Commit f696d616 authored by Gil Forcada Codinachs's avatar Gil Forcada Codinachs

Updated Catalan translation

svn path=/trunk/; revision=886
parent b9e8cd50
2008-02-18 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2008-02-16 Inaki Larranaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: planner\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-08 22:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-26 14:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-18 19:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-18 19:20+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -331,6 +331,7 @@ msgid "Notes"
msgstr "Notes"
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:7
#: ../data/glade/resource-input-dialog.glade.h:3
msgid "Optional - overrides resource name in Gantt view."
msgstr "Opcional - substitueix el nom del recurs a la vista de Gannt."
......@@ -368,10 +369,6 @@ msgstr "_Nom curt:"
msgid "Insert Resource"
msgstr "Insereix el recurs"
#: ../data/glade/resource-input-dialog.glade.h:3
msgid "Optional - overrides resource name in gantt view."
msgstr "Opcional - substitueix el nom del recurs a la vista de Gannt."
#: ../data/glade/resource-input-dialog.glade.h:6
#: ../data/glade/task-input-dialog.glade.h:3
msgid "_Insert"
......@@ -765,21 +762,27 @@ msgid "None"
msgstr "Cap"
#
#: ../libplanner/mrp-sql.c:214 ../libplanner/mrp-sql.c:228
#: ../libplanner/mrp-sql.c:292 ../libplanner/mrp-sql.c:310
#: ../src/planner-sql-plugin.c:207 ../src/planner-sql-plugin.c:225
msgid "Can't connect to database server"
msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor de la base de dades"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:297 ../libplanner/mrp-sql.c:315
#: ../src/planner-sql-plugin.c:212 ../src/planner-sql-plugin.c:230
msgid "No errors reported."
msgstr "No s'ha informat de cap error."
#. Give up.
#: ../libplanner/mrp-sql.c:319 ../src/planner-sql-plugin.c:220
#: ../libplanner/mrp-sql.c:405 ../src/planner-sql-plugin.c:300
msgid "Invalid Unicode"
msgstr "Unicode invàlid"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2213
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2306
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed.\n"
msgstr "Ha fallat la connexió a la base de dades «%s».\n"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2218
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2311
#, c-format
msgid ""
"Connection to database '%s' failed.\n"
......@@ -788,12 +791,12 @@ msgstr ""
"Ha fallat la connexió a la base de dades «%s».\n"
"%s"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2226
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2326
#, c-format
msgid "BEGIN command failed %s."
msgstr "L'ordre BEGIN ha fallat %s."
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2394
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2486
#, c-format
msgid ""
"The project '%s' has been changed by the user '%s' since you opened it. Do "
......@@ -802,22 +805,22 @@ msgstr ""
"El projecte «%s» ha estat modificat per l'usuari «%s» des que l'heu obert. "
"Voleu desar-lo igualment?"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:3674
#: ../libplanner/mrp-sql.c:3711
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed."
msgstr "Ha fallat la connexió a la base de dades «%s»."
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:205
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:206
#, c-format
msgid "Invalid SQL URI (must start with 'sql://' and contain '#')."
msgstr "URI d'SQL invàlida (ha de començar amb «sql://» i contenir «#»)."
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:274
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:275
#, c-format
msgid "Invalid SQL URI (invalid project id)."
msgstr "URI d'SQL invàlida (id del projecte invàlid)"
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:282
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:283
#, c-format
msgid "Invalid SQL URI (no database name specified)."
msgstr "URI d'SQL invàlida (no s'ha especificat cap nom de base de dades)."
......@@ -865,7 +868,7 @@ msgstr ""
"la data d'inici del projecte."
#
#: ../libplanner/mrp-task-manager.c:2527
#: ../libplanner/mrp-task-manager.c:2530
#, c-format
msgid "Cannot add a predecessor, because it would result in a loop."
msgstr ""
......@@ -873,7 +876,7 @@ msgstr ""
"infinit."
#
#: ../libplanner/mrp-task-manager.c:2573
#: ../libplanner/mrp-task-manager.c:2576
#, c-format
msgid "Cannot move the task, because it would result in a loop."
msgstr "No s'ha pogut moure la tasca, atès que resultaria en un bucle infinit."
......@@ -1194,28 +1197,33 @@ msgstr "%e %b %Y"
msgid "Work"
msgstr "Feina"
#: ../src/planner-gantt-print.c:542 ../src/planner-gantt-row.c:765
#: ../src/planner-gantt-print.c:542 ../src/planner-gantt-row.c:776
#: ../src/planner-html-plugin.c:125 ../src/planner-task-tree.c:1571
#: ../src/planner-window.c:1988
msgid "Unnamed"
msgstr "Sense nom"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2697 ../src/planner-gantt-row.c:2700
#: ../src/planner-gantt-row.c:2358
#, c-format
msgid "Change work to %s"
msgstr "Canvia la feina a %s"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2370
#, c-format
msgid "Change progress to %u%% complete"
msgstr "Canvia el progrés a %u%% completat"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2409 ../src/planner-gantt-row.c:2412
msgid "No name"
msgstr "Sense nom"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2703
#: ../src/planner-gantt-row.c:2415
#, c-format
msgid "Make task '%s' a predecessor of '%s'"
msgstr "Fes que la tasca «%s» sigui predecessora de «%s»"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2769
#, c-format
msgid "Change work to %s"
msgstr "Canvia la feina a %s"
#
#: ../src/planner-gantt-row.c:3370 ../src/planner-task-dialog.c:455
#: ../src/planner-gantt-row.c:3436 ../src/planner-task-dialog.c:455
#: ../src/planner-task-tree.c:257 ../src/planner-task-tree.c:947
msgid "Edit task property"
msgstr "Edita la propietat de la tasca"
......@@ -1850,29 +1858,25 @@ msgid "%04d, H%d"
msgstr "%04d, H%d"
#
#: ../src/planner-sql-plugin.c:93
#: ../src/planner-sql-plugin.c:101
msgid "Open from Database..."
msgstr "Obre des d'una base de dades..."
#
#: ../src/planner-sql-plugin.c:94
#: ../src/planner-sql-plugin.c:102
msgid "Open a project from a database"
msgstr "Obre un projecte des d'una base de dades"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:96 ../src/planner-sql-plugin.c:1152
#: ../src/planner-sql-plugin.c:104 ../src/planner-sql-plugin.c:1242
msgid "Save to Database"
msgstr "Desa a la base de dades"
#
#: ../src/planner-sql-plugin.c:97
#: ../src/planner-sql-plugin.c:105
msgid "Save the current project to a database"
msgstr "Desa el projecte actual a una base de dades"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:135 ../src/planner-sql-plugin.c:150
msgid "No errors reported."
msgstr "No s'ha informat de cap error."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:517
#: ../src/planner-sql-plugin.c:598
#, c-format
msgid ""
"Database %s needs to be upgraded from version %s to version %s.\n"
......@@ -1881,11 +1885,11 @@ msgstr ""
"La base de dades %s necessita actualitzar-se de la versió %s a la %s.\n"
"Feu una còpia de seguretat abans d'actualitzar."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:524
#: ../src/planner-sql-plugin.c:605
msgid "Upgrade"
msgstr "Actualitza"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:538
#: ../src/planner-sql-plugin.c:619
#, c-format
msgid ""
"Could not upgrade database %s.\n"
......@@ -1900,44 +1904,44 @@ msgstr ""
"Error de la base de dades: \n"
"%s"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:579
#: ../src/planner-sql-plugin.c:659
#, c-format
msgid "Can't create tables in database %s"
msgstr "No s'han pogut crear les taules a la base de dades %s"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:648
#: ../src/planner-sql-plugin.c:727
#, c-format
msgid "Database %s is not setup for Planner. Do you want to do that?"
msgstr "La base de dades %s no està configurada per al Planner. Voleu fer-ho?"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:696
#: ../src/planner-sql-plugin.c:776
#, c-format
msgid "Connection to database '%s@%s' failed."
msgstr "Ha fallat la connexió a la base de dades «%s@%s»."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:711
#: ../src/planner-sql-plugin.c:799
#, c-format
msgid "Test to tables in database '%s' failed."
msgstr "S'ha produït un error en provar les taules a la base de dades «%s»."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:816
#: ../src/planner-sql-plugin.c:908
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:824
#: ../src/planner-sql-plugin.c:916
msgid "Project"
msgstr "Projecte"
#
#: ../src/planner-sql-plugin.c:832
#: ../src/planner-sql-plugin.c:924
msgid "Phase"
msgstr "Fase"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:840
#: ../src/planner-sql-plugin.c:932
msgid "Revision"
msgstr "Revisió"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:1040
#: ../src/planner-sql-plugin.c:1130
msgid "Open from Database"
msgstr "Obre d'una base de dades"
......@@ -2128,43 +2132,43 @@ msgid "Indent task"
msgstr "Sagna la tasca"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3134
#: ../src/planner-task-tree.c:3136
msgid "Unindent tasks"
msgstr "Desfés el sagnat de les tasques"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3152
#: ../src/planner-task-tree.c:3154
msgid "Unindent task"
msgstr "Desfés el sagnat de la tasca"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3228
#: ../src/planner-task-tree.c:3232
msgid "Move tasks up"
msgstr "Mou les tasques cap amunt"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3266
#: ../src/planner-task-tree.c:3270
msgid "Move task up"
msgstr "Mou la tasca cap amunt"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3355
#: ../src/planner-task-tree.c:3358
msgid "Move tasks down"
msgstr "Mou les tasques cap a baix"
#
#. Moving task from 'position' to 'position + 1'
#: ../src/planner-task-tree.c:3401
#: ../src/planner-task-tree.c:3404
msgid "Move task down"
msgstr "Mou la tasca cap a baix"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3457
#: ../src/planner-task-tree.c:3460
msgid "Reset task constraints"
msgstr "Reinicia les restriccions de la tasca"
#
#: ../src/planner-task-tree.c:3489
#: ../src/planner-task-tree.c:3492
msgid "Reset all task constraints"
msgstr "Reinicia totes les restriccions de la tasca"
......@@ -2604,3 +2608,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"L'extensió del nom de fitxer d'aquest fitxer no és l'extensió de fitxer "
"normal del Planner (%s). Voleu continuar?"
#~ msgid "Optional - overrides resource name in gantt view."
#~ msgstr "Opcional - substitueix el nom del recurs a la vista de Gannt."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment