Commit 653c88f4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 28ae2511
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 03:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-02 03:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-01 22:04+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Narzędzie do wyszukiwania regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Wyszukiwanie i zastępowanie używając wyrażeń regularnych"
......@@ -171,81 +171,77 @@ msgstr "Które typy spacji wyświetlać w widoku tekstu."
msgid "Can’t read file:"
msgstr "Nie można odczytać pliku:"
#: ../src/filetree.cc:60
#: ../src/filetree.cc:62
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: ../src/filetree.cc:79
#: ../src/filetree.cc:81
msgid "#"
msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508
#: ../src/filetree.cc:519
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Nie można zapisać pliku „%1”: %2"
#: ../src/filetree.cc:924
#: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "„%1” jest plikiem binarnym."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Zapisz _wszystko"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "Wyszukuje pliki pasujące do WZORCA"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "PATTERN"
msgstr "WZORZEC"
#: ../src/main.cc:137
#: ../src/main.cc:103
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Bez podkatalogów"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
#: ../src/main.cc:105 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Wyszukiwanie również ukrytych plików"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Wyszukuje tekst pasujący do WYRAŻENIA-REGULARNEGO"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "REGEX"
msgstr "WYRAŻENIE-REGULARNE"
#: ../src/main.cc:143
#: ../src/main.cc:109
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Wyszukiwanie tylko pierwszego dopasowania w wierszu"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
#: ../src/main.cc:111 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Wyszukiwanie niezależne od wielkości liter"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Zastępuje dopasowania CIĄGIEM"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "STRING"
msgstr "CIĄG"
#: ../src/main.cc:149
#: ../src/main.cc:115
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Wyświetla położenie dopasowania w standardowym wyjściu"
#: ../src/main.cc:151
#: ../src/main.cc:117
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Bez automatycznego uruchamiania wyszukiwania"
#: ../src/main.cc:153
#: ../src/main.cc:119
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[KATALOG]"
#: ../src/mainwindow.cc:713
#: ../src/mainwindow.cc:708
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -253,7 +249,15 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Zakończyć mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:727
#: ../src/mainwindow.cc:711
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/mainwindow.cc:712 ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../src/mainwindow.cc:722
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -261,24 +265,24 @@ msgstr ""
"Część plików nie została jeszcze zapisana.\n"
"Kontynuować mimo to?"
#: ../src/mainwindow.cc:757
#: ../src/mainwindow.cc:752
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Wzorzec wyszukiwania pliku jest nieprawidłowy."
#: ../src/mainwindow.cc:763
#: ../src/mainwindow.cc:758
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas wyszukiwania:"
#: ../src/mainwindow.cc:1032
#: ../src/mainwindow.cc:1027
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Następujące błędy wystąpiły podczas zapisu:"
#: ../src/mainwindow.cc:1189
#: ../src/mainwindow.cc:1184
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2016\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2016"
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
......@@ -309,14 +313,14 @@ msgstr "P_referencje"
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Zapisz _wszystko"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "Cof_nij"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment