Commit 69af6d90 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

(cherry picked from commit 472f6fbe)
parent 3f5461ed
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-07 22:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-14 12:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 23:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-24 15:35+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -413,7 +413,7 @@ msgid ""
"save the project file and how to name it."
msgstr ""
"För att spara ditt projektarbete, använd knappen <gui>Spara</gui> i "
"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. När du "
"rubrikraden eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>. När du "
"sparar ett projekt för första gången kommer ett dialogfönster att visas som "
"frågar var du ska spara din projektfil och hur den ska döpas."
......@@ -444,7 +444,7 @@ msgid ""
"you have made since the last time you saved your project. To do so, use "
"<guiseq><gui>App menu</gui><gui>Revert to saved version</gui></guiseq>."
msgstr ""
"För att ångra en ändring, klicka på <gui>Ångra</gui> i huvudfältet eller "
"För att ångra en ändring, klicka på <gui>Ångra</gui> i rubrikraden eller "
"tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. Förutom att ångra "
"individuella ändringar kan du också ångra alla ändringar du har gjort sedan "
"senaste gången du sparade ditt projekt. För att göra så, använd "
......@@ -459,7 +459,7 @@ msgid ""
"keyseq>."
msgstr ""
"För att göra om ändringar som ångrades, klicka på <gui>Gör om</gui> i "
"huvudfältet eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>Z</key></"
"rubrikraden eller tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>Z</key></"
"keyseq>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgid ""
"library, previewer, effects library, transitions library, etc.)."
msgstr ""
"Huvudfönstret är, som namnet antyder, fönstret som innehåller "
"huvudkomponenterna för <app>Pitivi</app>s användargränssnitt: huvudfältet, "
"huvudkomponenterna för <app>Pitivi</app>s användargränssnitt: rubrikraden, "
"verktygsfälten, tidslinjen och olika anpassningsbara komponenter "
"(mediabibliotek, förhandsvisare, effektbibliotek, övergångsbibliotek etc.)."
......@@ -1228,7 +1228,7 @@ msgstr "I figuren ovan kan följande områden ses:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mainwindow.page:29
msgid "Header bar and main toolbar buttons"
msgstr "Huvudfältet och verktygsfältets huvudknappar"
msgstr "Rubrikradens och verktygsfältets huvudknappar"
#. (itstool) path: item/p
#: C/mainwindow.page:32
......@@ -1293,7 +1293,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mainwindow.page:59
msgid "Header bar"
msgstr "Huvudfält"
msgstr "Rubrikrad"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mainwindow.page:60
......@@ -1304,7 +1304,7 @@ msgid ""
"find further functions such as <gui>New project</gui>, <gui>Open project</"
"gui>, <gui>Project settings</gui> or <gui>Preferences</gui>."
msgstr ""
"Huvudfältet är ett ställe där grundläggande funktioner som <gui>Ångra</gui>, "
"Rubrikraden är ett ställe där grundläggande funktioner som <gui>Ångra</gui>, "
"<gui>Gör om</gui>, <gui>Spara</gui> eller <gui>Rendera</gui> kan kommas åt "
"direkt. Det innehåller också huvud<gui>menyknappen</gui> där du kan hitta "
"fler funktioner som <gui>Nytt projekt</gui>, <gui>Öppna projekt</gui>, "
......@@ -3196,7 +3196,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/rendering.page:29
msgid "Click <guiseq><gui>Headerbar</gui><gui>Render</gui></guiseq>."
msgstr "Klicka <guiseq><gui>Huvudfält</gui><gui>Rendera</gui></guiseq>."
msgstr "Klicka <guiseq><gui>Rubrikrad</gui><gui>Rendera</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/rendering.page:32
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment