Commit e35df476 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 463a6fea
Pipeline #8001 passed with stage
in 147 minutes and 56 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-16 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-16 22:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-03 19:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-03 19:17+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -659,7 +659,7 @@ msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1588
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1626
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
......@@ -1028,7 +1028,7 @@ msgstr "Cofnij"
#: ../pitivi/mainwindow.py:393 ../pitivi/mainwindow.py:774
#: ../pitivi/mainwindow.py:1089 ../pitivi/mainwindow.py:1141
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
#: ../pitivi/project.py:188
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
......@@ -1143,7 +1143,7 @@ msgstr "Wszystkie obsługiwane formaty"
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Nie można zapisać projektu „%s”"
#: ../pitivi/mainwindow.py:776 ../pitivi/project.py:189
#: ../pitivi/mainwindow.py:776 ../pitivi/project.py:187
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako…"
......@@ -1263,7 +1263,7 @@ msgid "<b>Resolution</b>: %d×%d"
msgstr "<b>Rozdzielczość</b>: %d×%d"
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:273 ../pitivi/mediafilespreviewer.py:290
#: ../pitivi/utils/ui.py:316
#: ../pitivi/utils/ui.py:364
#, python-format
msgid "<b>Duration</b>: %s"
msgstr "<b>Czas trwania</b>: %s"
......@@ -1450,17 +1450,17 @@ msgstr "nowy-profil"
msgid "new-profile-%d"
msgstr "nowy-profil-%d"
#: ../pitivi/project.py:65
#: ../pitivi/project.py:63
msgid "New Project"
msgstr "Nowy projekt"
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:843
#: ../pitivi/project.py:171 ../pitivi/render.py:843
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Coś nie zadziałało poprawnie."
#: ../pitivi/project.py:176
#: ../pitivi/project.py:174
msgid ""
"Pitivi detected a serious backend problem and could not recover from it, "
"even after multiple tries. The only thing that can be done at this point is "
......@@ -1486,11 +1486,11 @@ msgstr ""
"Przed zamknięciem programu Pitivi można zapisać zmiany w istniejącym pliku "
"projektu lub jako oddzielny plik projektu."
#: ../pitivi/project.py:191
#: ../pitivi/project.py:189
msgid "Close Pitivi"
msgstr "Zamknij program Pitivi"
#: ../pitivi/project.py:262
#: ../pitivi/project.py:260
msgid ""
"This might be due to a bug or an unsupported project file format. If you "
"were trying to add a media file to your project, use the \"Import\" button "
......@@ -1500,15 +1500,15 @@ msgstr ""
"próbowano dodać plik multimedialny do projektu, to należy zamiast tego użyć "
"przycisku „Zaimportuj”."
#: ../pitivi/project.py:284
#: ../pitivi/project.py:282
msgid "Ignore backup"
msgstr "Zignoruj kopię zapasową"
#: ../pitivi/project.py:285
#: ../pitivi/project.py:283
msgid "Restore from backup"
msgstr "Przywróć z kopii zapasowej"
#: ../pitivi/project.py:301
#: ../pitivi/project.py:299
#, python-format
msgid ""
"An autosaved version of your project file was found. It is %s newer than the "
......@@ -1521,16 +1521,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Wczytać kopię zapasową?"
#: ../pitivi/project.py:377
#: ../pitivi/project.py:375
msgid "You do not have permissions to write to this folder."
msgstr "Brak uprawnień do zapisu w tym katalogu."
#. Save the project to a temporary file.
#: ../pitivi/project.py:410
#: ../pitivi/project.py:408
msgid "project"
msgstr "projekt"
#: ../pitivi/project.py:722
#: ../pitivi/project.py:720
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kodowania Pitivi"
......@@ -1781,11 +1781,11 @@ msgstr "%d. warstwa"
msgid "Frame #%d"
msgstr "%d. klatka"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:74
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:75
msgid "Snap distance"
msgstr "Odległość przyciągania"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:75
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:76
msgid ""
"Threshold (in pixels) at which two clips will snap together when dragging or "
"trimming."
......@@ -1793,11 +1793,11 @@ msgstr ""
"Odległość w pikselach, na jakiej dwa klipy zostaną połączone podczas "
"przeciągania lub przycinania."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:87
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:88
msgid "Image clip duration"
msgstr "Czas trwania klipu obrazu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:89
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:90
msgid ""
"Default clip length (in milliseconds) of images when inserting on the "
"timeline."
......@@ -1805,92 +1805,90 @@ msgstr ""
"Domyślna długość klipów (w milisekundach) obrazów podczas wstawiania do osi "
"czasu."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:100
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:101
msgid "Left click also seeks"
msgstr "Lewy przycisk także przewija"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:102
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:103
msgid "Whether left-clicking also seeks besides selecting and editing clips."
msgstr ""
"Czy kliknięcie lewym przyciskiem poza zaznaczaniem i modyfikowaniem klipów "
"także przewija."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1503 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1541 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Oś czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1510
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1548
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1516
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1554
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów i przesunięcie następnych"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1522
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1560
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Umieszczenie zaznaczonych klipów w grupie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1528
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1566
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Rozgrupowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1534
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1572
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Skopiowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1540
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1578
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Wklejenie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1553
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1591
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Przecięcie klipu w pozycji"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1559
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1597
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr ""
"Dodanie klatki kluczowej do krzywej klatek kluczowych zaznaczonego klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1564
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1602
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Nawigacja na osi czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1571
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1609
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliżenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1577
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1615
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1583
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1621
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Dopasowanie przybliżenia projektu do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1594
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1632
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1600
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1638
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Przejście naprzód o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1607
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1645
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną sekundę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1614
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1652
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Przejście naprzód o jedną sekundę"
#. Translators: a label showing an invalid framerate value
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:112
#, python-format
msgid "invalid (%s fps)"
msgstr "nieprawidłowe (%s FPS)"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:104
msgid "Variable"
msgstr "Zmienne"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:135
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:128
msgid "Image:"
msgstr "Obraz:"
......@@ -2018,27 +2016,53 @@ msgstr ""
msgid "Error while decoding a string"
msgstr "Błąd podczas dekodowania ciągu"
#: ../pitivi/utils/ui.py:296
#. Translators: 'fps' is for 'frames per second'
#: ../pitivi/utils/ui.py:182
msgid "{0:s} fps"
msgstr "{0:s} FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:202
#, python-brace-format
msgid "{0:n} kHz"
msgstr "{0:n} kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:211
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../pitivi/utils/ui.py:212
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../pitivi/utils/ui.py:213
msgid "6 (5.1)"
msgstr "6 (5.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:214
msgid "8 (7.1)"
msgstr "8 (7.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:344
#, python-format
msgid "<b>Duration:</b> %s"
msgstr "<b>Czas trwania:</b> %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:299
#: ../pitivi/utils/ui.py:347
#, python-format
msgid "<b>Proxy creation progress:</b> %d%%"
msgstr "<b>Postęp tworzenia plików pośrednich:</b> %d%%"
#: ../pitivi/utils/ui.py:312
#: ../pitivi/utils/ui.py:360
#, python-format
msgid "<b>Path</b>: %s"
msgstr "<b>Ścieżka</b>: %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:321
#: ../pitivi/utils/ui.py:369
#, python-format
msgid "<b>Size</b>: %s"
msgstr "<b>Rozmiar</b>: %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:347
#: ../pitivi/utils/ui.py:395
#, python-format
msgid "<b>Audio:</b> %d channel at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
msgid_plural "<b>Audio:</b> %d channels at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
......@@ -2048,18 +2072,18 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"<b>Dźwięk:</b> %d kanałów o częstotliwości %d <i>Hz</i> (%d <i>b</i>)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:359
#: ../pitivi/utils/ui.py:407
#, python-format
msgid "<b>Video:</b> %d×%d <i>pixels</i> at %s <i>fps</i>"
msgstr "<b>Wideo:</b> %d×%d <i>pikseli</i> o %s <i>FPS</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:362
#: ../pitivi/utils/ui.py:410
#, python-format
msgid "<b>Image:</b> %d×%d <i>pixels</i>"
msgstr "<b>Obraz:</b> %d×%d <i>pikseli</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:416 ../pitivi/utils/ui.py:443
#: ../pitivi/utils/ui.py:467
#: ../pitivi/utils/ui.py:464 ../pitivi/utils/ui.py:491
#: ../pitivi/utils/ui.py:515
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -2067,8 +2091,8 @@ msgstr[0] "%d godzina"
msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin"
#: ../pitivi/utils/ui.py:419 ../pitivi/utils/ui.py:446
#: ../pitivi/utils/ui.py:470
#: ../pitivi/utils/ui.py:467 ../pitivi/utils/ui.py:494
#: ../pitivi/utils/ui.py:518
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -2076,8 +2100,8 @@ msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
#: ../pitivi/utils/ui.py:422 ../pitivi/utils/ui.py:449
#: ../pitivi/utils/ui.py:473
#: ../pitivi/utils/ui.py:470 ../pitivi/utils/ui.py:497
#: ../pitivi/utils/ui.py:521
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -2085,7 +2109,7 @@ msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
#: ../pitivi/utils/ui.py:441
#: ../pitivi/utils/ui.py:489
#, python-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
......@@ -2093,127 +2117,6 @@ msgstr[0] "%d dzień"
msgstr[1] "%d dni"
msgstr[2] "%d dni"
#. Translators: fps is for frames per second
#: ../pitivi/utils/ui.py:588 ../pitivi/utils/ui.py:589
#: ../pitivi/utils/ui.py:590 ../pitivi/utils/ui.py:592
#: ../pitivi/utils/ui.py:593 ../pitivi/utils/ui.py:595
#: ../pitivi/utils/ui.py:596 ../pitivi/utils/ui.py:598
#: ../pitivi/utils/ui.py:599
#, python-format
msgid "%d fps"
msgstr "%d FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:591
#, python-format
msgid "%.3f fps"
msgstr "%.3f FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:594 ../pitivi/utils/ui.py:597
#, python-format
msgid "%.2f fps"
msgstr "%.2f FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:603 ../pitivi/utils/ui.py:604
#: ../pitivi/utils/ui.py:605 ../pitivi/utils/ui.py:606
#: ../pitivi/utils/ui.py:607 ../pitivi/utils/ui.py:608
#: ../pitivi/utils/ui.py:610 ../pitivi/utils/ui.py:611
#, python-format
msgid "%d kHz"
msgstr "%d kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:609
#, python-format
msgid "%.1f kHz"
msgstr "%.1f kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:614
msgid "6 Channels (5.1)"
msgstr "6 kanałów (5.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:615
msgid "4 Channels (4.0)"
msgstr "4 kanały (4.0)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:616
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../pitivi/utils/ui.py:617
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../pitivi/utils/ui.py:622
msgid "Square"
msgstr "Kwadratowe"
#: ../pitivi/utils/ui.py:623
msgid "480p"
msgstr "480p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:624
msgid "480i"
msgstr "480i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:625
msgid "480p Wide"
msgstr "Szerokie 480p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:626
msgid "480i Wide"
msgstr "Szerokie 480i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:627
msgid "576p"
msgstr "576p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:628
msgid "576i"
msgstr "576i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:629
msgid "576p Wide"
msgstr "Szerokie 576p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:630
msgid "576i Wide"
msgstr "Szerokie 576i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:634
msgid "Standard (4:3)"
msgstr "Standardowe (4∶3)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:635
msgid "DV (15:11)"
msgstr "DV (15∶11)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:636
msgid "DV Widescreen (16:9)"
msgstr "Szerokie DV (16∶9)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:637
msgid "Cinema (1.37)"
msgstr "Kinowe (1,37)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:638
msgid "Cinema (1.66)"
msgstr "Kinowe (1,66)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:639
msgid "Cinema (1.85)"
msgstr "Kinowe (1,85)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:640
msgid "Anamorphic (2.35)"
msgstr "Anamorficzne (2,35)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:641
msgid "Anamorphic (2.39)"
msgstr "Anamorficzne (2,39)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:642
msgid "Anamorphic (2.4)"
msgstr "Anamorficzne (2,4)"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:79
msgid "Implement Me"
msgstr "Niezaimplementowane"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment