Commit 6c63c1c3 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent 5b173e9c
# Swedish messages for regexxer.
# Copyright © 2004-2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2004-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2009, 2011.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-01 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-08 12:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-18 22:50+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -17,13 +17,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "regexxer sökverktyg"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Sök och ersätt med hjälp av reguljära uttryck"
......@@ -167,81 +167,77 @@ msgstr "Vilken typ av mellanslag som ska ritas ut i textvyn."
msgid "Can’t read file:"
msgstr "Kan inte läsa fil:"
#: ../src/filetree.cc:60
#: ../src/filetree.cc:62
msgid "File"
msgstr "Fil"
#: ../src/filetree.cc:79
#: ../src/filetree.cc:81
msgid "#"
msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508
#: ../src/filetree.cc:519
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%1\": %2"
#: ../src/filetree.cc:924
#: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" verkar vara en binärfil."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Spara _alla"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "Hitta filer som matchar MÖNSTER"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "PATTERN"
msgstr "MÖNSTER"
#: ../src/main.cc:137
#: ../src/main.cc:103
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Gå inte rekursivt in i underkataloger"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
#: ../src/main.cc:105 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Hitta även dolda filer"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Hitta text som matchar REGUTR"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "REGEX"
msgstr "REGUTR"
#: ../src/main.cc:143
#: ../src/main.cc:109
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Hitta endast första träffen på en rad"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
#: ../src/main.cc:111 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Utför skiftlägesokänslig matchning"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Ersätt träffar med STRÄNG"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "STRING"
msgstr "STRÄNG"
#: ../src/main.cc:149
#: ../src/main.cc:115
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Skriv ut träffplats till standard ut"
#: ../src/main.cc:151
#: ../src/main.cc:117
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Starta inte sökningen automatiskt"
#: ../src/main.cc:153
#: ../src/main.cc:119
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[MAPP]"
#: ../src/mainwindow.cc:713
#: ../src/mainwindow.cc:708
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -249,7 +245,15 @@ msgstr ""
"Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
"Avsluta ändå?"
#: ../src/mainwindow.cc:727
#: ../src/mainwindow.cc:711
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/mainwindow.cc:712 ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
#: ../src/mainwindow.cc:722
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -257,20 +261,20 @@ msgstr ""
"Vissa filer har inte sparats ännu.\n"
"Fortsätta ändå?"
#: ../src/mainwindow.cc:757
#: ../src/mainwindow.cc:752
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Filsökmönstret är ogiltigt."
#: ../src/mainwindow.cc:763
#: ../src/mainwindow.cc:758
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Följande fel inträffade under sökningen:"
# Sparandet?
#: ../src/mainwindow.cc:1032
#: ../src/mainwindow.cc:1027
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Följande fel inträffade under sparning:"
#: ../src/mainwindow.cc:1189
#: ../src/mainwindow.cc:1184
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -309,14 +313,14 @@ msgstr "_Inställningar"
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Spara _alla"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "Å_ngra"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment