Commit fed9b9c4 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=861
parent c018333f
2007-10-08 Gil Forcada <gforcada@svn.gnome.org>
2007-10-21 Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation.
* sl.po: Updated Slovenian translation.
2007-09-04 Alessio Frusciante <algol@firenze.linux.it>
......
......@@ -8,17 +8,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: planner HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-08 04:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-13 11:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-13 12:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-21 08:22+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"""X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
#: ../data/glade/add-predecessor.glade.h:1
msgid "Add Predecessor"
......@@ -280,7 +281,7 @@ msgstr "_Koledar:"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:8
msgid "_Manager:"
msgstr "_Upravljalec:"
msgstr "_Upravljavec:"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:10
msgid "_Organization:"
......@@ -474,6 +475,14 @@ msgstr "S_lužba:"
msgid "Insert Task"
msgstr "Vnos naloge"
#: ../data/mime/planner.keys.in.h:1
msgid "Documents/Project Management"
msgstr "Dokumenti/Upravljanje projektov"
#: ../data/mime/planner.keys.in.h:2
msgid "Project Plan"
msgstr "Plan projekta"
#: ../data/mime/planner.xml.in.h:1
msgid "Planner project plan"
msgstr "Planer: plan projekta"
......@@ -560,7 +569,7 @@ msgstr "Gantt načrt"
#: ../data/stylesheets/localizable.xml.h:5
msgid "Manager:"
msgstr "Upravljalec:"
msgstr "Upravljavec:"
#: ../data/stylesheets/localizable.xml.h:6
msgid "Phase:"
......@@ -1361,15 +1370,15 @@ msgstr "Uredi lastnosti skupine"
#: ../src/planner-group-dialog.c:828
msgid "Manager name"
msgstr "Ume upravljalca"
msgstr "Ume upravljavca"
#: ../src/planner-group-dialog.c:834
msgid "Manager phone"
msgstr "Telefon upravljalca"
msgstr "Telefon upravljavca"
#: ../src/planner-group-dialog.c:840
msgid "Manager email"
msgstr "Elektronski naslov upravljalca"
msgstr "Elektronski naslov upravljavca"
#: ../src/planner-html-plugin.c:47
msgid "HTML"
......@@ -2296,8 +2305,8 @@ msgstr "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje minute izgubljene."
#, c-format
msgid "If you don't save, changes made the last %d minute will be discarded."
msgid_plural "If you don't save, changes made the last %d minutes will be discarded."
msgstr[0] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje %d minute izgubljene."
msgstr[1] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d minut izgubljene."
msgstr[0] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d minut izgubljene."
msgstr[1] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje %d minute izgubljene."
msgstr[2] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d minut izgubljene."
msgstr[3] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d minut izgubljene."
......@@ -2309,8 +2318,8 @@ msgstr "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje ure izgubljene."
#, c-format
msgid "If you don't save, changes made the last %d hour will be discarded."
msgid_plural "If you don't save, changes made the last %d hours will be discarded."
msgstr[0] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje %d ure izgubljene."
msgstr[1] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d ur izgubljene."
msgstr[0] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d ur izgubljene."
msgstr[1] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnje %d ure izgubljene."
msgstr[2] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d ur izgubljene."
msgstr[3] "Če ne shranite, bodo spremembe zadnjih %d ur izgubljene."
......@@ -2345,7 +2354,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ob nalaganju starejših datotek bodo vse naloge prevzele omejitev 'Začne se na', saj starejše različice niso popolno podpirale samodejnega preurejanja. Za polno uporabo prednosti te možnosti, morate dodati predhodno nalogo ali povezavo med nalogami, ki so medsebojno odvisne.\n"
"\n"
"Prednaloge lahko dodate s klikom nanje in vlačenjem do glavne naloge.\n"
"Predhodne naloge lahko dodate s klikom nanje in vlačenjem do glavne naloge.\n"
"\n"
"Po tem lahko odstranite omejitve preko menuja."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment