10 ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:11
msgid "Next file"
msgstr "Následující soubor"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:12
msgid "Replace current"
msgstr "Nahradit aktuální"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
msgid "Replace in this file"
msgstr "Nahradit v tomto souboru"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
msgid "Replace in all files"
msgstr "Nahradit ve všech souborech"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "Save all"
msgstr "Uložit vše"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Adresář:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "Pattern:"
msgstr "Vzor:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "recursive"
msgstr "rekurzivně"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:7
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Zanořovat se do podsložek"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
msgid "hidden"
msgstr "skryté"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Hledat všechny soubory, které odpovídají vzoru názvu souboru"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
#: ../ui/mainwindow.ui.h:9
msgid "Find fi_les"
msgstr "Hledat _soubory"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
msgid "Replace:"
msgstr "Nahradit:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Hledat všechny možné výskyty na řádku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Hledat všechny výskyty regulárního výrazu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguálrní výraz v syntaxi Perlu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
......@@ -380,67 +424,63 @@ msgstr ""
"část nalezené shody pomocí $1, $2, atd. nebo i s pomocí $+, $&amp;, $` a $'. "
"Stejně tak jsou podporovány operátory \\l, \\u, \\L, \\U a \\E."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Náhled nahrazení"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Replace current match"
msgstr "Nahradit aktuální výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "_This file"
msgstr "_Tento soubor"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Nahradit všechny výskyty v aktuálním souboru"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_All files"
msgstr "_Všechny soubory"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Nahradit všechny výskyty ve všech souborech"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "File backward"
msgstr "Soubor zpět"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Jít na předchozí odpovídající soubor"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "Go to previous match"
msgstr "Jít na předchozí výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "Go to next match"
msgstr "Jít na následující výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "File forward"
msgstr "Soubor vpřed"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Jít na následující odpovídající soubor"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment