Commit a54b3dd9 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent c938d65b
Pipeline #262641 passed with stages
in 38 minutes and 34 seconds
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-14 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-15 14:59+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-01 20:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-02 22:27+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -306,7 +306,7 @@ msgstr "max alfa"
msgid "Favourites"
msgstr "Favoriter"
#: data/ui/effectslibrary.ui:43 data/ui/medialibrary.ui:124
#: data/ui/effectslibrary.ui:43 data/ui/medialibrary.ui:165
#: pitivi/transitions.py:74
msgid "Search..."
msgstr "Sök…"
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgid "Edit the project settings"
msgstr "Redigera projektinställningarna"
#: data/ui/mainmenubutton.ui:119 data/ui/projectsettings.ui:61
#: pitivi/medialibrary.py:146 pitivi/medialibrary.py:503
#: pitivi/medialibrary.py:171 pitivi/medialibrary.py:532
#: pitivi/dialogs/prefs.py:339
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektinställningar"
......@@ -408,48 +408,52 @@ msgstr "Interaktiv introduktion"
msgid "About Pitivi"
msgstr "Om Pitivi"
#: data/ui/medialibrary.ui:14 pitivi/editorperspective.py:399
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Lägg till mediafiler till ditt projekt"
#: data/ui/medialibrary.ui:16
msgid "Import"
msgstr "Importera"
#: data/ui/medialibrary.ui:35
#: data/ui/medialibrary.ui:20
msgid "Remove selected clips from the project"
msgstr "Ta bort markerade klipp från projektet"
#: data/ui/medialibrary.ui:37
#: data/ui/medialibrary.ui:22
msgid "_Remove from Project"
msgstr "_Ta bort från projekt"
#: data/ui/medialibrary.ui:55
#: data/ui/medialibrary.ui:40
msgid "Clip properties..."
msgstr "Videoklippegenskaper…"
#: data/ui/medialibrary.ui:74
#: data/ui/medialibrary.ui:59
msgid "Show tags associated with selected clips"
msgstr "Visa taggar associerade med markerade klipp"
#: data/ui/medialibrary.ui:78
msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
msgstr "Infoga markerade klipp vid slutet av tidslinjen"
#: data/ui/medialibrary.ui:76
#: data/ui/medialibrary.ui:80
msgid "Insert at _End of Timeline"
msgstr "Infoga vid _slutet av tidslinje"
#: data/ui/medialibrary.ui:94
#: data/ui/medialibrary.ui:114 pitivi/editorperspective.py:399
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Lägg till mediafiler till ditt projekt"
#: data/ui/medialibrary.ui:116
msgid "Import"
msgstr "Importera"
#: data/ui/medialibrary.ui:135
msgid "Show clips as a detailed list"
msgstr "Visa klipp som en detaljerad lista"
#. This is used as a toolbar button tooltip. Here, "select" means "find" rather than "choose". It is not the user who selects, but rather the user requesting the application to select the relevant items.
#: data/ui/medialibrary.ui:122
#: data/ui/medialibrary.ui:163
msgid "Select clips that have not been used in the project"
msgstr "Markera klipp som inte har använts i projektet"
#: data/ui/medialibrary.ui:123
#: data/ui/medialibrary.ui:164
msgid "Show all clips"
msgstr "Visa alla klipp"
#: data/ui/medialibrary.ui:237
#: data/ui/medialibrary.ui:278
msgid ""
"Add media to your project by dragging files and folders here or by using the "
"\"Import\" button."
......@@ -488,7 +492,7 @@ msgstr "Vissa ändringar kommer inte att gälla förrän du har startat om Pitiv
#: data/ui/projectsettings.ui:81 data/ui/renderingprogress.ui:41
#: pitivi/editorperspective.py:544 pitivi/editorperspective.py:679
#: pitivi/editorperspective.py:727 pitivi/editorperspective.py:780
#: pitivi/greeterperspective.py:241 pitivi/medialibrary.py:747
#: pitivi/greeterperspective.py:241 pitivi/medialibrary.py:783
#: pitivi/dialogs/browseprojects.py:38 pitivi/dialogs/missingasset.py:46
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -837,25 +841,25 @@ msgid "Show the Shortcuts Window"
msgstr "Visa fönstret för genvägar"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:108
#: pitivi/check.py:113
#, python-format
msgid "- %s not found on the system"
msgstr "- %s hittades inte i systemet"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:111
#: pitivi/check.py:116
#, python-format
msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s"
msgstr "- %s version %s är installerad, men Pitivi kräver minst version %s"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:186
#: pitivi/check.py:191
#, python-format
msgid "- %s GStreamer plug-in not found on the system"
msgstr "- %s GStreamer-instick hittades inte i systemet"
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:189
#: pitivi/check.py:194
#, python-format
msgid ""
"- %s Gstreamer plug-in version %s is installed but Pitivi requires at least "
......@@ -864,15 +868,15 @@ msgstr ""
"- %s Gstreamer-instick version %s är installerad, men Pitivi kräver minst "
"version %s"
#: pitivi/check.py:298
#: pitivi/check.py:303
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "FEL - Följande hårda beroenden uppfylls ej:"
#: pitivi/check.py:307
#: pitivi/check.py:311
msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Saknar mjukt beroende:"
#: pitivi/check.py:314
#: pitivi/check.py:318
msgid ""
"ERROR — Could not create a Gst.Fraction — this means gst-python is not "
"installed correctly."
......@@ -880,7 +884,7 @@ msgstr ""
"FEL - Kunde inte skapa en Gst.Fraction - detta betyder att gst-python inte "
"är korrekt installerat."
#: pitivi/check.py:319
#: pitivi/check.py:323
msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)."
......@@ -888,36 +892,36 @@ msgstr ""
"Försäkra dig om att du har åtminstone en giltig ljudutgångsmottagare "
"tillgänglig (pulsesink, alsasink eller osssink)."
#: pitivi/check.py:324
#: pitivi/check.py:328
msgid ""
"Could not create video output sink. Make sure you have a gtksink available."
msgstr ""
"Kunde inte skapa en videoutgångsmottagare. Försäkra dig om att du har "
"gtksink tillgänglig."
#: pitivi/check.py:339
#: pitivi/check.py:343
#, python-format
msgid "Could not import '%s'. Make sure you have it available."
msgstr "Kunde inte importera ”%s”. Försäkra dig om att du har den tillgänglig."
#: pitivi/check.py:353
#: pitivi/check.py:357
msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Kunde inte importera ”gi”. Försäkra dig om att du har pygobject tillgängligt."
#: pitivi/check.py:452
#: pitivi/check.py:456
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "aktiverar ljudaviseringar när renderingen är avslutad"
#: pitivi/check.py:454
#: pitivi/check.py:458
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "aktiverar visuella aviseringar när renderingen är färdig"
#: pitivi/check.py:456
#: pitivi/check.py:460
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "ytterligare kodekar för multimedia via GStreamer Libav-biblioteket"
#: pitivi/check.py:458
#: pitivi/check.py:462
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
......@@ -966,11 +970,11 @@ msgstr "%(preference_label)s:"
msgid "Reset to default value"
msgstr "Återställ till standardvärde"
#: pitivi/clipproperties.py:538
#: pitivi/clipproperties.py:551
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
#: pitivi/clipproperties.py:555
#: pitivi/clipproperties.py:568
msgid ""
"To apply an effect to the clip, drag it from the Effect Library or use the "
"button below."
......@@ -978,23 +982,23 @@ msgstr ""
"För att tillämpa en effekt på klippet, dra den från effektbiblioteket eller "
"använd knappen nedan."
#: pitivi/clipproperties.py:563
#: pitivi/clipproperties.py:576
msgid "Add Effect"
msgstr "Lägg till effekt"
#: pitivi/clipproperties.py:887
#: pitivi/clipproperties.py:900
msgid "Transformation"
msgstr "Transformering"
#: pitivi/clipproperties.py:1003
#: pitivi/clipproperties.py:1016
msgid "Show keyframes"
msgstr "Visa nyckelbilder"
#: pitivi/clipproperties.py:1006
#: pitivi/clipproperties.py:1019
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivera nyckelbilder"
#: pitivi/clipproperties.py:1011
#: pitivi/clipproperties.py:1024
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Göm nyckelbilder"
......@@ -1046,7 +1050,7 @@ msgstr "Vänster"
msgid "Right"
msgstr "Höger"
#: pitivi/editorperspective.py:205 pitivi/medialibrary.py:573
#: pitivi/editorperspective.py:205 pitivi/medialibrary.py:607
msgid "Media Library"
msgstr "Mediabibliotek"
......@@ -1337,63 +1341,63 @@ msgstr "<b>Upplösning</b>: %d×%d"
msgid "<b>Duration</b>: %s"
msgstr "<b>Längd</b>: %s"
#: pitivi/mediafilespreviewer.py:461 pitivi/medialibrary.py:1081
#: pitivi/mediafilespreviewer.py:461 pitivi/medialibrary.py:1134
msgid "Error while analyzing a file"
msgid_plural "Error while analyzing files"
msgstr[0] "Fel vid analysering av fil"
msgstr[1] "Fel vid analysering av filer"
#: pitivi/medialibrary.py:119
#: pitivi/medialibrary.py:144
msgid "Keep dialog open"
msgstr "Håll dialogruta öppen"
#: pitivi/medialibrary.py:121
#: pitivi/medialibrary.py:146
msgid "When importing files keep the dialog open"
msgstr "Håll dialogrutan öppen vid import av filer"
#. Translators: Create optimized media for unsupported files.
#: pitivi/medialibrary.py:127
#: pitivi/medialibrary.py:152
msgid "Optimize:"
msgstr "Optimera:"
#: pitivi/medialibrary.py:131
#: pitivi/medialibrary.py:156
msgid "Unsupported assets"
msgstr "Resurser som ej stöds"
#: pitivi/medialibrary.py:132
#: pitivi/medialibrary.py:157
msgid "All"
msgstr "Alla"
#: pitivi/medialibrary.py:213
#: pitivi/medialibrary.py:238
#, python-format
msgid "Scale assets larger than %s×%s px."
msgstr "Skala resurser större än %s×%s bildpunkter."
#: pitivi/medialibrary.py:491 pitivi/medialibrary.py:958
#: pitivi/medialibrary.py:520 pitivi/medialibrary.py:1011
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"
#: pitivi/medialibrary.py:580
#: pitivi/medialibrary.py:614
msgid "Remove the selected assets"
msgstr "Ta bort de markerade resurserna"
#: pitivi/medialibrary.py:587
#: pitivi/medialibrary.py:623
msgid "Insert selected assets at the end of the timeline"
msgstr "Infoga markerade resurser vid slutet av tidslinjen"
#: pitivi/medialibrary.py:744
#: pitivi/medialibrary.py:780
msgid "Select One or More Files"
msgstr "Välj en eller flera filer"
#: pitivi/medialibrary.py:748
#: pitivi/medialibrary.py:784 pitivi/medialibrary.py:1208
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: pitivi/medialibrary.py:763 pitivi/render.py:1492
#: pitivi/medialibrary.py:799 pitivi/render.py:1492
msgid "Supported file formats"
msgstr "Alla format som stöds"
#: pitivi/medialibrary.py:775 pitivi/dialogs/missingasset.py:117
#: pitivi/medialibrary.py:811 pitivi/dialogs/missingasset.py:117
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"
......@@ -1403,78 +1407,86 @@ msgstr "Alla filer"
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals)
#: pitivi/medialibrary.py:864
#: pitivi/medialibrary.py:917
#, python-format
msgid "Transcoding %d asset: %d%% (About %s left)"
msgid_plural "Transcoding %d assets: %d%% (About %s left)"
msgstr[0] "Omkodar %d resurs: %d%% (Ungefär %s kvar)"
msgstr[1] "Omkodar %d resurser: %d%% (Ungefär %s kvar)"
#: pitivi/medialibrary.py:970
#: pitivi/medialibrary.py:1023
msgid "View error"
msgid_plural "View errors"
msgstr[0] "Visa fel"
msgstr[1] "Visa fel"
#. Translators: {0:d} is just like %d (integer number variable)
#: pitivi/medialibrary.py:972
#: pitivi/medialibrary.py:1025
#, python-brace-format
msgid "An error occurred while importing."
msgid_plural "{0:d} errors occurred while importing."
msgstr[0] "Ett fel inträffade under importen."
msgstr[1] "{0:d} fel inträffade under importen."
#: pitivi/medialibrary.py:988
#: pitivi/medialibrary.py:1041
#, python-format
msgid "The project settings have been set to match file '%s'"
msgstr "Projektinställningarna har ställts in till att matcha filen ”%s”"
#: pitivi/medialibrary.py:1084
#: pitivi/medialibrary.py:1137
msgid "The following file can not be used with Pitivi."
msgid_plural "The following files can not be used with Pitivi."
msgstr[0] "Följande fil kan inte användas med Pitivi."
msgstr[1] "Följande filer kan inte användas med Pitivi."
#: pitivi/medialibrary.py:1160
#: pitivi/medialibrary.py:1167
msgid "Tag as:"
msgstr "Tagga som:"
#: pitivi/medialibrary.py:1205
msgid "Enter tag"
msgstr "Ange tagg"
#: pitivi/medialibrary.py:1364
msgid "Open containing folder"
msgstr "Öppna innehållande mapp"
#: pitivi/medialibrary.py:1167
#: pitivi/medialibrary.py:1371
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"
#: pitivi/medialibrary.py:1196
#: pitivi/medialibrary.py:1400
msgid "Do not use Optimised Proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use Optimised Proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd inte optimerad proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd inte optimerade proxyfiler för valda resurser"
#: pitivi/medialibrary.py:1207 pitivi/medialibrary.py:1229
#: pitivi/medialibrary.py:1251
#: pitivi/medialibrary.py:1411 pitivi/medialibrary.py:1433
#: pitivi/medialibrary.py:1455
msgid "Delete corresponding proxy file"
msgid_plural "Delete corresponding proxy files"
msgstr[0] "Ta bort motsvarande proxyfil"
msgstr[1] "Ta bort motsvarande proxyfiler"
#: pitivi/medialibrary.py:1218
#: pitivi/medialibrary.py:1422
msgid "Do not use Proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use Proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd inte proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd inte proxyfiler för valda resurser"
#: pitivi/medialibrary.py:1240
#: pitivi/medialibrary.py:1444
msgid "Do not use Scaled Proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use Scaled Proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd inte skalad proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd inte skalade proxyfiler för valda resurser"
#: pitivi/medialibrary.py:1262
#: pitivi/medialibrary.py:1466
msgid "Use Optimised Proxy for selected asset"
msgid_plural "Use Optimised Proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd optimerad proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd optimerade proxyfiler för valda resurser"
#: pitivi/medialibrary.py:1272
#: pitivi/medialibrary.py:1476
msgid "Use Scaled Proxy for selected asset"
msgid_plural "Use Scaled Proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd skalad proxyfil för vald resurs"
......@@ -2208,11 +2220,11 @@ msgstr ""
msgid "Error while decoding a string"
msgstr "Fel vid avkodning av en sträng"
#: pitivi/utils/proxy.py:61
#: pitivi/utils/proxy.py:64
msgid "Max number of parallel transcoding jobs"
msgstr "Maximalt antal parallella omkodningsjobb"
#: pitivi/utils/proxy.py:72
#: pitivi/utils/proxy.py:75
msgid "Max CPU usage dedicated to transcoding"
msgstr "Maximal processoranvändning avsedd för omkodning"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment