Commit f9482403 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent c9a0138e
Pipeline #50143 passed with stages
in 65 minutes and 57 seconds
# Czech translation for pitivi.
# Copyright (C) 2013 pitivi's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pitivi package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2016, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-22 08:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-22 10:17+0200\n"
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-02 16:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-07 11:00+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -440,9 +440,9 @@ msgstr "Pro odebrání efektu:"
#: C/effects.page:42
msgid ""
"Select the effect you want to remove in the <guiseq><gui>middle pane</"
"gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</gui></guiseq>"
"gui><gui>Clip</gui><gui>Effects</gui></guiseq>"
msgstr ""
"V <guiseq><gui>prostředním panelu</gui> <gui>Nastavení klipu</gui> "
"V <guiseq><gui>prostředním panelu</gui> v <gui>Klip</gui> "
"<gui>Efekty</gui></guiseq> vyberte efekt, který chcete odstranit."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -460,12 +460,11 @@ msgstr "Vypínání a zapínání efektů"
msgid ""
"If you want to temporarily disable an effect (to compare with and without "
"the effect, or for performance reasons), click the corresponding checkbox in "
"the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</"
"gui></guiseq>."
"the <guiseq><gui>middle pane</gui><gui>Clip</gui><gui>Effects</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Pokud potřebujete efekt jen dočasně zakázat (abyste si porovnali verzi s a "
"bez efektu, nebo z výkonnostních důvodů), klikněte na příslušné zaškrtávací "
"políčko v <guiseq><gui>prostředním panelu</gui> <gui>Nastavení klipu</gui> "
"políčko v <guiseq><gui>prostředním panelu</gui> v <gui>Klip</gui> "
"<gui>Efekty</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -1833,13 +1832,13 @@ msgid ""
"view. The default mode is icon view because it display more clips without "
"needing to scroll down. However, the list view mode shows more details about "
"each clip. To activate/deactivate it, click on the <gui>Show clips as a "
"detailed list</gui> button next to the search bar."
"detailed list</gui> button to the left of search bar."
msgstr ""
"<gui>Knihovna multimédií</gui> umí zobrazovat vaše klipy jako seznam nebo "
"mřížku ikon. Výchozím režimem je ikonové zobrazení, protože pojme více klipů "
"bez nutnosti se posouvat dolů. Naproti tomu v seznamovém zobrazení uvidíte "
"více údajů o každém klipu. Pro jeho zapnutí/vypnutí klikněte na tlačítko "
"<gui>Zobrazit klipy jako podrobný seznam</gui> vedle vyhledávací lišty."
"<gui>Zobrazit klipy jako podrobný seznam</gui> vlevo od vyhledávací lišty."
#. (itstool) path: section/title
#: C/medialibrary.page:46
......@@ -2824,8 +2823,8 @@ msgid ""
"href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues/743\">task 743</link>."
msgstr ""
"Stav prací na funkci „úpravy v zastoupení“ v <app>Pitivi</app> můžete "
"sledovat přes <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues/743\">"
"úkol 743</link>."
"sledovat přes <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/"
"issues/743\">úkol 743</link>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/sysreq.page:46
......@@ -3596,16 +3595,16 @@ msgstr "Nastavení efektů"
#: C/usingeffects.page:27
msgid ""
"To configure an effect, simply select it in the <guiseq><gui>middle pane</"
"gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</gui></guiseq>. The properties "
"that can be adjusted will appear below in the same tab. Each variable can be "
"put back to its original value by clicking the corresponding <gui>Reset to "
"default value</gui> button."
"gui><gui>Clip</gui><gui>Effects</gui></guiseq>. The properties that can be "
"adjusted will appear below in the same tab. Each variable can be put back to "
"its original value by clicking the corresponding <gui>Reset to default "
"value</gui> button."
msgstr ""
"Když chcete efekt nastavit, stačí jej vybrat v <guiseq><gui>prostředním "
"panelu</gui> <gui>Nastavení klipu</gui> <gui>Efekty</gui></guiseq>. "
"Vlastnosti, které je možné měnit se objeví pod ve stejné kartě. Kteroukoliv "
"z proměnných je možné vrátit zpět na původní hodnotu kliknutím na "
"odpovídající tlačítko <gui>Vráti na výchozí hodnotu</gui>."
"panelu</gui> v <gui>Klip</gui> <gui>Efekty</gui></guiseq>. Vlastnosti, které "
"je možné měnit se objeví pod ve stejné kartě. Kteroukoliv z proměnných je "
"možné vrátit zpět na původní hodnotu kliknutím na odpovídající tlačítko <gui>"
"Vráti na výchozí hodnotu</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/usingeffects.page:30
......@@ -3616,16 +3615,16 @@ msgstr "Animované efekty s klíčovými snímky"
#: C/usingeffects.page:31
msgid ""
"The effect properties which can be controlled using keyframe curves have a "
"<gui>Show keyframes for this property</gui> button. When you click it, the "
"keyframe curves on the clip start controlling the respective property. You "
"can now edit the keyframes to achieve the desired effect. Once you are done "
"with editing, you can click the button again and the keyframe curve "
"disappears from the clip. However, the effect property is still controlled "
"by the adjusted keyframe curve (which is indicated by the filled shape on "
"the button)."
"<gui>Show keyframes for this property</gui> button in diamond shape. When "
"you click it, the keyframe curves on the clip start controlling the "
"respective property. You can now edit the keyframes to achieve the desired "
"effect. Once you are done with editing, you can click the button again and "
"the keyframe curve disappears from the clip. However, the effect property is "
"still controlled by the adjusted keyframe curve (which is indicated by the "
"filled shape on the button)."
msgstr ""
"Vlastnosti efektu, které mohou být řízeny pomocí křivek klíčových snímků, "
"mají tlačítko. <gui>Zobrazit klíčové snímky pro tuto vlastnost</gui>. Když "
"mají tlačítko <gui>Zobrazit klíčové snímky pro tuto vlastnost</gui>. Když "
"na něj kliknete, křivka přes klíčového snímku u klipu začnou řídit příslušné "
"vlastnosti. Nyní můžete klíčové snímky upravit, abyste dosáhli požadovaného "
"efektu. Až máte úpravy hotovy, můžete na tlačítko kliknout znovu a křivka "
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment