Commit c6ed80a8 authored by Dafydd Harries's avatar Dafydd Harries

Oops.

parent b4de28c4
......@@ -5952,7 +5952,7 @@ msgstr ""
"Dosbarthir Nautilus yn y gobaith y bydd yn ddefnuddiol, ond \n"
"HEB UNRHYW WARANT; heb yn oed y warant goblygiedig o FARSIANDWYAITH \n"
"neu FFITRWYDD AT BWRPAS ARBENNIG. Gweler Trwydded Gyhoeddus \n"
"Gyffredinol GNU am rhagor o fanylion.\n"
"Gyffredinol GNU am rhagor o fanylion."
#: src/nautilus-window-menus.c:415
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment