Commit 2f2a3bdc authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent bd540b9a
Pipeline #46376 passed with stages
in 73 minutes and 42 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-05 20:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-06 13:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-13 07:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-13 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -864,15 +864,31 @@ msgstr ""
"— %s w wersji %s jest zainstalowane, ale program Pitivi wymaga co najmniej "
"wersji %s"
#: pitivi/check.py:281
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:185
#, python-format
msgid "- %s GStreamer plug-in not found on the system"
msgstr "— nie odnaleziono wtyczki biblioteki GStreamer %s w systemie"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:188
#, python-format
msgid ""
"- %s Gstreamer plug-in version %s is installed but Pitivi requires at least "
"version %s"
msgstr ""
"— wtyczka biblioteki GStreamer %s w wersji %s jest zainstalowana, ale "
"program Pitivi wymaga co najmniej wersji %s"
#: pitivi/check.py:298
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "BŁĄD — brak następujących twardych zależności:"
#: pitivi/check.py:290
#: pitivi/check.py:307
msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Brakujące miękkie zależności:"
#: pitivi/check.py:297
#: pitivi/check.py:314
msgid ""
"ERROR — Could not create a Gst.Fraction — this means gst-python is not "
"installed correctly."
......@@ -880,7 +896,7 @@ msgstr ""
"BŁĄD — nie można utworzyć Gst.Fraction — oznacza to, że gst-python nie jest "
"poprawnie zainstalowane."
#: pitivi/check.py:302
#: pitivi/check.py:319
msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)."
......@@ -888,36 +904,36 @@ msgstr ""
"Nie można utworzyć odpływu wyjścia dźwięku. Proszę się upewnić, że istnieje "
"prawidłowy odpływ (pulsesink, alsasink lub osssink)."
#: pitivi/check.py:307
#: pitivi/check.py:324
msgid ""
"Could not create video output sink. Make sure you have a gtksink available."
msgstr ""
"Nie można utworzyć odpływu wyjścia obrazu. Proszę się upewnić, że odpływ "
"gtksink jest dostępny."
#: pitivi/check.py:322
#: pitivi/check.py:339
#, python-format
msgid "Could not import '%s'. Make sure you have it available."
msgstr "Nie można zaimportować „%s”. Proszę się upewnić, że jest dostępne."
#: pitivi/check.py:352
#: pitivi/check.py:369
msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Nie można zaimportować „gi”. Proszę się upewnić, że PyGObject jest dostępne."
#: pitivi/check.py:440
#: pitivi/check.py:457
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "włącza powiadomienia dźwiękowe po ukończeniu renderowania"
#: pitivi/check.py:442
#: pitivi/check.py:459
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "włącza powiadomienia po ukończeniu renderowania"
#: pitivi/check.py:444
#: pitivi/check.py:461
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "dodatkowe kodeki multimedialne przez libav biblioteki GStreamer"
#: pitivi/check.py:446
#: pitivi/check.py:463
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
......@@ -1350,21 +1366,21 @@ msgstr[2] "Następujące pliki nie mogą być używane w programie Pitivi."
msgid "Open containing folder"
msgstr "Otwórz katalog zawierający"
#: pitivi/medialibrary.py:1211
#: pitivi/medialibrary.py:1217
msgid "Do not use proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Bez używania pliku pośredniego dla zaznaczonego zasobu"
msgstr[1] "Bez używania plików pośrednich dla zaznaczonych zasobów"
msgstr[2] "Bez używania plików pośrednich dla zaznaczonych zasobów"
#: pitivi/medialibrary.py:1222
#: pitivi/medialibrary.py:1228
msgid "Delete corresponding proxy file"
msgid_plural "Delete corresponding proxy files"
msgstr[0] "Usunięcie odpowiedniego pliku pośredniego"
msgstr[1] "Usunięcie odpowiednich plików pośrednich"
msgstr[2] "Usunięcie odpowiednich plików pośrednich"
#: pitivi/medialibrary.py:1233
#: pitivi/medialibrary.py:1239
msgid "Use proxy for selected asset"
msgid_plural "Use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Użycie pliku pośredniego dla zaznaczonego zasobu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment