Commit b4de28c4 authored by Dafydd Harries's avatar Dafydd Harries

Updated Welsh translation.

parent abbc1939
2005-03-04 Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2005-03-04 Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation by Gintautas Miliauskas.
......
......@@ -48,8 +48,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-10 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-21 07:41+0000\n"
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-04 21:16+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -995,7 +995,7 @@ msgstr "Gwrthdroi'r drefn mewn ffenestri newydd"
#. Translators: please note this can choose the default font and the size. e.g. "Monospace 8". Please do not translate "Sans". In most cases, this should be left alone.
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "Sans 10"
msgstr ""
msgstr "Sans 10"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid "Show folders first in windows"
......@@ -1728,13 +1728,12 @@ msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Mae ffeil \"%s\" yn bodoli eisoes. A hoffech ei hamnewid?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1102
#, fuzzy
msgid ""
"If you replace the existing folder, any files in it that conflict with the "
"files being copied will be overwritten."
msgstr ""
"Os ydych yn amnewid plygell sy'n bodoli, fe drosysgrifir unrhyw ffeiliau "
"ynddi sy'n gwrthdaro â'r ffeiliau sy'n cael eu copïo."
"Os ydych yn amnewid plygell sy'n bodoli, caiff unrhyw ffeiliau "
"ynddi sy'n gwrthdaro â'r ffeiliau sy'n cael eu copïo eu trosysgrifo."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1104
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
......@@ -1909,9 +1908,8 @@ msgstr "Symud ffeiliau i'r sbwriel"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1933
#, fuzzy
msgid "Throwing out file:"
msgstr "Perchennog y ffeil."
msgstr "Yn taflu allan y ffeil:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file moved
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1935
......@@ -1930,9 +1928,8 @@ msgstr "Symud ffeiliau"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1944
#, fuzzy
msgid "Moving file:"
msgstr "Symud ffeiliau"
msgstr "Yn symud y ffeil:"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1947
msgid "Preparing To Move..."
......@@ -1949,9 +1946,8 @@ msgstr "Creu cysylltiad i'r ffeiliau"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1958
#, fuzzy
msgid "Linking file:"
msgstr "Cysylltu"
msgstr "Yn cysylltu'r ffeil:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file linked
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1960
......@@ -1973,9 +1969,8 @@ msgstr "Copïo ffeiliau"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1970
#, fuzzy
msgid "Copying file:"
msgstr "Copïo ffeiliau"
msgstr "Yn copïo'r ffeil:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file copied
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1972
......@@ -2127,16 +2122,16 @@ msgid "Preparing to Empty the Trash..."
msgstr "Paratoi i Wacau'r Sbwriel..."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2562
#, fuzzy
msgid "Empty all of the items from the trash?"
msgstr "Ydych chi'n siŵr eich bod am wacau pob eitem o'r sbwriel?"
msgstr "Gwacau pob eitem o'r sbwriel?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2565
#, fuzzy
msgid ""
"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
msgstr "Os ydych yn gwacau'r sbwriel, caiff yr eitemau eu dileu yn barhaol."
msgstr ""
"Os ydych chi'n dewis gwacau'r sbwriel, caiff yr holl eitemau ynddi ei colli "
"am bydd. Sylwer y gallwch eu dileu nhw un wrth un hefyd."
#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2587
......@@ -3021,9 +3016,8 @@ msgid "Background"
msgstr "Cefndir"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:686
#, fuzzy
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Gwacau'r Sbwriel"
msgstr "_Gwacau'r Sbwriel"
#. name, stock id
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
......@@ -3808,14 +3802,12 @@ msgstr[2] "Agor mewn %d Ffenestr _Newydd"
msgstr[3] "Agor mewn %d Ffenestr _Newydd"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6238
#, fuzzy
msgid "_Browse Folder"
msgstr "Pori Plygell"
msgstr "_Pori'r Plygell"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6240
#, fuzzy
msgid "_Browse Folders"
msgstr "Pori Plygellau"
msgstr "_Pori'r Plygellau"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6259
msgid "_Delete from Trash"
......@@ -5945,6 +5937,10 @@ msgid ""
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or \n"
"(at your option) any later version."
msgstr ""
"Mae Nautilus yn feddalwedd rhydd; gallwch ei hailddosbarthu a/neu ei \n"
"haddasu o dan delerau Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU fel y'i \n"
"gyhoeddir gan y Free Software Foundation; un ai fersiwn 2 y Drwydded, \n"
"neu (os y dewiswch) unrhyw fersiwn diweddarach."
#: src/nautilus-window-menus.c:411
msgid ""
......@@ -5953,6 +5949,10 @@ msgid ""
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the \n"
"GNU General Public License for more details."
msgstr ""
"Dosbarthir Nautilus yn y gobaith y bydd yn ddefnuddiol, ond \n"
"HEB UNRHYW WARANT; heb yn oed y warant goblygiedig o FARSIANDWYAITH \n"
"neu FFITRWYDD AT BWRPAS ARBENNIG. Gweler Trwydded Gyhoeddus \n"
"Gyffredinol GNU am rhagor o fanylion.\n"
#: src/nautilus-window-menus.c:415
msgid ""
......@@ -5960,6 +5960,9 @@ msgid ""
"along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., \n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
msgstr ""
"Dylech fod wedi derbyn copi o Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU ynghyd \n"
"â’r rhaglen hon; os na, ysgrifennwch at y Free Software Foundation, Inc., \n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA"
#: src/nautilus-window-menus.c:444
msgid ""
......@@ -5971,7 +5974,7 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-window-menus.c:448
msgid "Copyright © 1999-2005 The Nautilus authors"
msgstr ""
msgstr "Hawlfraint © 1999-2005 Awduron Nautilus"
#: src/nautilus-window-menus.c:453
msgid "translator-credits"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment