Commit 668a952f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 55157f9d
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-21 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-21 16:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-10 18:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-10 18:44+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie za pomocą wyrażeń regularnych"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
msgid "File Patterns"
......@@ -424,7 +424,7 @@ msgid ""
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nowy ciąg do przypisania. Tak jak w języku Perl, można się odwoływać do "
"części pasujących przy pomocy $1, $2, itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"części pasujących przy pomocy $1, $2 itd. lub nawet $+, $&amp;, $` i $'. "
"Operatory \\l, \\u, \\L, \\U i \\E są także obsługiwane."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment