Commit 99cf65ad authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2007-08-23  Artur Flinta  <aflinta@svn.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.


svn path=/trunk/; revision=13102
parent c03602ba
2007-08-23 Artur Flinta <aflinta@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2007-08-20 Raphael Higino <raphaelh@svn.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-08 00:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-25 14:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-23 18:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-22 16:14+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -693,7 +693,7 @@ msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nazwa ikony serwerów sieciowych"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
msgid "Only show folders in the tree side pane"
msgstr "Wyświetlanie katalogów tylko w pasku bocznym z drzewem katalogów"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
......@@ -2325,7 +2325,7 @@ msgstr "Folder domowy %.0s"
msgid "Network Servers"
msgstr "Serwery sieciowe"
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2137
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2136
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Prostokąt zaznaczenia"
......@@ -3875,12 +3875,12 @@ msgstr "Podczas uruchamiania widoku ikon wystąpił błąd."
msgid "Display this location with the icon view."
msgstr "Wyświetla położenie za pomocą widoku ikon."
#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:376
#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:386
#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1229
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:378
#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:388
#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1229
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie..."
......@@ -3955,6 +3955,7 @@ msgid "The file that you dropped is not an image."
msgstr "Przeciągnięty plik nie jest obrazem."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1048
#, c-format
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
......@@ -5318,7 +5319,7 @@ msgstr "Panel paska _bocznego"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:480
msgid "Change the visibility of this window's sidebar"
msgid "Change the visibility of this window's side pane"
msgstr "Zmienia widoczność paska bocznego tego okna"
#. is_active
......@@ -5794,7 +5795,7 @@ msgstr "Sprawdź czy w lokalnej sieci jest działający serwet SMB."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1547
msgid "Check if the service is available."
msgstr ""
msgstr "Sprawdź, czy usługa jest dostępna."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1551
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment