Commit 87731544 authored by Tomasz Dominikowski's avatar Tomasz Dominikowski Committed by Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

2009-03-05  Tomasz Dominikowski  <tdominikowski@aviary.pl>

	* pl.po: Updated Polish translation

svn path=/trunk/; revision=15056
parent deb969ac
......@@ -6,6 +6,10 @@
* pl.po: Updated Polish translation
2009-03-05 Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>
* pl.po: Updated Polish translation
2009-03-03 Claude Paroz <claude@2xlibre.net>
* fr.po: Updated French translation by Laurent Coudeur and Bruno Brouard.
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-05 11:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-05 12:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-05 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgstr "Wkleja tekst zapisany w schowku"
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
msgid "Select _All"
msgstr "Zaznacz _wszystko"
msgstr "Z_aznacz wszystko"
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:449
......@@ -3043,7 +3043,7 @@ msgstr "Tło"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7960
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Opróż_nij kosz"
msgstr "Op_różnij kosz"
#. label, accelerator
#. name, stock id
......@@ -3433,7 +3433,7 @@ msgstr "Otwiera każdy z zaznaczonych elementów w oknie nawigacji"
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1225
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1966
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
msgstr "O_twórz w nowej karcie"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
......@@ -3505,7 +3505,7 @@ msgstr "Przenosi lub kopiuje pliki poprzednio zaznaczone za pomocą polecenia Sk
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6777
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1277
msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "Wklej do _katalogu"
msgstr "Wklej do katalog_u"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6652
......@@ -3521,7 +3521,7 @@ msgstr "Zaznacza wszystkie elementy w bieżącym oknie"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6659
msgid "Select I_tems Matching..."
msgstr "Zaznacz _elementy pasujące..."
msgstr "Zaznacz elementy pa_sujące..."
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6660
......@@ -3543,7 +3543,7 @@ msgstr "Zaznacza wszystkie i aktualnie nie zaznaczone elementy"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
msgid "D_uplicate"
msgstr "_Powiel"
msgstr "Powie_l"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
......@@ -3871,7 +3871,7 @@ msgstr[2] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1234
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1973
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
msgstr "Otwórz w nowy_m oknie"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7551
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7817
......@@ -4140,7 +4140,7 @@ msgstr "Wyświetla ikony uporządkowane w wierszach według symboli"
#. name, stock id, label
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1487
msgid "Arran_ge Items"
msgstr "Upo_rządkuj elementy"
msgstr "Uporządkuj elemen_ty"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4191,7 +4191,7 @@ msgstr "Przełącza użycie bardziej zwartego układu"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1509
msgid "Re_versed Order"
msgstr "Odw_rócona kolejność"
msgstr "Odwrócona _kolejność"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1510
......@@ -4223,7 +4223,7 @@ msgstr "Według _nazwy"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1530
msgid "By _Size"
msgstr "Według _rozmiaru"
msgstr "Według ro_zmiaru"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1534
msgid "By _Type"
......@@ -5462,7 +5462,7 @@ msgstr "Otwiera nowe okno katalogu dla wyświetlanego położenia"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:779
msgid "Close _All Windows"
msgstr "Zamknij w_szystkie okna"
msgstr "Zamknij _wszystkie okna"
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:780
msgid "Close all Navigation windows"
......@@ -5471,7 +5471,7 @@ msgstr "Zamyka wszystkie okna nawigacyjne"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:782
msgid "_Location..."
msgstr "P_ołożenie..."
msgstr "_Położenie..."
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
#: ../src/nautilus-spatial-window.c:903
......@@ -5513,7 +5513,7 @@ msgstr "Wyświetla okno, które pozwala na modyfikację zakładek w tym menu"
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
#: ../src/nautilus-spatial-window.c:917
msgid "_Search for Files..."
msgstr "Wy_szukiwanie plików..."
msgstr "Wysz_ukiwanie plików..."
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
#: ../src/nautilus-spatial-window.c:918
......@@ -5582,7 +5582,7 @@ msgstr "Zmienia widoczność paska bocznego tego okna"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:825
msgid "Location _Bar"
msgstr "Pasek p_ołożenia"
msgstr "Pase_k położenia"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:826
......@@ -5635,7 +5635,7 @@ msgstr "Przełącza pomiędzy tesktowym i przyciskowym paskiem położenia"
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:283
msgid "_Close Tab"
msgstr "Z_amknij kartę"
msgstr "Za_mknij kartę"
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1205
#, c-format
......@@ -6138,7 +6138,7 @@ msgstr "Pomo_c"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:741
msgid "_Close"
msgstr "Z_amknij"
msgstr "Zamkn_ij"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:742
......@@ -6155,7 +6155,7 @@ msgstr "Wyświetla desenie, kolory i symbole, które mogą być wykorzystane do
#: ../src/nautilus-window-menus.c:749
msgid "Prefere_nces"
msgstr "P_referencje"
msgstr "_Preferencje"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:750
msgid "Edit Nautilus preferences"
......@@ -6173,7 +6173,7 @@ msgstr "Cofa ostatnią zmianę tekstu"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-window-menus.c:755
msgid "Open _Parent"
msgstr "_Nadrzędny"
msgstr "N_adrzędny"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:756
msgid "Open the parent folder"
......@@ -6323,7 +6323,7 @@ msgstr "Otwiera osobisty katalog kosza"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:829
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
msgstr "Wyświetlanie ukrytyc_h plików"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:830
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment