Commit 45bb6fb1 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent c8c44604
Pipeline #214372 failed with stages
in 5 minutes and 14 seconds
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/quadrapassel/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-26 09:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-19 12:50+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-14 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-16 13:01+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:5
msgid "Image to use for drawing blocks"
......@@ -40,19 +40,19 @@ msgstr "Blokları oluştururken kullanılacak resim."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:10
msgid "The theme used for rendering the blocks"
msgstr "Blokları oluştururken kullanılacak resim"
msgstr "Blokları oluştururken kullanılacak tema"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:11
msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
msgstr "Blokları ve arkaplanı taramak için kullanılan temanın adı."
msgstr "Blokları ve arka planı taramak için kullanılan temanın adı."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:16
msgid "Level to start with"
msgstr "Başlangıç seviyesi"
msgstr "Başlangıç düzeyi"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:17
msgid "Level to start with."
msgstr "Başlangıç seviyesi."
msgstr "Başlangıç düzeyi."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:21
msgid "Whether to preview the next block"
......@@ -158,11 +158,11 @@ msgstr "Bırakmak için basılacak tuş."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:83 src/quadrapassel.vala:383
msgid "Rotate"
msgstr "Çevir"
msgstr "Döndür"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:84
msgid "Key press to rotate."
msgstr "Çevirmek için gereken tuş."
msgstr "Döndrümek için gereken tuş."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:88 src/quadrapassel.vala:386
msgid "Pause"
......@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "Pencerenin piksel olarak yüksekliği"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.gschema.xml:101
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "eğer pencere en büyük hale getirilmişse işaretle"
msgstr "eğer pencere en büyük hale getirilmişse imle"
#: data/org.gnome.Quadrapassel.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Quadrapassel.desktop.in:3 src/quadrapassel.vala:99
......@@ -204,10 +204,10 @@ msgid ""
"disappear and you score points. The game is over when the blocks get stacked "
"too high. As your score gets higher, you level up and the blocks fall faster."
msgstr ""
"Quadrapassel, klasik Rus düşen blok oyununun bir türevidir. Düşen blokları "
"Quadrapassel, klasik Rus düşen blok oyununun türevidir. Düşen blokları "
"yeniden konumlandırın, döndürün ve onları birbirine uydurmaya çalışın. Tam "
"bir yatay blok satırı oluşturduğunuzda, satır kaybolur ve puan kazanırsınız. "
"Bloklar çok yığınlandığında oyun biter. Puanınız yükseldiğinde, seviyenizi "
"yatay blok satırı oluşturduğunuzda, satır kaybolur ve puan kazanırsınız. "
"Bloklar çok yığıldığında oyun biter. Puanınız yükseldiğinde, düzeyinizi "
"yükseltirsiniz ve bloklar daha hızlı düşer."
#: data/org.gnome.Quadrapassel.appdata.xml.in:17
......@@ -217,7 +217,7 @@ msgid ""
"of the rows. Or, instead of allowing the blocks to fall randomly, it can "
"select blocks that will be hard for you to place."
msgstr ""
"Eğer bir meydan okuma arıyorsanız, Quadrapassel blokların başlangıç hızını "
"Eğer meydan okuma arıyorsanız, Quadrapassel blokların başlangıç hızını "
"arttırmanıza veya bazı satırlarda kısmi bloklarla oyuna başlamanıza izin "
"verir. Ya da, blokların rastgele düşmesine izin vermek yerine, "
"yerleştirmenizin zor olacağı blokları seçebilir."
......@@ -233,7 +233,7 @@ msgstr "tetris;"
#: src/game-view.vala:335
msgid "Paused"
msgstr "Dondur"
msgstr "Duraklatıldı"
#: src/game-view.vala:337
msgid "Game Over"
......@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr "Quadrapassel _Hakkında"
#: src/quadrapassel.vala:151 src/quadrapassel.vala:797
msgid "Start a new game"
msgstr "Yeni bir oyun başlat"
msgstr "Yeni oyun başlat"
#: src/quadrapassel.vala:156
msgid "Next"
......@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "Satırlar"
#: src/quadrapassel.vala:191
msgid "Level"
msgstr "Seviye"
msgstr "Düzey"
#: src/quadrapassel.vala:276
msgid "Preferences"
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Önceden doldurulmuş _blok yoğunluğu:"
#. starting level
#: src/quadrapassel.vala:327
msgid "_Starting level:"
msgstr "_Başlangıç seviyesi:"
msgstr "_Başlangıç düzeyi:"
#: src/quadrapassel.vala:340
msgid "_Enable sounds"
......@@ -354,21 +354,26 @@ msgstr "Tuş değiştirilemedi, kısayol tuşu zaten var"
#: src/quadrapassel.vala:778
msgid "Unpause the game"
msgstr "Oyunu devam ettir"
msgstr "Oyunu sürdür"
#: src/quadrapassel.vala:783
msgid "Pause the game"
msgstr "Oyunu duraklat"
#: src/quadrapassel.vala:861
msgid "A classic game of fitting falling blocks together"
msgstr "Klasik bir düşen blokları bir araya getirme oyunu"
msgid ""
"A classic game where you rotate blocks to make complete rows, but don't pile "
"your blocks too high or it's game over!"
msgstr ""
"Satırları doldurmak için blokları döndürdüğünüz klasik oyun, bloklarınızı "
"çok yükseğe yığmayın yoksa oyun biter!"
#: src/quadrapassel.vala:866
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr> \n"
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>"
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>"
#: src/score-dialog.vala:26
msgid "_Close"
......@@ -386,6 +391,9 @@ msgstr "_Tamam"
msgid "Date"
msgstr "Tarih"
#~ msgid "A classic game of fitting falling blocks together"
#~ msgstr "Klasik bir düşen blokları bir araya getirme oyunu"
#~| msgid "org.gnome.quadrapassel"
#~ msgid "org.gnome.Quadrapassel"
#~ msgstr "org.gnome.Quadrapassel"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment