Commit 9b63cc95 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 8db01e8a
Pipeline #31446 passed with stages
in 15 minutes and 18 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-29 19:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-29 19:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-19 22:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-19 22:04+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -2487,13 +2487,8 @@ msgid "Port _sticky"
msgstr "_Lepki port"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:15
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:82
msgid ""
"Validate received ARP packets on active ports. If this is not checked, all "
"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
msgstr ""
"Sprawdzanie poprawności otrzymanych pakietów ARP. Jeśli nie zaznaczono tej "
"opcji, wszystkie przychodzące pakiety ARP będą uważane za dobre odpowiedzi."
msgid "Do not unselect the port if a better one becomes available."
msgstr "Bez odznaczania portu, jeśli lepszy stanie się dostępny."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:16
msgid "LACP runner options"
......@@ -2614,11 +2609,20 @@ msgid "Ignore invalid packets from _active ports"
msgstr "Ignorowanie nieprawidłowych pakietów z _aktywnych portów"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:36
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:82
msgid ""
"Validate received ARP packets on active ports. If this is not checked, all "
"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
msgstr ""
"Sprawdzanie poprawności otrzymanych pakietów ARP. Jeśli nie zaznaczono tej "
"opcji, wszystkie przychodzące pakiety ARP będą uważane za dobre odpowiedzi."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:37
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:83
msgid "Ignore invalid packets from i_nactive ports"
msgstr "Ignorowanie nieprawidłowych pakietów z _nieaktywnych portów"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:37
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:38
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:84
msgid ""
"Validate received ARP packets on inactive ports. If this is not checked, all "
......@@ -2628,12 +2632,12 @@ msgstr ""
"Jeśli nie zaznaczono tej opcji, wszystkie przychodzące pakiety ARP będą "
"uważane za dobre odpowiedzi."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:38
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:39
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:85
msgid "S_end on inactive ports"
msgstr "_Wysyłanie na nieaktywnych portach"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:39
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:40
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:86
msgid ""
"By default, ARP requests are sent on active ports only. This option allows "
......@@ -2642,24 +2646,24 @@ msgstr ""
"Domyślnie żądania ARP są wysyłane tylko na aktywnych portach. Ta opcja "
"umożliwia wysyłanie nawet na nieaktywnych portach."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:40
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:41
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:87
msgid ""
"The delay between the link coming up and the runner being notified about it."
msgstr "Opóźnienie między włączeniem łącza a powiadomieniem wykonywania."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:41
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:42
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:88
msgid ""
"The delay between the link going down and the runner being notified about it."
msgstr "Opóźnienie między wyłączeniem łącza a powiadomieniem wykonywania."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:42
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:43
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:89
msgid "The interval between requests being sent."
msgstr "Odstęp między wysyłanymi żądaniami."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:43
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:44
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:90
msgid ""
"The delay between link watch initialization and the first request being sent."
......@@ -2667,27 +2671,27 @@ msgstr ""
"Opóźnienie między inicjacją obserwowania łącza a wysłaniem pierwszego "
"żądania."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:44
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:45
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:91
msgid "The link watcher to be used."
msgstr "Używane obserwowanie łącza."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:45
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:46
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:92
msgid "Link Watcher"
msgstr "Obserwowanie łącza"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:46
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:47
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:93
msgid "Im_port team configuration from a file…"
msgstr "Zaimp_ortuj konfigurację zespołową z pliku…"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:47
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:48
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:94
msgid "Edit _JSON configuration"
msgstr "Modyfikacja konfiguracji _JSON"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:48
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:49
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:95
msgid "Raw Configuration"
msgstr "Surowa konfiguracja"
......@@ -3122,7 +3126,7 @@ msgstr "MACsec"
#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:124
#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:386
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:100
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:99
msgid "VPN"
msgstr "VPN"
......@@ -3475,15 +3479,15 @@ msgstr "Nie odnaleziono połączenia z UUID „%s”"
msgid "Add a new connection"
msgstr "Dodaje nowe połączenie"
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:113
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:112
msgid "802.1X Security"
msgstr "Zabezpieczenia 802.1X"
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:115
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:114
msgid "Could not load 802.1X Security user interface."
msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika zabezpieczeń 802.1X."
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:129
#: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:128
msgid "Use 802.1_X security for this connection"
msgstr "Użycie zabezpieczeń 802.1_X dla tego połączenia"
......@@ -3615,7 +3619,7 @@ msgstr "Połączenie ethernetowe %d"
#. TRANSLATORS: Default zone set for firewall, when no zone is selected
#: ../src/connection-editor/page-general.c:55
#: ../src/libnma/nma-mobile-providers.c:806
#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:805
#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:801
msgid "Default"
msgstr "Domyślne"
......@@ -3968,25 +3972,25 @@ msgstr "Nie można wczytać wtyczki VPN edytora dla „%s” (%s)."
msgid "unknown failure"
msgstr "nieznane niepowodzenie"
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:102
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:101
msgid "Could not load VPN user interface."
msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika VPN."
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:117
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:116
#, c-format
msgid "Could not find VPN plugin for “%s”."
msgstr "Nie można odnaleźć wtyczki VPN dla „%s”."
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:199
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:198
#, c-format
msgid "VPN connection %d"
msgstr "Połączenie VPN %d"
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:205
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:204
msgid "Choose a VPN Connection Type"
msgstr "Wybór typu połączenia VPN"
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:206
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:205
msgid ""
"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
"of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment