Commit 44ce46df authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Fix typos in Catalan translation

parent 079fe4d7
......@@ -41,8 +41,8 @@ msgid ""
"a complete list of possible values."
msgstr ""
"El nom de la codificació dels caràcters a utilitzar si el fitxer no és "
"llegible ambUTF-8 o amb la codificació especificada en l'actual "
"localització. Proveu amb“iconv --list” per a un llistat complet dels "
"llegible amb UTF-8 o amb la codificació especificada en l'actual "
"localització. Proveu amb “iconv --list” per a un llistat complet dels "
"possibles valors."
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
......@@ -74,7 +74,7 @@ msgid ""
"“both”, and “both-horiz”."
msgstr ""
"L'estil de la barra d'eines. Els possibles valors són “icons”, “text”, "
"“both”,i “both-horiz”."
"“both”, i “both-horiz”."
#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
msgid "Toolbar style"
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en desar el fitxer “%1”: %2"
#: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "“%1” sembla que es un fitxer binari."
msgstr "“%1” sembla que és un fitxer binari."
#: ../src/main.cc:77
msgid "Save _all"
......@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Cerca solament la primera coincidència en una línia"
#: ../src/main.cc:144 ../ui/mainwindow.glade.h:5
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "No diferènciïs majúscules i minúscules en les coincidències"
msgstr "No diferenciïs majúscules i minúscules en les coincidències"
#: ../src/main.cc:146
msgid "Replace matches with STRING"
......@@ -152,7 +152,7 @@ msgstr "Imprimeix la ubicació de la coincidència per la sortida estàndard"
#: ../src/main.cc:150
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "No comencis la cerca automáticament"
msgstr "No comencis la cerca automàticament"
#: ../src/main.cc:152
msgid "[FOLDER]"
......@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr ""
#: ../src/mainwindow.cc:455
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "El patró de cerca de fitxers es incorrecte."
msgstr "El patró de cerca de fitxers és incorrecte."
#: ../src/mainwindow.cc:461
msgid "The following errors occurred during search:"
......@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "S'han produït els següents errors durant la cerca:"
#: ../src/mainwindow.cc:708
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Han ocorregut els següents error en desar:"
msgstr "Han ocorregut els següents errors en desar:"
#: ../src/mainwindow.cc:854
msgid "translator-credits"
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgid ""
"Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
"engine."
msgstr ""
"S'ha arribat al limit de recursivitat i retrocés del motor de la expressió "
"S'ha arribat al límit de recursivitat i retrocés del motor de l'expressió "
"regular."
#: ../src/prefdialog.cc:249
......@@ -249,7 +249,7 @@ msgid ""
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr ""
"Un patró de nom de fitxer, com els emprats per l'intèrpret de comandes. Se "
"suporten les classes de caràcters [ab] i les expressions al estil de csh {a,"
"suporten les classes de caràcters [ab] i les expressions a l'estil de csh {a,"
"b}."
#: ../ui/mainwindow.glade.h:2
......@@ -294,19 +294,19 @@ msgstr "Endavant"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:14
msgid "Go to next match"
msgstr "Ves a la següent coincidència"
msgstr "Vés a la següent coincidència"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:15
msgid "Go to previous match"
msgstr "Ves a la coincidència prèvia"
msgstr "Vés a la coincidència prèvia"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:16
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Ves al pròxim fitxer coincident"
msgstr "Vés al pròxim fitxer coincident"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:17
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Ves a l'anterior fitxer coincident"
msgstr "Vés a l'anterior fitxer coincident"
#: ../ui/mainwindow.glade.h:18
msgid "Pattern:"
......@@ -362,7 +362,7 @@ msgid ""
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
"\\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"La nova cadena a substituir. Es com en Perl, podeu fer referències a partsde "
"La nova cadena a substituir. És com en Perl, podeu fer referències a parts de "
"la coincidència utilitzant $1, $2, etc. o $+, $&, $` i $'. Els operadors\\|, "
"\\u, \\L, \\U i \\E també estan suportats."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment