Commit 90bf4dfb authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân Committed by Nguyễn Thái Ngọc Duy

Updated Vietnamese translation

parent 95be2f88
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.25.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-18 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-06 18:40+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-26 17:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-06 18:43+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
msgid "Run Software"
......@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr ""
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
msgid "Line wrap"
msgstr "Ngắt dòng"
msgstr "Ngắt dòng dài"
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
......@@ -113,7 +113,7 @@ msgstr "Biên vùng chọn"
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn từ chỗ con trỏ, tính theo kí tự."
msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn tính từ chỗ con trỏ theo kí tự."
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
msgid "Select All"
......@@ -148,14 +148,14 @@ msgstr "Chữ nhật lựa chọn"
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Cắt văn bản được lựa chọn vào clipboard"
msgstr "Cắt văn bản đã chọn vào clipboard"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Sao chép văn bản được chọn vào clipboard"
msgstr "Sao chép văn bản đã chọn vào clipboard"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -175,20 +175,20 @@ msgstr "Chọn _Tất cả"
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Chọn tất cả các văn bản trong một trường văn bản"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:372
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:390
msgid "Move _Up"
msgstr "Chuyển _lên"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:382
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:400
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Chuyển _xuống"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:413
msgid "Use De_fault"
msgstr "_Dùng làm mặc định"
msgstr "_Dùng mặc định"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1707
#: ../src/nautilus-list-view.c:1715
msgid "Name"
msgstr "Tên"
......@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Sửa đổi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Ngày tập tin được sửa đổi."
msgstr "Ngày tập tin được sửa đổi."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
msgid "Owner"
......@@ -226,7 +226,7 @@ msgstr "Chủ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
msgid "The owner of the file."
msgstr "Chủ sở hữu của tập tin."
msgstr "Người sở hữu của tập tin."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
msgid "Group"
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Quyền hạn"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Quyền đối với tập tin."
msgstr "Các quyền của tập tin."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
msgid "MIME Type"
......@@ -276,7 +276,7 @@ msgstr "Địa chỉ gốc"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Địa chỉ gốc trước khi bị chuyển vào sọt rác"
msgstr "Địa chỉ gốc của tập tin trước khi nó bị chuyển vào sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
msgid "Relevance"
......@@ -301,7 +301,7 @@ msgid ""
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn đẩy ổ đĩa ra, vui lòng dùng lệnh \"Đẩy ra\" trong trình đơn bật "
"Nếu bạn muốn đẩy ổ đĩa ra, vui lòng dùng lệnh \"Đẩy ra\" trong trình đơn nổi "
"lên của ổ đĩa này."
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
......@@ -339,7 +339,7 @@ msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:371
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Không thể gắn kết tập tin này"
......@@ -352,7 +352,7 @@ msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tập tin này không thể bị đẩy ra"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:549
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tập tin này không thể chạy"
......@@ -436,7 +436,7 @@ msgstr "Không được phép đặt chủ sở hữu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Chủ sở hữu '%s' không tồn tại"
msgstr "Chủ sở hữu “%s” không tồn tại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
#, c-format
......@@ -446,7 +446,7 @@ msgstr "Không được phép đặt nhóm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5541
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Nhóm '%s' không tồn tại"
msgstr "Nhóm “%s” không tồn tại"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5675
......@@ -529,7 +529,7 @@ msgstr "Phim"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
msgid "Contacts"
msgstr "Liên lạc"
msgstr "Danh bạ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
msgid "Calendar"
......@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
#, c-format
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Đã có thư mục cũ hơn cùng tên “%s”."
msgstr "Đã có thư mục cũ hơn có cùng tên “%s”."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
#, c-format
......@@ -663,7 +663,7 @@ msgstr "Kiểu:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
msgid "Last modified:"
msgstr "Ngày sửa đổi:"
msgstr "Lần sửa cuối:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
msgid "Replace with"
......@@ -1428,7 +1428,7 @@ msgstr "Làm lại hành động hồi lại cuối cùng"
#, c-format
msgid "Move %d item back to '%s'"
msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
msgstr[0] "Chuyển %d mục ngược về '%s'"
msgstr[0] "Chuyển %d mục ngược về “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:370
#, c-format
......@@ -1451,12 +1451,12 @@ msgstr[0] "_Làm lại việc chuyển %d mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:381
#, c-format
msgid "Move '%s' back to '%s'"
msgstr "Chuyển '%s' ngược về '%s'"
msgstr "Chuyển “%s” ngược về “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:382
#, c-format
msgid "Move '%s' to '%s'"
msgstr "Chuyển '%s' sang '%s'"
msgstr "Chuyển “%s” sang “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:384
msgid "_Undo Move"
......@@ -1490,12 +1490,12 @@ msgstr[0] "Phục hồi %d mục từ sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:399
#, c-format
msgid "Move '%s' back to trash"
msgstr "Chuyển '%s' ngược về sọt rác"
msgstr "Chuyển “%s” ngược về sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:400
#, c-format
msgid "Restore '%s' from trash"
msgstr "Phục hồi '%s' từ sọt rác"
msgstr "Phục hồi “%s” từ sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:404
#, c-format
......@@ -1507,7 +1507,7 @@ msgstr[0] "Xoá %d mục đã chép"
#, c-format
msgid "Copy %d item to '%s'"
msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
msgstr[0] "Chép %d mục vào '%s'"
msgstr[0] "Chép %d mục vào “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:411
#, c-format
......@@ -1526,12 +1526,12 @@ msgstr[0] "_Làm lại chép %d mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:673
#, c-format
msgid "Delete '%s'"
msgstr "Xóa '%s'"
msgstr "Xóa “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:419
#, c-format
msgid "Copy '%s' to '%s'"
msgstr "Chép '%s' sang '%s'"
msgstr "Chép “%s” sang “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:421
msgid "_Undo Copy"
......@@ -1551,7 +1551,7 @@ msgstr[0] "Xoá %d mục trùng lặp"
#, c-format
msgid "Duplicate %d item in '%s'"
msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
msgstr[0] "Nhân đôi %d mục trong '%s'"
msgstr[0] "Nhân đôi %d mục trong “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:433
#, c-format
......@@ -1568,7 +1568,7 @@ msgstr[0] "_Làm lại nhân đôi %d mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:441
#, c-format
msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
msgstr "Nhân đôi '%s' trong '%s'"
msgstr "Nhân đôi “%s” trong “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:444
msgid "_Undo Duplicate"
......@@ -1593,12 +1593,12 @@ msgstr[0] "Tạo liên kết đến %d mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:456
#, c-format
msgid "Delete link to '%s'"
msgstr "Xoá liên kết đến '%s'"
msgstr "Xoá liên kết đến “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:457
#, c-format
msgid "Create link to '%s'"
msgstr "Tạo liên kết đến '%s'"
msgstr "Tạo liên kết đến “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:459
msgid "_Undo Create Link"
......@@ -1611,7 +1611,7 @@ msgstr "_Làm lại tạo liên kết"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:676
#, c-format
msgid "Create an empty file '%s'"
msgstr "Tạo tập tin rỗng '%s'"
msgstr "Tạo tập tin rỗng “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:678
msgid "_Undo Create Empty File"
......@@ -1624,7 +1624,7 @@ msgstr "_Làm lại tạo tập tin rỗng"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:681
#, c-format
msgid "Create a new folder '%s'"
msgstr "Tạo thư mục mới '%s'"
msgstr "Tạo thư mục mới “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:683
msgid "_Undo Create Folder"
......@@ -1637,7 +1637,7 @@ msgstr "_Làm lại tạo thư mục mới"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:686
#, c-format
msgid "Create new file '%s' from template "
msgstr "Tạo tập tin mới '%s' từ mẫu "
msgstr "Tạo tập tin mới “%s” từ mẫu "
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:688
msgid "_Undo Create from Template"
......@@ -1651,7 +1651,7 @@ msgstr "_Làm lại tạo tập tin mới từ mẫu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:870
#, c-format
msgid "Rename '%s' as '%s'"
msgstr "Đổi tên '%s' thành '%s'"
msgstr "Đổi tên “%s” thành “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:872
msgid "_Undo Rename"
......@@ -1670,12 +1670,12 @@ msgstr[0] "Chuyển %d mục vào sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:996
#, c-format
msgid "Restore '%s' to '%s'"
msgstr "Phục hồi '%s' về '%s'"
msgstr "Phục hồi “%s” về “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1003
#, c-format
msgid "Move '%s' to trash"
msgstr "Chuyển '%s' vào sọt rác"
msgstr "Chuyển “%s” vào sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1007
msgid "_Undo Trash"
......@@ -1688,12 +1688,12 @@ msgstr "_Làm lại cho vào sọt rác"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1299
#, c-format
msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
msgstr "Phục hồi quyền gốc của các mục trong '%s'"
msgstr "Phục hồi quyền gốc của các mục trong “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1300
#, c-format
msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
msgstr "Đặt quyền cho mục nằm trong '%s'"
msgstr "Đặt quyền cho mục nằm trong “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1302
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1457
......@@ -1708,22 +1708,22 @@ msgstr "_Làm lại đổi quyền"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1454
#, c-format
msgid "Restore original permissions of '%s'"
msgstr "Phục hồi quyền gốc của '%s'"
msgstr "Phục hồi quyền gốc của “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1455
#, c-format
msgid "Set permissions of '%s'"
msgstr "Đặt quyền cho '%s'"
msgstr "Đặt quyền cho “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1565
#, c-format
msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
msgstr "Phục hồi nhóm của '%s' về '%s'"
msgstr "Phục hồi nhóm của “%s” về “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1567
#, c-format
msgid "Set group of '%s' to '%s'"
msgstr "Đặt nhóm của '%s' là '%s'"
msgstr "Đặt nhóm của “%s” thành “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1570
msgid "_Undo Change Group"
......@@ -1736,12 +1736,12 @@ msgstr "_Làm lại chuyển nhóm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1573
#, c-format
msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
msgstr "Phục hồi chủ sở hữu của '%s' về '%s'"
msgstr "Phục hồi chủ sở hữu của “%s” về “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1575
#, c-format
msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
msgstr "Đặt chủ sở hữu của '%s' là '%s'"
msgstr "Đặt chủ sở hữu của “%s” là “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1578
msgid "_Undo Change Owner"
......@@ -1986,12 +1986,12 @@ msgid ""
"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
"pressed."
msgstr ""
"Cho người dùng với chuột có nút di chuyển \"Tới\" và \"Lùi\", phím này sẽ "
"quyết định bất kì hành động nào xảy ra bên trong nautilus khi nó được nhấn"
"Cho người dùng với chuột có nút di chuyển \"Kế tiếp\" và \"Lùi\", phím này "
"sẽ quyết định bất kì hành động nào xảy ra bên trong nautilus khi nó được nhấn"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
msgstr "Nút chuột để kích hoạt lệnh \"Tới\" trong cửa sổ trình duyệt"
msgstr "Nút chuột để kích hoạt lệnh \"Kế tiếp\" trong cửa sổ trình duyệt"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
......@@ -1999,9 +1999,9 @@ msgid ""
"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Cho người dùng với chuột có nút di chuyển \"Tới\" và \"Lùi\", phím này sẽ "
"gán giá trị mà nút kích hoạt lệnh \"Tới\" trong cửa sổ trình duyệt. Giá trị "
"có thể giữa 6 và 14."
"Cho người dùng với chuột có nút di chuyển \"Kế tiếp\" và \"Lùi\", phím này "
"sẽ gán giá trị mà nút kích hoạt lệnh \"Kế tiếp\" trong cửa sổ trình duyệt. "
"Giá trị có thể giữa 6 và 14."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
......@@ -2399,19 +2399,15 @@ msgstr "Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:97
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:102
msgid "Email…"
msgstr ""
msgstr "Thư điện tử…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:98
#, fuzzy
#| msgid "Send file by mail, instant message…"
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư điện tử…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:103
#, fuzzy
#| msgid "Send files by mail, instant message…"
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư điện tử…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:225 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
......@@ -2461,7 +2457,7 @@ msgstr ""
#: ../src/nautilus-application.c:1085
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "không thể dùng --check với các lựa chọn khác."
msgstr "không thể dùng --check cùng với các tùy chọn khác."
#: ../src/nautilus-application.c:1091
msgid "--quit cannot be used with URIs."
......@@ -2665,7 +2661,7 @@ msgstr "_Giữ ngay hàng"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1110
msgid "Keep icons lined up on a grid"
msgstr "Giữ các biểu tượng thẳng hàng"
msgstr "Giữ các biểu tượng nằm trên các đường dẫn hướng của lưới"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1117
msgid "_Manually"
......@@ -2713,7 +2709,7 @@ msgstr "Theo lúc _bỏ rác"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1138
msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
msgstr "Sắp biểu tưng theo hàng dựa theo lúc bỏ"
msgstr "Sắp biểu tưng theo hàng dựa theo lúc bỏ"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1141
msgid "By Search Relevance"
......@@ -2787,7 +2783,7 @@ msgstr "Địa chỉ _máy chủ"
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:628
msgid "_Recent Servers"
msgstr "Máy chủ _gần đây"
msgstr "Máy chủ _mới dùng"
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:694
msgid "_Browse"
......@@ -2802,7 +2798,7 @@ msgstr "_Kết nối"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:621 ../src/nautilus-view.c:7181
#: ../src/nautilus-view.c:8728
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Đổ _rác"
msgstr "Đổ thùng _rác"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:645
......@@ -2828,13 +2824,13 @@ msgstr "Trình diễn một cửa sổ cho phép bạn tạo mẫu hay màu củ
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:665
msgid "Empty Trash"
msgstr "Đổ rác"
msgstr "Đổ thùng rác"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:667 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-view.c:7182
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Xóa bỏ tất cả các mục trong sọt rác"
msgstr "Xóa bỏ tất cả các tập tin trong thùng rác"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:672
......@@ -2979,7 +2975,7 @@ msgstr "Tên “%s” quá dài. Vui lòng dùng tên khác."
#: ../src/nautilus-error-reporting.c:243
#, c-format
msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
msgstr "Rất tiếc, không thể thay đổi tên “%s” thành “%s”: %s"
msgstr "Rất tiếc, không thể đổi tên “%s” thành “%s”: %s"
#: ../src/nautilus-error-reporting.c:251
msgid "The item could not be renamed."
......@@ -2999,7 +2995,7 @@ msgstr "Không"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
msgid "Files Preferences"
msgstr "Tù_y chỉnh"
msgstr "Cá nhân hóa tập tin"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
msgid "Default View"
......@@ -3043,7 +3039,7 @@ msgstr "Trình bày"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
msgid "Behavior"
msgstr "Ứng xử"
msgstr "Cách xử lý"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
msgid "_Single click to open items"
......@@ -3073,7 +3069,7 @@ msgstr "_Hỏi mỗi lần"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:195
msgid "Trash"
msgstr "Sọt rác"
msgstr "Thùng rác"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
......@@ -3096,7 +3092,7 @@ msgstr ""
"hơn khi phóng to hơn."
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
#: ../src/nautilus-list-view.c:1789
#: ../src/nautilus-list-view.c:1797
msgid "List View"
msgstr "Danh sách"
......@@ -3118,7 +3114,7 @@ msgstr "Cột danh sách"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
msgid "Show _thumbnails:"
msgstr "Hiển _thị dạng ảnh thu nhỏ :"
msgstr "Hiển _thị dạng ảnh thu nhỏ:"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
msgid "_Only for files smaller than:"
......@@ -3383,23 +3379,23 @@ msgstr "Đang tải…"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Rỗng)"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2578
#: ../src/nautilus-list-view.c:2603
#, c-format
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "%s Cột hiển thị"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2598
#: ../src/nautilus-list-view.c:2623
msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr "Chọn thứ tự thông tin hiển thị trong thư mục này:"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-list-view.c:2653
#: ../src/nautilus-list-view.c:2678
msgid "Visible _Columns…"
msgstr "_Cột hiển thị…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-list-view.c:2654
#: ../src/nautilus-list-view.c:2679
msgid "Select the columns visible in this folder"
msgstr "Chọn những cột được hiển thị trong thư mục này"
......@@ -3458,7 +3454,7 @@ msgstr "Chạy _trên dòng lệnh"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:745
msgid "_Display"
msgstr "_Hiển thị"
msgstr "_Trình bày"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1081 ../src/nautilus-mime-actions.c:1816
#: ../src/nautilus-view.c:961
......@@ -3668,7 +3664,7 @@ msgstr "Tổng dung lượng:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3064
msgid "Filesystem type:"
msgstr "Kiểu hệ tập tin:"
msgstr "Kiểu hệ thống tập tin:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3200
msgid "Basic"
......@@ -3729,7 +3725,7 @@ msgstr "truy cập"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4056
msgid "List files only"
msgstr "Liệt kê chỉ tập tin"
msgstr "Chỉ liệt kê tập tin"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4062
msgid "Access files"
......@@ -3741,7 +3737,7 @@ msgstr "Tạo và xoá tập tin"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4083
msgid "Read-only"
msgstr "Chỉ đọc"
msgstr "Chỉ-đọc"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4089
msgid "Read and write"
......@@ -3803,7 +3799,8 @@ msgstr "Khác:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4550
msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
msgstr "Bạn không phải là chủ nên bạn không thể thay đổi các quyền truy cập."
msgstr ""
"Bạn không phải là chủ sở hữu nên bạn không thể thay đổi các quyền truy cập."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4565
msgid "Security context:"
......@@ -3970,8 +3967,8 @@ msgid ""
"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.local/share/nautilus"
msgstr ""
"Nautilus 3.6 sẽ thôi sử dụng thư mục này và chuyển cấu hình qua ~/.local/"
"share/nautilus"
"Nautilus 3.6 sẽ thôi không sử dụng thư mục này nữa mà chuyển cấu hình qua ~/."
"local/share/nautilus"
#: ../src/nautilus-view.c:2720
msgid "Content View"
......@@ -4153,17 +4150,13 @@ msgstr "Mở mục đã chọn trong cửa sổ này"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-view.c:7157
#, fuzzy
#| msgid "Enter _Location"
msgid "Open _Item Location"
msgstr "Nhập đị_a chỉ"
msgstr "Mở thư mục của _mục"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7158
#, fuzzy
#| msgid "Open the selected item in this window"
msgid "Open the selected item's location in this window"
msgstr "Mở mục đã chọn trong cửa sổ này"
msgstr "Mở thư mục của các mục đã được chọn trong cửa sổ này"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4224,14 +4217,14 @@ msgstr "Trình diễn thư mục mà chứa các tập lệnh xuất hiện tron
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7186
msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
msgstr "Chuẩn bị các tập tin được chọn để chuyển dùng lệnh « Dán »"
msgstr "Chuẩn bị các tập tin được chọn để chuyển dùng lệnh “Dán”"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7190
msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
msgstr "Chuẩn bị các tập tin được chọn để sao dùng lệnh « Dán »"
msgstr "Chuẩn bị các tập tin được chọn để sao dùng lệnh “Dán”"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4239,8 +4232,8 @@ msgstr "Chuẩn bị các tập tin được chọn để sao dùng lệnh « D
#: ../src/nautilus-view.c:7194
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
msgstr ""
"Chuyển hoặc sao chép các tập tin đã được chọn trước đây bởi một lệnh như « "
"Cắt » hay « Chép »"
"Chuyển hoặc sao chép các tập tin đã được chọn trước đây bởi một lệnh như "
"“Cắt” hay “Chép”"
#. We make accelerator "" instead of null here to not inherit the stock
#. accelerator for paste
......@@ -4256,8 +4249,8 @@ msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
"selected folder"
msgstr ""
"Di chuyển hoặc sao chép các tập tin, đã được chọn trước đó bằng lệnh « Cắt » "
"hoặc « Chép », vào thư mục được chọn"
"Di chuyển hoặc sao chép các tập tin, đã được chọn trước đó bằng lệnh “Cắt” "
"hoặc “Chép”, vào thư mục được chọn"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4374,7 +4367,7 @@ msgstr "_Hồi lại"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7252
msgid "Undo the last action"
msgstr "Hồi lại hành động cuối"
msgstr "Hủy bỏ thao tác cuối"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4476,7 +4469,7 @@ msgstr "Dừng khối tin được chọn"
#: ../src/nautilus-view.c:7289 ../src/nautilus-view.c:7313
#: ../src/nautilus-view.c:7385
msgid "_Detect Media"
msgstr "_Phát hiện phương tiện"
msgstr "_Dò tìm phương tiện"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7290 ../src/nautilus-view.c:7314
......@@ -4552,14 +4545,14 @@ msgstr "Mở thư mục này trong thanh mới"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7341
msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
msgstr "Chuẩn bị thư mục này để được di chuyển dùng lệnh « Dán »"
msgstr "Chuẩn bị thư mục này để được di chuyển dùng lệnh “Dán”"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7345
msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
msgstr "Chuẩn bị thư mục này để được sao chép dùng lệnh « Dán »"
msgstr "Chuẩn bị thư mục này để được sao chép dùng lệnh “Dán”"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7349
......@@ -4567,8 +4560,8 @@ msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
"folder"
msgstr ""
"Di chuyển hoặc sao chép các tập tin, đã được chọn trước đó bằng lệnh « Cắt » "
"hoặc « Chép », vào thư mục này"
"Di chuyển hoặc sao chép các tập tin, đã được chọn trước đó bằng lệnh “Cắt” "
"hoặc “Chép”, vào thư mục này"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7354
......@@ -4862,11 +4855,11 @@ msgstr "Xem hoặc sửa đổi các thuộc tính của thư mục đang mở"
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:171 ../src/nautilus-view-dnd.c:205
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:296
msgid "Drag and drop is not supported."
msgstr "Không hỗ trợ khả năng « kéo và thả »."
msgstr "Không hỗ trợ khả năng “kéo và thả”."
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:172
msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
msgstr "Chỉ hỗ trợ khả năng « kéo và thả » trên hệ thống tập tin cục bộ."
msgstr "Chỉ hỗ trợ khả năng “kéo và thả” trên hệ thống tập tin cục bộ."
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:206 ../src/nautilus-view-dnd.c:297
msgid "An invalid drag type was used."
......@@ -4960,7 +4953,7 @@ msgstr "Truy cập và tổ chức tập tin."
#.
#: ../src/nautilus-window.c:2405
msgid "translator-credits"
msgstr "Dự án MOST <http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most>"
msgstr "Nhóm dịch GNOME <https://l10n.gnome.org/teams/vi/>"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4995,7 +4988,7 @@ msgstr "Dừng nạp địa điểm hiện thời"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:486
msgid "_Reload"
msgstr "Nạp _lại"
msgstr "Tải _lại"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:487
......@@ -5029,7 +5022,7 @@ msgstr "Định vị tập tin dựa trên tên và kiểu. Lưu tìm kiếm đ
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:502
msgid "Sort files and folders"
msgstr "Sắp thư mục và tập tin"
msgstr "Sắp xếp thư mục và tập tin"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
......@@ -5121,7 +5114,7 @@ msgstr "_Thư mục riêng"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:547
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Mở thư mục cá nhân"
msgstr "Mở thư mục cá nhân của bạn"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:550
msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
......@@ -5165,7 +5158,7 @@ msgstr "Chuyển đến địa chỉ đã truy cập kế tiếp"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:565
msgid "Specify a location to open"
msgstr "Ghi rõ một địa chỉ cần mở"
msgstr "Chỉ định một địa chỉ cần mở"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-window-menus.c:567
......@@ -5242,7 +5235,7 @@ msgstr "Xem dạng danh sách"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:616
msgid "View items as a grid of icons"
msgstr "Xem dạng bảng biểu tượng"
msgstr "Xem dạng bảng các biểu tượng"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:719
msgid "_Up"
......@@ -5251,7 +5244,7 @@ msgstr "_Lên"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1276 ../src/nautilus-window-slot.c:1448
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Không thể nạp vị trí"
msgstr "Không thể tải vị trí"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
msgid "Unable to display the contents of this folder."
......@@ -5317,11 +5310,11 @@ msgstr "DVD Nhạc"
#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:97
msgid "Video DVD"
msgstr "Phim DVD"
msgstr "DVD Phim"
#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:99
msgid "Video CD"
msgstr "Phim CD"
msgstr "CD Phim"
#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:101
msgid "Super Video CD"
......@@ -5521,2255 +5514,3 @@ msgstr "Mở bằng:"
#~ msgid "_Organize by Name"
#~ msgstr "_Tổ chức theo tên"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#~ msgid "SSH"
#~ msgstr "SSH"
#~ msgid "Public FTP"
#~ msgstr "FTP công cộng"
#~ msgid "FTP (with login)"
#~ msgstr "FTP (đăng nhập)"
#~ msgid "Windows share"
#~ msgstr "Chia sẻ Windows"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch