Added missing files to es language

parent d1815dbe
SUBDIRS = C eu es
SUBDIRS = C es eu
figdir = figures
docname = planner
lang = es
omffile = planner-es.omf
entities = legal.xml
include $(top_srcdir)/xmldocs.make
dist-hook: app-dist-hook
<legalnotice id="legalnotice">
<para>Baimena ematen da dokumentu hau kopiatu, banatu eta/edo aldatzeko Free Software Foundation-ek argitaratutako GNU Dokumentazio Librearen Lizentziaren 1.1. bertsioan edo berriago batean ezarritako baldintzak betetzen badira; Atal Aldaezinik, Aurreko azaleko testurik eta Atzeko azaleko testurik gabe. GFDL lizentziaren kopia <ulink type="help" url="ghelp:fdl">esteka</ulink> honetan edo eskuliburu honekin batera ematen den COPYING-DOCS fitxategian aurkituko duzu.
</para>
<para>Eskuliburu hau GFDL lizentziarekin banatzen diren GNOME eskuliburuen bildumakoa da. Eskuliburu hau bildumatik bereizita banatu nahi baduzu, bana dezakezu, baina eskuliburuari lizentziaren kopia bat gehituta, lizentzian bertan 6. atalean azaltzen den bezala.
</para>
<para>Enpresek euren produktu eta zerbitzuak bereizteko erabiltzen dituzten izen asko marka erregistratu moduan hartu behar dira. Izen horiek GNOMEren edozein agiritan agertzen direnean, eta GNOMEren dokumentazio-proiektuko kideek markak edo marka erregistratuak direla konturatu badira, izen horiek osorik maiuskulaz edo hasierako letra maiuskulaz idatzi dituzte.
</para>
<para>DOKUMENTUA ETA DOKUMENTUAREN BERTSIO ALDATUAK GNU DOKUMENTAZIO LIBREAREN LIZENTZIAREN BALDINTZEN ARABERA EMATEN DIRA, ETA HONAKO HAUEK ONARTZERA BEHARTZEN DUTE: <orderedlist> <listitem>
<para>DOKUMENTUA "DAGOEN-DAGOENEAN" EMATEN DA, INOLAKO BERMERIK GABE, EZ ESPRESUKI ADIERAZITAKORIK ETA EZ INPLIZITURIK ERE; BESTEAK BESTE (MUGARIK GABE), EZ DA BERMATZEN DOKUMENTUA EDO BERTSIO ALDATUA AKATSIK GABEA DENIK, MERKATURATZEKO EDO XEDE JAKIN BATERAKO EGOKIA DENIK EDO ARAURIK HAUSTEN EZ DUENIK. ZUREA DA DOKUMENTUAREN EDO DOKUMENTUAREN BERTSIO ALDATUAREN KALITATEARI, ZEHAZTASUNARI ETA PERFORMANTZIARI BURUZKO ERANTZUKIZUN OSOA. DOKUMENTUREN BAT EDO BERTSIO ALDATUREN BAT AKASTUNA BALDIN BADA, ZEUK (EZ HASIERAKO IDAZLEAK, EZ EGILEAK ETA EZ KOLABORATZAILEEK) HARTUKO DUZU ZEURE GAIN KONPONTZEKO EDO ZUZENTZEKO BEHARREZKO ZERBITZU GUZTIEN KOSTUA. BERME-UKATZE HAU LIZENTZIA HONEN FUNTSEZKO ZATIA DA. EZ DA BAIMENIK EMATEN EZEIN DOKUMENTU EDO DOKUMENTUAREN BERTSIO ALDATU ERABILTZEKO BALDIN ETA EZ BADA BERME-UKATZE HAU ONARTZEN ETA
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>EZINGO DA INONGO ZIRKUNSTANTZIA EDO LEGE-TEORIARIK OINARRI HARTU --EZ ERANTZUKIZUN ZIBILARI BURUZKORIK (ZABARKERIA BARNE HARTUTA) EZ KONTRATUARI BURUZKORIK, EZ BESTERIK-- DOKUMENTU HONEN EDO BERTSIO ALDATU BATEN EGILEA, HASIERAKO IDAZLEA, EDOZEIN KOLABORATZAILE EDO BANATZAILE, EDO ALDERDI HORIEN EDOZEIN HORNITZAILE BESTE PERTSONA BATEN AURREAN ERANTZULE EGITEKO, PERTSONA HORREK EDOZEIN MOTATAKO KALTE ZUZENEKO, ZEHARKAKO, BEREZI, INTZIDENTAL EDO ONDORIOZKOAK JASAN DITUELAKO, BESTEAK BESTE (MUGARIK GABE), BEZEROAK GALTZEAREN, LANA ETEN BEHARRAREN, ORDENAGAILUAK EZ IBILTZEAREN EDO GAIZKI IBILTZEAREN ONDORIOZKO KALTEAK, EDO DOKUMENTUA NAHIZ HAREN BERTSIO ALDATUAK ERABILTZETIK ONDORIOZTATZEN DIREN EDO ERABILERA HORREKIN ZERIKUSIA DUEN EDOZEIN KALTE EDO GALERA, ALDERDIARI KALTE HORIEK GERTA ZITEZKEELA ADITZERA EMAN BAZAIO ERE.
</para>
</listitem>
</orderedlist> </para> </legalnotice>
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<omf>
<resource>
<creator>
acs@barrapunto.com (Alvaro del Castillo)
</creator>
<maintainer>
Kurt Maute (kmaute@yahoo.com)
</maintainer>
<contributor>
kmaute@yahoo.com (Kurt Maute)
</contributor>
<contributor>
sorrodp@alum.wpi.edu (Pedro Soria-Rodriguez)
</contributor>
<title>
Planner-en erabiltzailearen gida
</title>
<date>
2002-11-18
</date>
<version identifier="1.0" date="2002-08-21" description="Added first User Guide"/>
<version identifier="1.1" date="2002-11-18" description="Updated for 0.7"/>
<subject category="GNOME|Applications"/>
<description>
Planner-en erabiltzailearen gida
</description>
<type>
user's guide
</type>
<format mime="text/xml" dtd="-//OASIS//DTD DocBook V4.1.2//EN"/>
<identifier url="planner.xml"/>
<language code="eu"/>
<relation seriesid="517f551c-b490-11d6-9295-da147643ae57"/>
<rights type="GNU FDL" license.version="1.1" holder="Alvaro del Castillo"/>
</resource>
</omf>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment