Commit 33562328 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 115e1893
Pipeline #136159 failed with stages
in 40 seconds
......@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Selecció i agrupament"
#. (itstool) path: section/title
#: C/selectiongrouping.page:27
msgid "Making selections"
msgstr "Fent seleccions"
msgstr "Fer seleccions"
#. (itstool) path: section/p
#: C/selectiongrouping.page:28
......@@ -439,7 +439,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/workwithprojects.page:34
msgid "Undoing and reverting changes"
msgstr "Desfent i revertint canvis"
msgstr "Desfer i revertir canvis"
#. (itstool) path: section/p
#: C/workwithprojects.page:35
......@@ -454,7 +454,7 @@ msgstr ""
"de la barra o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>. A més a "
"més, per desfer canvis individuals podeu també revertir tots els canvis que "
"heu fet des de la darrera vegada que heu desat el vostre projecte. Per fer "
"això, useu el <guiseq><gui>Menú aplicacions </gui><gui>Reverteix a la versió "
"això, useu el <guiseq><gui>Menú aplicacions</gui><gui>Reverteix a la versió "
"desada</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/workwithprojects.page:41
msgid "Editing the project settings"
msgstr "Editeu els paràmetres del projecte"
msgstr "Editar els paràmetres del projecte"
#. (itstool) path: section/p
#: C/workwithprojects.page:42
......@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If clips are selected, only the selected clips under the playhead are split."
msgstr ""
"Si s'han seleccionat vàries seqüències, sols es tallaran les seleccionades "
"Si s'han seleccionat diferents seqüències, sols es tallaran les seleccionades "
"sota el punt de reproducció."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -1223,7 +1223,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"La finestra principal, com el seu nom implica, és la finestra que conté els "
"principals components de la interfície d'usuari de <app>Pitivi</app>: la "
"barra de títol, les barres d'eines, la línia de temps i varis components "
"barra de títol, les barres d'eines, la línia de temps i diferents components "
"personalitzables (biblioteca de multimèdia, previsualitzador, biblioteca "
"d'efectes, biblioteca de transicions, etc...)."
......@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgstr ""
"utilitzareu per editar. Verticalment està dividida en capes que podeu omplir "
"amb seqüències de vídeo i àudio. Horitzontalment, constitueix una "
"representació proporcional al temps de la cronologia del vostre projecte. Es "
"poden aplicar varis nivells per ampliar la línia de temps. Tot i així, això "
"poden aplicar diferents nivells per ampliar la línia de temps. Tot i així, això "
"sols es pot aplicar a la dimensió horitzontal (cronològica) de la línia de "
"temps."
......@@ -1857,10 +1857,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu saltar a una posició exacta en la línia de temps editant el valor del "
"temps mostrat en la barra d'eines de reproducció ( mireu la descripció de "
"<link xref=\"mainwindow\">La finestra principal </link>). Per editar-ho "
"<link xref=\"mainwindow\">La finestra principal</link>). Per editar-ho "
"premeu sobre el giny, sobreescriviu el valor i premeu <key>Retorn</key>. El "
"valor pot representar un codi de temps o un número de fotograma. El codi de "
"temps té el següent formulari: <em>hh:mm:ss.milisec </em>, on les hores són "
"temps té el següent formulari: <em>hh:mm:ss.milisec</em>, on les hores són "
"opcionals. Per inserir un número de fotograma, sobreescriu el codi de temps "
"amb un nombre en format pla del fotograma desitjat."
......@@ -2027,7 +2027,7 @@ msgstr "Introducció"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "Getting Started"
msgstr "Començant"
msgstr "Començar"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:31
......@@ -2141,7 +2141,7 @@ msgid ""
"link>."
msgstr ""
"Els requeriments de programari estan coberts a <link xref=\"gstreamer"
"\">Gstreamer i la seva compatibilitat </link> i <link xref=\"effects"
"\">Gstreamer i la seva compatibilitat</link> i <link xref=\"effects"
"\">Introducció als seus efectes</link>."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -2176,7 +2176,7 @@ msgstr ""
"intenta aclarir aquesta distinció breument i sense entrar en detalls "
"tècnics. Si voleu obtenir més informació sobre contenidors i còdecs, "
"probablement hauríeu de mirar la pàgina de Wikipedia a <link href=\"http://"
"en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format\">contenidors </link> i <link "
"en.wikipedia.org/wiki/Digital_container_format\">contenidors</link> i <link "
"href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Codec\">còdecs</link>."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -2438,7 +2438,7 @@ msgid ""
"be found on the <link href=\"http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/"
"plugins.html\">Gstreamer website</link>."
msgstr ""
"Els connectors <app>GStreamer </app> es troben en tres categories: Good, Bad "
"Els connectors <app>GStreamer</app> es troben en tres categories: Good, Bad "
"i Ugly. És possible que necessiteu instal·lar connectors de qualsevol "
"categoria per garantir la compatibilitat amb els vostres fitxers multimèdia. "
"Tant si els instal·leu o no, pot dependre de la jurisdicció del vostre país "
......@@ -2628,7 +2628,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/usingeffects.page:26
msgid "Configuring effects"
msgstr "Configurant efectes"
msgstr "Configurar efectes"
#. (itstool) path: section/p
#: C/usingeffects.page:27
......@@ -2744,7 +2744,7 @@ msgstr ""
#: C/medialibrary.page:34
msgid "Previewing a clip from the <gui>Media Library</gui>"
msgstr ""
"Previsualitzant una seqüència des de la <gui>Biblioteca multimèdia</gui>"
"Previsualitzar una seqüència des de la <gui>Biblioteca multimèdia</gui>"
#. (itstool) path: section/p
#: C/medialibrary.page:35
......@@ -2814,7 +2814,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu trobar-vos que importeu més seqüències de les necessiteu al vostre "
"projecte. <app>Pitivi</app> us permet seleccionar seqüències que hi són a la "
"biblioteca multimèdia però no hi són a la línia de temps. Hi ha vàries raons "
"biblioteca multimèdia però no hi són a la línia de temps. Hi ha diferents raons "
"per fer-ho:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -3075,7 +3075,7 @@ msgid ""
"<key>Shift</key> to select multiple files at the same time."
msgstr ""
"Apareixerà una finestra de diàleg del selector de fitxers. Podeu prémer "
"<key> Ctrl </key> o <key> Maj </key> per seleccionar diversos fitxers al "
"<key>Ctrl</key> o <key>Maj</key> per seleccionar diversos fitxers al "
"mateix temps."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -3725,7 +3725,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/usingclips.page:51
msgid "Moving clips along the timeline"
msgstr "Movent seqüències a la línia de temps"
msgstr "Moure seqüències a la línia de temps"
#. (itstool) path: section/p
#: C/usingclips.page:52
......@@ -3780,7 +3780,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/usingclips.page:57
msgid "Using ripple editing while moving clips"
msgstr "Usant l'edició d'ondulació mentre moveu seqüències"
msgstr "Usar l'edició d'ondulació mentre moveu seqüències"
#. (itstool) path: section/p
#: C/usingclips.page:58
......@@ -3913,13 +3913,13 @@ msgid ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Delete</key></keyseq>: Remove the selected clips "
"from the project"
msgstr ""
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Suprimeix</key></keyseq>: Removeu les seqüències "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Supr</key></keyseq>: Removeu les seqüències "
"seleccionades des del projecte"
#. (itstool) path: item/p
#: C/cheatsheet.page:64
msgid "<key>Spacebar</key>: Toggle playback."
msgstr "<key>Barra espaiadora</key>: Commuta reproducció."
msgstr "<key>Espai</key>: Commuta reproducció."
#. (itstool) path: item/p
#: C/cheatsheet.page:67
......@@ -3934,7 +3934,7 @@ msgstr ""
#: C/cheatsheet.page:70
msgid "<key>Delete</key>: Remove selected clips from the timeline."
msgstr ""
"<key>Suprimeix</key>: Suprimeix les seqüències seleccionades de la línia de "
"<key>Supr</key>: Suprimeix les seqüències seleccionades de la línia de "
"temps."
#. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment