Commit 4ea1e8b0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Updated Polish translation

parent 28cb25c1
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-30 16:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-30 16:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-06 20:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-06 20:58+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -972,7 +972,7 @@ msgstr "Błąd podczas wyświetlania informacji o połączeniu:"
#: ../src/applet-dialogs.c:109
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:318
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:924
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:951
#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:442
msgid "LEAP"
msgstr "LEAP"
......@@ -1288,8 +1288,7 @@ msgstr ""
"połączenie sieciowe."
#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1
#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1 ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
......@@ -2096,13 +2095,29 @@ msgstr "Sk_lonowany adres MAC:"
msgid "VLAN _id:"
msgstr "_Identyfikator VLAN:"
#. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:7
msgid "Flags:"
msgstr "Flagi:"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:8
msgid "_Reorder headers"
msgstr "_Zmiana kolejności nagłówków"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:9
msgid "_GVRP"
msgstr "_GVRP"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:10
msgid "_Loose binding"
msgstr "_Luźne dowiązanie"
#. In context, this means "concatenate the device name and the VLAN ID number together"
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:12
msgid "Device name + number"
msgstr "Nazwa urządzenia + numer"
#. LEAVE "vlan" UNTRANSLATED. In context, this means "concatenate the string
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:10
#: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:14
msgid "\"vlan\" + number"
msgstr "\"vlan\" + numer"
......@@ -2229,8 +2244,8 @@ msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:133
#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:121
#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:332 ../src/mb-menu-item.c:74
#: ../src/connection-editor/page-wimax.c:121 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:332
#: ../src/mb-menu-item.c:74
msgid "WiMAX"
msgstr "WiMAX"
......@@ -2264,7 +2279,7 @@ msgid "Bridge"
msgstr "Mostek"
#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:139
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:487 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:344
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:501 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:344
#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:588
msgid "VLAN"
msgstr "VLAN"
......@@ -2875,16 +2890,16 @@ msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika portu zespołowego."
#. Translators: the first %s is a device name (eg, "em1"), the
#. * second is a connection name (eg, "Auto Ethernet").
#.
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:323
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:327
#, c-format
msgid "%s (via \"%s\")"
msgstr "%s (przez \"%s\")"
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:489
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:503
msgid "Could not load vlan user interface."
msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika VLAN."
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:680
#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:704
#, c-format
msgid "VLAN connection %d"
msgstr "Połączenie VLAN %d"
......@@ -2961,27 +2976,27 @@ msgid "Wi-Fi connection %d"
msgstr "Połączenie Wi-Fi %d"
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:295
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:898
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:925
msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
msgstr "40/128-bitowy klucz WEP (szesnastkowy lub ASCII)"
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:305
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:907
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:934
msgid "WEP 128-bit Passphrase"
msgstr "128-bitowe hasło WEP"
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:331
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:937
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:964
msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
msgstr "Dynamiczny WEP (802.1x)"
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:345
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:951
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:978
msgid "WPA & WPA2 Personal"
msgstr "WPA i WPA2 Personal"
#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:359
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:965
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:992
msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
msgstr "WPA i WPA2 Enterprise"
......@@ -3378,55 +3393,67 @@ msgstr "_Pytanie o hasło za każdym razem"
msgid "The password is _not required"
msgstr "Hasło _nie jest wymagane"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:441
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:144
msgid "Click to connect"
msgstr "Kliknięcie połączy"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:145
msgid ""
"Either a password is missing or the connection is invalid. In the latter "
"case, you have to edit the connection with nm-connection-editor first"
msgstr ""
"Brak hasła lub połączenie jest nieprawidłowe. W tym drugim przypadku należy "
"najpierw zmodyfikować połączenie za pomocą programu nm-connection-editor"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:468
msgid "New..."
msgstr "Nowe..."
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:881
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:908
msgctxt "Wifi/wired security"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1051
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1078
msgid "C_reate"
msgstr "_Utwórz"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1135
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1164
#, c-format
msgid ""
"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network '%s'."
msgstr ""
"Do połączenia z siecią Wi-Fi \"%s\" wymagane są hasła lub klucze szyfrujące."
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1137
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1166
msgid "Wi-Fi Network Authentication Required"
msgstr "Wymagane uwierzytelnienie w sieci Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1139
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1168
msgid "Authentication required by Wi-Fi network"
msgstr "Wymagane uwierzytelnienie w sieci Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1144
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
msgid "Create New Wi-Fi Network"
msgstr "Tworzenie nowej sieci Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1146
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
msgid "New Wi-Fi network"
msgstr "Nowa sieć Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1147
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1176
msgid "Enter a name for the Wi-Fi network you wish to create."
msgstr "Proszę wprowadzić nazwę sieci Wi-Fi, jaka ma zostać utworzona."
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1149
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
msgid "Connect to Hidden Wi-Fi Network"
msgstr "Połączenie z ukrytą siecią Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1151
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1180
msgid "Hidden Wi-Fi network"
msgstr "Ukryta sieć Wi-Fi"
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1152
#: ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1181
msgid ""
"Enter the name and security details of the hidden Wi-Fi network you wish to "
"connect to."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment