Commit 90497951 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Updated Slovak translation

parent a9fcdd18
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-28 08:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-28 11:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-02 14:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-03 10:21+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgstr "Riadenie toku dát"
#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:6
msgid "Feature"
msgstr ""
msgstr "Funkcia"
#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:7
msgid "Enable"
......@@ -2026,7 +2026,7 @@ msgstr "Rozšírené tímové voľby"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:7
msgid "_Queue ID:"
msgstr ""
msgstr "ID _fronty:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:8
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:42
......@@ -2037,7 +2037,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:9
msgid "ID of queue which this port should be mapped to."
msgstr ""
msgstr "Identifikátor fronty, ku ktorej má byť tento port zmapovaný."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:10
msgid "_Port priority:"
......@@ -2045,7 +2045,7 @@ msgstr "Priorita _portu:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:11
msgid "Port _sticky"
msgstr ""
msgstr "_Lepkavý port"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:12
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:82
......@@ -2063,11 +2063,11 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:14
msgid "Port priority. The higher number means higher priority."
msgstr ""
msgstr "Priorita portu. Vyššie číslo znamená vyššiu prioritu."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:15
msgid "Active-Backup runner options"
msgstr ""
msgstr "Voľby spúšťača aktívnej zálohy"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:16
msgid "_LACP port priority:"
......@@ -2089,6 +2089,8 @@ msgid ""
"Port priority according to LACP standard. The lower number means higher "
"priority."
msgstr ""
"Priorita portu zodpovedajúca štandardu LACP. Nižšie číslo znamená vyššiu "
"prioritu."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:20
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:45
......@@ -2105,7 +2107,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:22
msgid "LACP runner options"
msgstr ""
msgstr "Voľby spúšťača LACP"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:24
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:70
......@@ -2190,7 +2192,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:38
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:85
msgid "S_end on inactive ports"
msgstr ""
msgstr "Odo_slať na neaktívne porty"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:39
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:86
......@@ -2214,18 +2216,20 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:42
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:89
msgid "The interval between requests being sent."
msgstr ""
msgstr "Interval medzi odosielaním požiadaviek."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:43
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:90
msgid ""
"The delay between link watch initialization and the first request being sent."
msgstr ""
"Oneskorenie medzi inicializáciou sledovania linky a prvým odoslaním "
"požiadavky."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:44
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:91
msgid "The link watcher to be used."
msgstr ""
msgstr "Sledovač linky, ktorý sa má použiť."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:45
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:92
......@@ -2261,7 +2265,7 @@ msgstr "Šírka pásma"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
msgid "Highest number of ports"
msgstr ""
msgstr "Najväčší počet portov"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
msgid "Port priority"
......@@ -2358,10 +2362,12 @@ msgid ""
"Desired hardware address of new team device. Usual MAC address format is "
"accepted."
msgstr ""
"Požadovaná hardvérová adresa nového tímového zariadenia. Obvyklý formát "
"adresy MAC je prijateľný."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:49
msgid "_Runner:"
msgstr ""
msgstr "_Spúšťač:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:50
msgid "_Hardware address policy:"
......@@ -2369,7 +2375,7 @@ msgstr "Politika _hardvérovej adresy:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:51
msgid "Name of runner to be used."
msgstr ""
msgstr "Názov spúšťača, ktorý sa má použiť."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:52
msgid ""
......@@ -2379,7 +2385,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:53
msgid "Send LACPDU frames _periodically"
msgstr ""
msgstr "Odosielať rámce LACPDU _pravidelne"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:54
msgid ""
......@@ -2389,7 +2395,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:55
msgid "Send a LACPDU frame _every second"
msgstr ""
msgstr "Odoslať rámec LACPDU _každú sekundu"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:56
msgid ""
......@@ -2408,7 +2414,7 @@ msgstr "_Minimum portov:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:59
msgid "_Aggregator selection policy:"
msgstr ""
msgstr "Politika výberu _agregátora:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:60
msgid "System priority, value can be 0 – 65535."
......@@ -2422,7 +2428,7 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:62
msgid "This selects the policy of how the aggregators will be selected."
msgstr ""
msgstr "Týmto sa vyberie politika, podľa ktorej sa budú vyberať agregátory."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:63
msgid ""
......@@ -2436,11 +2442,13 @@ msgstr ""
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:65
msgid "In tenths of a second. Periodic interval between rebalancing."
msgstr ""
msgstr "V desatinách sekúnd. Pravidelný interval medzi znovu vyvážením."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:66
msgid "Name of active Tx balancer. Active Tx balancing is disabled by default."
msgstr ""
"Názov aktívneho vyvažovača vysielania. Aktívne vyvažovanie vysielania je "
"predvolene zakázané."
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:67
msgid "Transmission _balancing interval:"
......@@ -2452,7 +2460,7 @@ msgstr "Vyvažovač _vysielania:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:69
msgid "Runner"
msgstr ""
msgstr "Spúšťač"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:1
msgid "_Parent interface:"
......@@ -2476,19 +2484,19 @@ msgstr "Značky:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:8
msgid "_Reorder headers"
msgstr ""
msgstr "P_reusporiadať hlavičky"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:9
msgid "_GVRP"
msgstr ""
msgstr "_GVRP"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:10
msgid "_Loose binding"
msgstr ""
msgstr "_Stratiť previazanie"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:11
msgid "M_VRP"
msgstr ""
msgstr "M_VRP"
#. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:13
......@@ -2559,6 +2567,7 @@ msgstr "SS_ID:"
#: ../src/connection-editor/ce-polkit-button.c:74
msgid "No polkit authorization to perform the action"
msgstr ""
"Neexistuje overenie totožnosti nástroja polkit na vykonanie tejto činnosti"
#: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:3
msgid "Allowed Authentication Methods"
......@@ -3006,14 +3015,14 @@ msgid "DSL connection %d"
msgstr "Pripojenie k DSL č. %d"
#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:74
#, fuzzy
msgid ""
"This option locks this connection to the network device specified either by "
"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"em1\", "
"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"em1 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
msgstr ""
"Táto voľba uzamkne toto pripojenie so sieťovým zariadením, ktoré má trvalú "
"adresu MAC rovnakú ako je zadaná tu. Príklad: 00:11:22:33:44:55"
"Táto voľba uzamkne toto pripojenie so sieťovým zariadením, buď na základe "
"jeho názvu rozhrania, alebo trvalej MAC adresy, alebo na základe oboch. "
"Príklady: „em1“, „3C:97:0E:42:1A:19“, „em1 (3C:97:0E:42:1A:19)“"
#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:326
msgid "Could not load ethernet user interface."
......@@ -3437,14 +3446,14 @@ msgstr ""
"poli BSSID. Príklad: 00:11:22:33:44:55"
#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:88
#, fuzzy
msgid ""
"This option locks this connection to the network device specified either by "
"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"wlan0\", "
"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
msgstr ""
"Táto voľba uzamkne toto pripojenie so sieťovým zariadením, ktoré má trvalú "
"adresu MAC rovnakú ako je zadaná tu. Príklad: 00:11:22:33:44:55"
"Táto voľba uzamkne toto pripojenie so sieťovým zariadením, buď na základe "
"jeho názvu rozhrania, alebo trvalej MAC adresy, alebo na základe oboch. "
"Príklady: „wlan0“, „3C:97:0E:42:1A:19“, „wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)“"
#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:197
#, c-format
......@@ -4157,20 +4166,20 @@ msgstr "_Povoliť automatické nastavovanie PAC"
#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:65
msgid "missing EAP-LEAP username"
msgstr ""
msgstr "chýba používateľské meno EAP-LEAP"
#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:74
msgid "missing EAP-LEAP password"
msgstr ""
msgstr "chýba heslo EAP-LEAP"
#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:63
#, c-format
msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: %s"
msgstr ""
msgstr "neplatný certifikát EAP-PEAP CA: %s"
#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:68
msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: no certificate specified"
msgstr ""
msgstr "neplatný certifikát EAP-PEAP CA: certifikát nebol určený"
#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:287
#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:318
......@@ -4214,15 +4223,15 @@ msgstr "Verzia protokolu _PEAP:"
#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:74
msgid "missing EAP username"
msgstr ""
msgstr "chýba používateľské meno EAP"
#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:87
msgid "missing EAP password"
msgstr ""
msgstr "chýba heslo EAP"
#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:68
msgid "missing EAP-TLS identity"
msgstr ""
msgstr "chýba identita EAP-TLS"
#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:77
#, c-format
......@@ -4231,11 +4240,11 @@ msgstr "Neplatný certifikát EAP-TLS CA: %s"
#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:84
msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: no certificate specified"
msgstr ""
msgstr "neplatný certifikát EAP-TLS CA: certifikát nebol určený"
#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:95
msgid "invalid EAP-TLS password: missing"
msgstr ""
msgstr "neplatné heslo EAP-TLS: chýba"
#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:109
#, c-format
......@@ -4294,11 +4303,11 @@ msgstr "Heslo _súkromného kľúča:"
#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:63
#, c-format
msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: %s"
msgstr ""
msgstr "neplatný certifikát EAP-TTLS CA: %s"
#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:68
msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: no certificate specified"
msgstr ""
msgstr "neplatný certifikát EAP-TTLS CA: certifikát nebol určený"
#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:72
msgid "Unknown error validating 802.1X security"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment