Commit 7f782e28 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 959aabdb
Pipeline #211037 passed with stages
in 4 minutes and 5 seconds
# Danish translation of gnome-games.
# Danish translation of quadrapassel.
# Copyright (C) 1998-2015, 2018-2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# This file is distributed under the same license as the quadrapassel package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000-2002.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
......@@ -10,11 +10,12 @@
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2015, 2018, 2019.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Project-Id-Version: quadrapassel master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/quadrapassel/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-17 14:05+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-01 15:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-26 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -23,7 +24,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:5
msgid "Image to use for drawing blocks"
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Billede som bruges til at tegne blokke"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:11
msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
msgstr "Navnet på temaet der benyttes til at tegne klodser og baggrund."
msgstr "Navnet på temaet der benyttes til at tegne blokkene og baggrunden."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:16
msgid "Level to start with"
......@@ -59,11 +59,11 @@ msgstr "Om næste blok skal vises på forhånd."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:26
msgid "Whether to show where the moving piece will land"
msgstr "Om der skal vises, hvor den bevægelige klods vil lande"
msgstr "Om der skal vises, hvor den bevægelige blok vil lande"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:27
msgid "Whether to show where the moving piece will land."
msgstr "Om der skal vises, hvor den bevægelige klods vil lande."
msgstr "Om der skal vises, hvor den bevægelige blok vil lande."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:31
msgid "Whether to give blocks random colors"
......@@ -203,8 +203,8 @@ msgstr ""
"Quadrapassel er afledt af det klassiske russiske spil med faldende blokke. "
"Omrokér og rotér blokke mens de falder, og forsøg at få dem til at passe "
"sammen. Når du danner en vandret fuldkommen række af blokke, vil rækken "
"forsvinde og du r points. Spillet slutter når blokkene stables for højt. "
"Efterhånden som du får points, går du op i niveau, og blokkene vil falde "
"forsvinde og du scorer points. Spillet slutter når blokkene stables for højt. "
"Efterhånden som du scorer points, går du videre til næste niveau, og blokkene vil falde "
"hurtigere."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.appdata.xml.in:17
......@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr "_Tæthed af blokke i en foropfyldt række:"
#. starting level
#: src/quadrapassel.vala:327
msgid "_Starting level:"
msgstr "_Startbane:"
msgstr "_Startniveau:"
#: src/quadrapassel.vala:340
msgid "_Enable sounds"
......@@ -318,11 +318,11 @@ msgstr "_Rotér blokke mod uret"
#: src/quadrapassel.vala:361
msgid "Show _where the block will land"
msgstr "Vis _hvor klodsen vil lande"
msgstr "Vis _hvor blokken vil lande"
#: src/quadrapassel.vala:405
msgid "Controls"
msgstr "Styreenheder"
msgstr "Styring"
#: src/quadrapassel.vala:411
msgid "Theme"
......@@ -390,15 +390,3 @@ msgstr "_OK"
#: src/score-dialog.vala:48
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#~ msgid "org.gnome.Quadrapassel"
#~ msgstr "org.gnome.Quadrapassel"
#~ msgid "quadrapassel"
#~ msgstr "quadrapassel"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Afslut"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment