Commit 520404c3 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent e7965eec
Pipeline #6485 failed with stage
in 115 minutes and 23 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-14 05:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-14 07:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 23:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 18:32+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1588
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1589
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
......@@ -902,48 +902,53 @@ msgstr ""
msgid "Effects"
msgstr "Efekty"
#: ../pitivi/clipproperties.py:142
#: ../pitivi/clipproperties.py:132
msgid "To apply an effect to the clip, drag it from the Effect Library."
msgstr ""
"Když chcete na klip použít nějaký efekt, přetáhněte jej z knihovny efektů."
#: ../pitivi/clipproperties.py:150
msgid "Remove effect"
msgstr "Odebrat efekt"
#: ../pitivi/clipproperties.py:177
#: ../pitivi/clipproperties.py:185
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
#: ../pitivi/clipproperties.py:180
#: ../pitivi/clipproperties.py:188
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../pitivi/clipproperties.py:189
#: ../pitivi/clipproperties.py:197
msgid "Effect name"
msgstr "Název efektu"
#: ../pitivi/clipproperties.py:211
#: ../pitivi/clipproperties.py:225
msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
msgstr ""
"Abyste mohli nastavit přidružené efekty, musíte na časové ose vybrat klip"
#: ../pitivi/clipproperties.py:230
#: ../pitivi/clipproperties.py:248
msgid "Clip Effects"
msgstr "Efekty klipů"
#: ../pitivi/clipproperties.py:236
#: ../pitivi/clipproperties.py:254
msgid "Remove the selected effect"
msgstr "Odebrat vybraný efekt"
#: ../pitivi/clipproperties.py:537
#: ../pitivi/clipproperties.py:570
msgid "Transformation"
msgstr "Transformace"
#: ../pitivi/clipproperties.py:647
#: ../pitivi/clipproperties.py:680
msgid "Show keyframes"
msgstr "Zobrazit klíčové snímky"
#: ../pitivi/clipproperties.py:649
#: ../pitivi/clipproperties.py:682
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivovat klíčové snímky"
#: ../pitivi/clipproperties.py:654
#: ../pitivi/clipproperties.py:687
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Skrýt klíčové snímky"
......@@ -1791,71 +1796,71 @@ msgstr ""
"Jestli kliknutí levým tlačítkem kromě vybírání a úprav klipů provádí i "
"přeskakování."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1503 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1504 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Časová osa"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1510
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1511
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Odstranit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1516
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1517
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Odstranit vybrané klipy a následující posunout"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1522
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1523
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Seskupit vybrané klipy dohromady"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1528
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1529
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Zrušit seskupení vybraných klipů"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1534
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1535
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Kopírovat vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1540
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1541
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Vložit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1553
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1554
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Rozdělit klipy na pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1559
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1560
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr "Přidat klíčový snímek na křivku klíčkových snímků vybraného klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1564
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1565
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Práce s časovou osou"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1571
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1572
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1577
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1578
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1583
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1584
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Upravit přiblížení, aby se projekt vešel do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1594
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1595
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1600
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1601
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek vpřed"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1607
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1608
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1614
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1615
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu vpřed"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment