Commit 2a6b07b6 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent db7cd25d
......@@ -9,8 +9,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 11:16+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-08 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-14 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -91,8 +91,8 @@ msgid ""
"for a complete list of possible values."
msgstr ""
"Navn på tegnkodningen som skal bruges hvis en fil ikke er læsbar i enten "
"UTF-8 eller kodesættet angivet af det aktuelle sprog. Prøv med \"iconv --list"
"\"for en fuldstændig liste over mulige værdier."
"UTF-8 eller kodesættet angivet af det aktuelle sprog. Prøv med “iconv --"
"list”for en fuldstændig liste over mulige værdier."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
msgid "window width"
......@@ -181,12 +181,12 @@ msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:519
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Kunne ikke gemme fil \"%1\": %2"
msgstr "Kunne ikke gemme fil “%1”: %2"
#: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" ser ud til at være en binær fil."
msgstr "“%1” ser ud til at være en binær fil."
#: ../src/main.cc:101
msgid "Find files matching PATTERN"
......@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr ""
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
msgid "“%1” is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" er ikke en gyldig kodning."
msgstr "“%1” er ikke en gyldig kodning."
#: ../src/statusline.cc:245
msgid "Stop"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment