Commit 776d354e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Update Catalan translation

parent 172cf0b8
Pipeline #258097 passed with stages
in 47 minutes and 42 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi master\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-25 16:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-27 20:44+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-16 22:56+0000\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <info@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -316,7 +316,7 @@ msgid ""
"What is the difference between OGG and Vorbis? AVI and DivX? x264 and H.264? "
"Learn about codecs and container formats here."
msgstr ""
"Quina és la diferència entre OGG i Vorbis ? AVI i DivX ? x264 i H.264? "
"Quina és la diferència entre OGG i Vorbis? AVI i DivX? x264 i H.264? "
"Apreneu sobre els còdecs i els contenidors de formats aquí."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -440,7 +440,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/effects.page:26
msgid "Adding and removing effects to clips"
msgstr "Afegit i supressió d'efectes a les seqüències"
msgstr "Afegir i suprimir efectes a les seqüències"
#. (itstool) path: section/p
#: C/effects.page:27
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/gstreamer.page:40
msgid "A word about editing-friendly codecs"
msgstr "Unes paraules sobre còdecs d'edició-amigables"
msgstr "Unes paraules sobre còdecs que permeten l'edició"
#. (itstool) path: section/p
#: C/gstreamer.page:41
......@@ -624,7 +624,7 @@ msgid ""
"search for packages containing gstreamer plugins good in your distribution's "
"repositories."
msgstr ""
"Els connectors \"Good\" són connectors d'alta qualitat sota la llicència "
"Els connectors «Good» són connectors d'alta qualitat sota la llicència "
"LGPL. Aquests connectors es consideren segurs i recomanats en qualsevol "
"moment. Per a instal·lar-los, cerqueu paquets que continguin connectors "
"gstreamer «Good» als dipòsits de la vostra distribució."
......@@ -893,7 +893,7 @@ msgid ""
"<app>Rhythmbox</app> or <app>Totem</app>)."
msgstr ""
"Importar fàcilment seqüències de música o vídeo des de reproductors "
"multimèdia ( com <app>Rhythmbox</app> o <app>Totem</app>)."
"multimèdia (com <app>Rhythmbox</app> o <app>Totem</app>)."
#. (itstool) path: item/p
#: C/importing.page:60
......@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"En usar corbes de fotograma clau, podeu canviar el valor d'una propietat al "
"llarg del temps, encara que tingui un valor fixat per la duració sencera "
"d'una seqüència. Això es pot gastar per a canviar l'opacitat o el volum "
"d'una seqüència. Això es pot usar per a canviar l'opacitat o el volum "
"igual que si es canviessin les propietats de l'efecte en qualsevol punt de "
"la durada de la seqüència."
......@@ -1133,7 +1133,7 @@ msgstr ""
"final dels punts de la seqüència i no es pot suprimir. La corba entre "
"aquests dos fotogrames clau és inicialment una línia horitzontal plana, que "
"indica que el valor de la propietat controlada és el mateix en cada punt del "
"temps durant la duració de la seqüència. Per a canviar el valor ( i la "
"temps durant la duració de la seqüència. Per a canviar el valor (i la "
"velocitat d'aquest canvi) en cada punt, podeu afegir un o més fotogrames "
"clau a la seqüència i arrossegar-los a les posicions verticals apropiades "
"que representen els seus valors."
......@@ -1231,7 +1231,7 @@ msgid ""
"Visually, an opacity of 100% means you cannot see the clips below that layer "
"or clip, and an opacity of 50% means you can partly see them."
msgstr ""
"Cada capa ( i cada seqüència) té la seva pròpia transparència. Per a "
"Cada capa (i cada seqüència) té la seva pròpia transparència. Per a "
"continuar amb la metàfora de la pintura sobre vidre, si la pintura és prou "
"fina es pot veure a través d'ella. Visualment una opacitat del 100% "
"significa que no podeu veure les seqüències sota la capa o la seqüència, i "
......@@ -1641,7 +1641,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"La regla juga un rol crucial en interaccionar amb la línia de temps. Primer, "
"representa una escala de temps que proporciona mesures del temps (en segons) "
"per orientar-se de forma general. Segon, constitueix la superfície primària "
"per a orientar-se de forma general. Segon, constitueix la superfície primària "
"en la qual podeu moure el punt de reproducció (i així, canviar la posició "
"durant el temps). Per a moure la posició, premeu en qualsevol posició sobre "
"la regla. Podeu també <em>netejar</em> la línia de temps prement sobre la "
......@@ -2004,7 +2004,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/medialibrary.page:38
msgid "Filtering search"
msgstr "Cerca amb filtres"
msgstr "Cercar amb filtres"
#. (itstool) path: section/p
#: C/medialibrary.page:39
......@@ -2295,7 +2295,7 @@ msgid ""
"Holding the <key>Alt</key> key while using the mousewheel over the timeline, "
"to keep the playhead in view"
msgstr ""
"Mantenir premuda la tecla <key>Alt</key> mentre s'usa la roda del ratolí "
"Manteniu premuda la tecla <key>Alt</key> mentre s'usa la roda del ratolí "
"sobre la línia de temps per a mantenir el punt de reproducció en la "
"visualització"
......@@ -2314,7 +2314,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Usant les dreceres del teclat com <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></"
"keyseq> per a ampliar o <keyseq><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq> "
"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> sobre el teclat numèric ) per "
"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> sobre el teclat numèric) per "
"a ampliar"
#. (itstool) path: section/p
......@@ -2374,7 +2374,7 @@ msgid ""
"the timecode with a plain number of the desired frame."
msgstr ""
"Podeu saltar a una posició exacta en la línia de temps editant el valor del "
"temps mostrat en la barra d'eines de reproducció ( mireu la descripció de "
"temps mostrat en la barra d'eines de reproducció (mireu la descripció de "
"<link xref=\"mainwindow\">La finestra principal</link>). Per a editar-ho "
"premeu sobre el giny, sobreescriviu el valor i premeu <key>Retorn</key>. El "
"valor pot representar un codi de temps o un número de fotograma. El codi de "
......@@ -3046,7 +3046,7 @@ msgstr ""
"Tanmateix, és possible utilitzar versions de baixa qualitat del vostre "
"material durant l'edició i utilitzar les versions d'alta qualitat quan es "
"produeixi la sortida final, de manera que es pugui evitar les limitacions de "
"maquinari en certa mesura. Això s'anomena <em>edició amb servidor "
"maquinari en certa manera. Això s'anomena <em>edició amb servidor "
"intermediari</em>. Aquesta característica, tanmateix, no està disponible "
"encara a <app>Pitivi</app>."
......@@ -3092,7 +3092,7 @@ msgstr "Transicions"
#. (itstool) path: section/title
#: C/transitions.page:27
msgid "Crossfading clips"
msgstr "seqüències amb esvaïments creuats"
msgstr "Seqüències amb esvaïments creuats"
#. (itstool) path: section/p
#: C/transitions.page:28
......@@ -3266,7 +3266,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: figure/title
#: C/transitions.page:72
msgid "Adding a new keyframe"
msgstr "Afegit d'un fotograma clau nou"
msgstr "Afegir un fotograma clau nou"
#. (itstool) path: figure/desc
#: C/transitions.page:73
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment