Commit dccbdea9 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 3222cf3c
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-19 20:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-19 20:11+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-26 21:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-26 21:32+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -546,7 +546,7 @@ msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1562
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1554
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
......@@ -1263,21 +1263,25 @@ msgstr[0] "Następujący plik nie może być używany w programie Pitivi."
msgstr[1] "Następujące pliki nie mogą być używane w programie Pitivi."
msgstr[2] "Następujące pliki nie mogą być używane w programie Pitivi."
#: ../pitivi/medialibrary.py:1167
#: ../pitivi/medialibrary.py:1169
msgid "Open containing folder"
msgstr "Otwórz katalog zawierający"
#: ../pitivi/medialibrary.py:1181
msgid "Do not use proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Bez używania pliku pośredniego dla zaznaczonego zasobu"
msgstr[1] "Bez używania plików pośrednich dla zaznaczonych zasobów"
msgstr[2] "Bez używania plików pośrednich dla zaznaczonych zasobów"
#: ../pitivi/medialibrary.py:1178
#: ../pitivi/medialibrary.py:1192
msgid "Delete corresponding proxy file"
msgid_plural "Delete corresponding proxy files"
msgstr[0] "Usunięcie odpowiedniego pliku pośredniego"
msgstr[1] "Usunięcie odpowiednich plików pośrednich"
msgstr[2] "Usunięcie odpowiednich plików pośrednich"
#: ../pitivi/medialibrary.py:1189
#: ../pitivi/medialibrary.py:1203
msgid "Use proxy for selected asset"
msgid_plural "Use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Użycie pliku pośredniego dla zaznaczonego zasobu"
......@@ -1577,7 +1581,7 @@ msgstr "Zakończ tryb pełnoekranowy"
#. Translators: This is a tooltip for a clip's keyframe curve,
#. showing what the keyframe curve affects, the timestamp at
#. the mouse cursor location, and the value at that timestamp.
#: ../pitivi/timeline/elements.py:376
#: ../pitivi/timeline/elements.py:368
#, python-format
msgid ""
"Property: %s\n"
......@@ -1588,7 +1592,7 @@ msgstr ""
"Czas: %s\n"
"Wartość: %s"
#: ../pitivi/timeline/elements.py:1242
#: ../pitivi/timeline/elements.py:1234
msgid "Audio crossfade"
msgstr "Przenikanie dźwięku"
......@@ -1612,7 +1616,7 @@ msgstr "Przenosi warstwę na dół"
msgid "Delete layer"
msgstr "Usuń warstwę"
#: ../pitivi/timeline/layer.py:274
#: ../pitivi/timeline/layer.py:278
#, python-format
msgid "Layer %d"
msgstr "Warstwa %d"
......@@ -1656,68 +1660,68 @@ msgstr ""
"Czy kliknięcie lewym przyciskiem poza zaznaczaniem i modyfikowaniem klipów "
"także przewija."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1483 ../pitivi/dialogs/prefs.py:53
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1475 ../pitivi/dialogs/prefs.py:53
msgid "Timeline"
msgstr "Oś czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1490
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1482
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1496
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1488
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Umieszczenie zaznaczonych klipów w grupie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1502
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1494
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Rozgrupowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1508
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1500
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Skopiowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1514
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1506
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Wklejenie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1527
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1519
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Przecięcie klipu w pozycji"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1533
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1525
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr ""
"Dodanie klatki kluczowej do krzywej klatek kluczowych zaznaczonego klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1538
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1530
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Nawigacja na osi czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1545
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1537
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliżenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1551
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1543
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1557
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1549
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Dopasowanie przybliżenia projektu do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1568
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1560
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1574
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1566
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Przejście naprzód o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1581
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1573
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną sekundę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1588
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1580
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Przejście naprzód o jedną sekundę"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment