Commit 8403aab2 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent ee40778b
Pipeline #30718 passed with stages
in 67 minutes and 42 seconds
......@@ -1249,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"quan no. La decisió serà pressa depenent del format del fitxer, i si està "
"ben suportat. Per exemple H.264, i fitxers FLAC continguts en QuickTime no "
"seran enviats a un servidor intermediari, però AAC, i H.264 continguts en "
"MPEG-TS sí ho seran. \n"
"MPEG-TS sí que ho seran.\n"
"\n"
"<i>Aquesta és l'única opció oficialment suportada pels desenvolupadors de "
"Pitivi i és per això la més segura.</i>"
......@@ -1653,7 +1653,7 @@ msgid ""
"Enter a timecode or frame number\n"
"and press \"Enter\" to go to that position"
msgstr ""
"Entreu el codi de temps o el nombre de fotograma\n"
"Introduïu el codi de temps o el nombre de fotograma\n"
"i premeu «Retorn» per anar a aquesta posició"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:262
......@@ -1898,7 +1898,7 @@ msgstr ""
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:534
#, python-format
msgid "Enter new shortcut for <b>%s</b>, or press Esc to cancel."
msgstr "Entreu la drecera nova per <b>%s</b>, o premeu ESC per cancel·lar."
msgstr "Introduïu la drecera nova per <b>%s</b>, o premeu ESC per cancel·lar."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:543
msgid ""
......@@ -1906,7 +1906,7 @@ msgid ""
"Control, Shift or Alt with some other key, please."
msgstr ""
"L'accelerador que esteu intentant configurar pot interferir quan s'escriu. "
"Proveu a usar Control, Maj o Alt amb alguna altra tecla."
"Proveu d'usar Control, Maj o Alt amb alguna altra tecla."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:577
#, python-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment