Commit a4ba578e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent fefbca51
Pipeline #4824 passed with stage
in 18 minutes and 58 seconds
......@@ -293,7 +293,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Cada capa ( i cada seqüència) té la seva pròpia transparència. Per continuar "
"amb la metàfora de la pintura sobre vidre, si la pintura es prou fina es pot "
"veure a través d'ella. Visualment una opacitat del 100% significa que que no "
"veure a través d'ella. Visualment una opacitat del 100% significa que no "
"podeu veure les seqüències sota la capa o la seqüència, i una opacitat del "
"50% significa que les podeu veure de forma parcial."
......@@ -345,7 +345,7 @@ msgid ""
"layers in the previous illustration)."
msgstr ""
"Les seqüències situades sobre una capa boquejaran la visualització de les "
"seqüències de sota, llevat que tinguin una valor d'opacitat menor que el "
"seqüències de sota, llevat que tinguin un valor d'opacitat menor que el "
"100% (com es mostra amb les dos capes superiors a la il·lustració prèvia)."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -390,7 +390,7 @@ msgid ""
"loudness."
msgstr ""
"Al contrari que en la visió, els sons múltiples no bloquegen cap altre só. "
"Si teniu múltiples seqüències d'àudio en capes separades, el seu só es "
"Si teniu múltiples seqüències d'àudio en capes separades, el seu so es "
"mesclarà sempre. Controlar el volum d'àudio d'aquestes seqüències canvia la "
"seva sonoritat relativa."
......@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/splitting.page:18
msgid "Dividing clips in two parts."
msgstr "Divideix seqüències en dos parts."
msgstr "Divideix seqüències en dues parts."
#. (itstool) path: page/title
#: C/splitting.page:25
......@@ -567,7 +567,7 @@ msgid ""
"As the name implies, splitting a clip divides it into two adjacent clips, "
"with new beginning/end points being created accordingly."
msgstr ""
"Con el nom implica, dividir una seqüència el parteix en dos seqüències "
"Com el nom implica, dividir una seqüència el parteix en dos seqüències "
"adjacents, amb el començament/final creat de forma concordant."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -663,7 +663,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quan voleu tallar en la secció central d'una seqüència, dividiu la seqüència "
"dues vegades en les posicions on comença i acaba la part que voleu eliminar. "
"Seleccioneu la la part central i premeu <key>Suprimeix</key>. Ara elimineu "
"Seleccioneu la part central i premeu <key>Suprimeix</key>. Ara elimineu "
"l'espai buit entre les dues parts restants movent una d'elles cap a l'altra "
"fins que s'enganxin."
......@@ -744,12 +744,12 @@ msgid ""
"default alpha or volume keyframe curves are an intrinsic property of clips "
"and cannot be removed."
msgstr ""
"Per defecte, les corbes de fotogrames claus en una seqüència de d'àudio "
"Per defecte, les corbes de fotogrames claus en una seqüència d'àudio "
"controlen el volum (en una escala des de 0 fins el 200%) i les corbes de "
"fotogrames claus en una seqüència de de vídeo controlen la capa alfa "
"fotogrames claus en una seqüència de vídeo controlen la capa alfa "
"(opacitat) al vídeo (en una escala del 0 al 100%). Mireu la pàgina <link "
"xref=\"layers\">Entenent les capes</link> per saber més detalls sobre la "
"opacitat. La capa alfa per defecte o les corbes dels fotogrames claus del "
"xref=\"layers\">Entenent les capes</link> per saber més detalls sobre "
"l'opacitat. La capa alfa per defecte o les corbes dels fotogrames claus del "
"volum són una propietat intrínseca de les seqüències i no es poden suprimir."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -812,7 +812,7 @@ msgstr "Afegir un fotograma clau nou fent clic sobre la línia."
#. (itstool) path: item/p
#: C/keyframecurves.page:60
msgid "Remove a keyframe by double-clicking on it."
msgstr "Suprimir una fotograma clau fent doble clic sobre ell."
msgstr "Suprimir un fotograma clau fent doble clic sobre ell."
#. (itstool) path: item/p
#: C/keyframecurves.page:63
......@@ -946,7 +946,7 @@ msgid ""
"change these values to the maximum resolution of your target device."
msgstr ""
"Si voleu fer un predefinit amb la resolució màxima fixada, necessiteu editar "
"el fitxer del predefinit amb un editor de text. El predefinits estan "
"el fitxer del predefinit amb un editor de text. Els predefinits estan "
"emmagatzemats de forma típica a ~/.local/share/pitivi/ ; ja que molts "
"dispositius no tenen una resolució màxima, l'amplada/alçada s'estableix a 0 "
"(il·limitada) de manera predeterminada. Podeu canviar aquests valors de la "
......@@ -1050,7 +1050,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El <em>mode normal</em> aplicarà la transició de manera lineal al damunt de "
"tota la regió solapada. Quan estem en mode normal, podeu ajustar el grau "
"denitidesa/suavitzat de la transició."
"de nitidesa/suavitzat de la transició."
#. (itstool) path: item/p
#: C/transitions.page:53
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgid ""
"In both modes, you can apply the transition in <em>reverse direction</em> by "
"ticking the corresponding checkbox."
msgstr ""
"Em ambdós modes podeu aplicar la transició en <em>direcció inversa</em> "
"En ambdós modes podeu aplicar la transició en <em>direcció inversa</em> "
"activant el casella de selecció corresponent."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -1081,7 +1081,7 @@ msgid ""
"<gui>Transition</gui> tab. This will show only transitions whose name or "
"description match your search terms."
msgstr ""
"Cada transició té el seu nom i la seua descripció. Aquests es mostren quan "
"Cada transició té el seu nom i la seva descripció. Aquests es mostren quan "
"moveu el cursor sobre la icona de transició. També podeu filtrar les "
"transicions escrivint a l'entrada de la cerca a la part superior de la "
"pestanya <gui> Transició </gui>. Això només mostrarà transicions en les "
......@@ -1307,7 +1307,7 @@ msgid ""
"an information tooltip regarding its function."
msgstr ""
"Passar el cursos del ratolí per damunt d'un element de la finestra principal "
"normalment revela informació sobre la seua funció."
"normalment revela informació sobre la seva funció."
#. (itstool) path: section/title
#: C/mainwindow.page:59
......@@ -1483,7 +1483,7 @@ msgstr ""
"Fixeu-vos que la majoria de les accions esdevenen disponibles sols quan es "
"selecciona una seqüència (mireu la pàgina <link xref=\"selectiongrouping"
"\">Selecció i agrupament</link> per obtindre més detalls). Quan no hi ha cap "
"subjecte per rebre l'acció, permaneix oculta (indicant la no disponibilitat)."
"subjecte per rebre l'acció, continua oculta (indicant la no disponibilitat)."
#. (itstool) path: section/title
#: C/mainwindow.page:113
......@@ -1590,7 +1590,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"<app>Pitivi</app> inhibits the screensaver while playing the video preview."
msgstr ""
"<app>Pitivi</app> inhibeix el estalvi de pantalla mentre es reprodueix la "
"<app>Pitivi</app> inhibeix l'estalvi de pantalla mentre es reprodueix la "
"previsualització del vídeo."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -1806,7 +1806,7 @@ msgid ""
"button on the left of the zoom slider. Another way to do this is by pressing "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>."
msgstr ""
"Per tindre una vista global de la línia d temps, podeu prémer el botó "
"Per tindre una vista global de la línia de temps, podeu prémer el botó "
"<gui>Zoom</gui> a l'esquerra del control lliscant del zoom. Una altra forma "
"de fer això és pressionar <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>."
......@@ -1889,7 +1889,7 @@ msgid ""
"Review repeatedly the visual motion in a scene by moving back and forth in "
"time."
msgstr ""
"Revisar repetidament el moviment visual d'una escena movent-se cap a enrere "
"Revisar repetidament el moviment visual d'una escena movent-se cap enrere "
"i cap endavant amb el temps."
#. (itstool) path: section/p
......@@ -2042,7 +2042,7 @@ msgstr "Efectes i transicions"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:37
msgid "Exporting Your Finished Movie"
msgstr "Exportació de la vostra pel·licula acabada"
msgstr "Exportació de la vostra pel·lícula acabada"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/sysreq.page:18
......@@ -2150,7 +2150,7 @@ msgid ""
"What is the difference between OGG and Vorbis? AVI and DivX? x264 and H.264? "
"Learn about codecs and container formats here."
msgstr ""
"Quina és la diferencia entre OGG i Vorbis ? AVI i DivX ? x264 i H.264? "
"Quina és la diferència entre OGG i Vorbis ? AVI i DivX ? x264 i H.264? "
"Apreneu sobre els còdecs i els contenidors de formats aquí."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -2664,7 +2664,7 @@ msgid ""
"the button)."
msgstr ""
"Les propietats de l'efecte que es poden controlar utilitzant les corbes de "
"fotogrames clau tenen un boto <gui> Mostra els fotogrames clau per a aquesta "
"fotogrames clau tenen un botó <gui> Mostra els fotogrames clau per a aquesta "
"propietat </gui>. Quan feu clic, les corbes del fotograma clau al "
"començament de la seqüència controlen la propietat respectiva. Ara podeu "
"editar els fotogrames clau per aconseguir l'efecte desitjat. Una vegada que "
......@@ -2830,7 +2830,7 @@ msgstr "Simplificació del flux de treball en l'edició"
#. (itstool) path: item/p
#: C/medialibrary.page:56
msgid "Check which clips you may have forgot to use in your movie"
msgstr "Comprovar quines seqüències heu oblidar usar en la vostra pel·lícula"
msgstr "Comprovar quines seqüències heu d'oblidar usar en la vostra pel·lícula"
#. (itstool) path: item/p
#: C/medialibrary.page:59
......@@ -2881,7 +2881,7 @@ msgid ""
"<gui>Remove selected clips from the project</gui> (this can also be "
"performed by pressing <keyseq><key>Control</key><key>Delete</key></keyseq>)."
msgstr ""
"<gui>Suprimeix les seqüències seleccionades del projecte</gui> (això és pot "
"<gui>Suprimeix les seqüències seleccionades del projecte</gui> (això es pot "
"fer també prement <keyseq><key>Control</key><key>Suprimeix</key></keyseq>)."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -2895,7 +2895,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<gui>Propietats de la seqüència...</gui>obre una finestra nova amb "
"informació sobre <em>mida del vídeo</em>, <em>fotogrames per segon</em> "
"i<em>relació d'aspecte</em>. En prémer sobre el botó <gui>Aplica al "
"i <em>relació d'aspecte</em>. En prémer sobre el botó <gui>Aplica al "
"projecte</gui> s'ajusten els paràmetres del projecte a les propietats de la "
"seqüència. Podeu seleccionar quines propietats aplicar deixant-les marcades/"
"desmarcades."
......@@ -3209,7 +3209,7 @@ msgid ""
"Select the effect you want to remove in the <guiseq><gui>middle pane</"
"gui><gui>Clip configuration</gui><gui>Effects</gui></guiseq>"
msgstr ""
"Seleccioneu el efecte que voleu suprimir al <guiseq><gui>centre del panell</"
"Seleccioneu l'efecte que voleu suprimir al <guiseq><gui>centre del panell</"
"gui><gui>Configuració de la seqüència</gui><gui>Efectes</gui></guiseq>"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -3626,7 +3626,7 @@ msgid ""
"Learn the difference between clips and files and how to do basic operations "
"on clips in the timeline."
msgstr ""
"Apreneu la diferència entre entre seqüències i fitxers i com fer operacions "
"Apreneu la diferència entre seqüències i fitxers i com fer operacions "
"bàsiques en les seqüències a la línia de temps."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -3674,7 +3674,7 @@ msgid ""
"such, your files stay intact."
msgstr ""
"Atès que Pitivi és un editor no destructiu, s'editen les seqüències, no els "
"fitxers. Per tan, els vostres fitxers romanen intactes."
"fitxers. Per tant, els vostres fitxers romanen intactes."
#. (itstool) path: section/title
#: C/usingclips.page:35
......@@ -3695,7 +3695,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/usingclips.page:39
msgid "Dragging and dropping them onto a place in the timeline."
msgstr "Arrossega i deixa-les anar anar en un lloc de la línia de temps."
msgstr "Arrossega i deixa-les anar en un lloc de la línia de temps."
#. (itstool) path: item/p
#: C/usingclips.page:42
......@@ -3774,7 +3774,7 @@ msgstr ""
"<key>Ctrl</key> o <key>Maj</key> (seleccioneu per a més detalls<link xref="
"\"selectiongrouping\">Selecció i agrupament</link>). Les seqüències "
"seleccionades no necessiten estar en la mateixa capa. A continuació, "
"arrossegueu les seqüències tal com faria amb un sola seqüència; es "
"arrossegueu les seqüències tal com faria amb una sola seqüència; es "
"conservarà la seva posició relativa entre si."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -3883,7 +3883,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/cheatsheet.page:39
msgid "<key>F11</key>: Toggle fullscreen mode"
msgstr "<key>F11</key>: Commuteu el mode pantalla sencera"
msgstr "<key>F11</key>: Commuteu el mode pantalla completa"
#. (itstool) path: item/p
#: C/cheatsheet.page:42
......@@ -3943,7 +3943,7 @@ msgid ""
"<key>←</key> and <key>→</key>: Seek one frame backwards or forwards. This "
"depends on your project framerate."
msgstr ""
"<key>←</key> i <key>→</key>: Aneu un fotograma cap a enrere o cap endavant. "
"<key>←</key> i <key>→</key>: Aneu un fotograma cap enrere o cap endavant. "
"Això depèn dels fotogrames per segon del vostre projecte."
#. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment