*** empty log message ***

parent 5fe3ee9a
2006-06-18 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
* gl.po: Updated Galician Translation.
2006-06-18 Francisco Javier F. Serrador <serrador@openshine.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-02 11:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-02 11:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-18 22:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-18 22:28+0200\n"
"Last-Translator: Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galego <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -428,16 +428,12 @@ msgid "Desktop trash icon name"
msgstr "Nome da icona do lixo no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
msgstr "Activar os atributos 'especiais' no diálogo de preferenzas de ficheiro"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr ""
"Activa o comportamento clásico de Nautilus, onde todas as fiestras son "
"examinadores"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
......@@ -445,7 +441,7 @@ msgstr ""
"Nome do ficheiro para o fondo predeterminado dos cartafoles. Úsase só se a "
"clave background_set está activada."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
......@@ -453,7 +449,7 @@ msgstr ""
"Nome do ficheiro para o fondo predeterminado do panel lateral. Úsase só se a "
"clave side_pane_background_set está activada."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
......@@ -466,11 +462,11 @@ msgstr ""
"límite. O límite é aproximado debido á lectura de cartafois en forma de "
"bloques."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Icona de directorio persoal visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
......@@ -479,27 +475,27 @@ msgstr ""
"árbore do panel lateral. Doutro modo mostrará tanto os cartafois como os "
"ficheiros."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Se está activada, a barra de localización das novas fiestras abertas será "
"visible."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Se está activada, o panel lateral das novas fiestras abertas será visible."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr "Se está activada, a barra de estado das novas fiestras abertas será visible."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Se está activada, as barras de ferramentas das novas fiestras abertas serán "
"visibles."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
......@@ -508,16 +504,13 @@ msgstr ""
"usarán sempre unha entrada textual para a barra de lugar, en vez da barra de "
"rutas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Se está definido como verdadeiro, entón Nautilus permitiralle editar "
"algunhas das opcións máis raras dun ficheiro no diálogo de preferenzas de "
"ficheiro."
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
msgstr "Se está definido como verdadeiro, entón Nautilus permitiralle editar e amosar algúns dos permisos de ficheiros nunha forma máis similar a UNIX, accedendo a algunhas opcións esotéricas máis."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
......@@ -525,17 +518,17 @@ msgstr ""
"Se está activado, o Nautilus mostrará os cartafoles antes dos ficheiros na "
"vista de iconas e na de lista."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr "Se está activado, o Nautilus pedirá confirmación ao enviar ficheiros ao lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Se está activado, o Nautilus debuxará as iconas do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
......@@ -545,7 +538,7 @@ msgstr ""
"permitirá borrar un ficheiro inmediatamente en lugar de movelo ao lixo. Esta "
"característica pode ser peligrosa, así que úsea con coidado."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
......@@ -553,7 +546,7 @@ msgstr ""
"Se está activado, o Nautilus usará o cartafol persoal do usuario como o "
"escritorio. Se está desactivado, usará o ~/Desktop."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
......@@ -563,7 +556,7 @@ msgstr ""
"fiestras de navegación. Isto é cómo se comportaba Nautilus antes da versión "
"2.6, e algunha xente prefire este comportamento."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
......@@ -573,7 +566,7 @@ msgstr ""
"creados polo Emacs. Actualmente só se consideran copias de seguranza os "
"ficheiros rematados en til (~)."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
......@@ -582,7 +575,7 @@ msgstr ""
"ficheiros. Os ficheiros agochados son os que empezan por punto ou os que "
"están listados no ficheiro .hidden do cartafol."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
......@@ -590,7 +583,7 @@ msgstr ""
"Se está establecido como verdadeiro, unha ligazón de icona do visor de "
"servidores de rede poñerase no escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
......@@ -598,7 +591,7 @@ msgstr ""
"Se está activado, mostraráse no escritorio unha icona para acceder ao "
"computador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
......@@ -606,13 +599,13 @@ msgstr ""
"Se está activado, mostraráse no escritorio unha icona para acceder ao "
"cartafol persoal."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Se está activado, mostraráse no escritorio unha icona para acceder ao lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
......@@ -620,7 +613,7 @@ msgstr ""
"Se está activado, mostraránse no escritorio iconas para acceder aos volumes "
"montados."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -630,7 +623,7 @@ msgstr ""
"inverso. Ex: se se colocan por nome entón en vez de colocalos desde a \"a\" "
"á \"z\", colocaranse desde a \"z\" á \"a\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -642,23 +635,23 @@ msgstr ""
"\" colocaranse da \"z\" á \"a\"; se se colocan por tamaño; en lugar de "
"ordenarse incrementalmente ordenaranse decrementalmente."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, as iconas serán distribuídas por omisión máis xuntas nas "
"fiestras novas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, as etiquetas colocaranse aos lados das iconas en lugar de "
"debaixo destas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Se está activado, as novas fiestras usarán por defecto colocación manual."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
......@@ -668,19 +661,19 @@ msgstr ""
"propósito desta configuración é evitar miniaturizar imaxes grandes que "
"levaría moito tempo en cargarse ou utilizar un montón de memoria."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista das descripcións posibles das iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "Maximum handled files in a folder"
msgstr "Máximo de ficheiros manexados nun cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Tamaño máximo dunha imaxe para ser miniaturizada"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
......@@ -688,23 +681,23 @@ msgstr ""
"Nome do tema do Nautilus que usar. Isto é obsoleto dende o Nautilus 2.2, use "
"o tema de iconas no seu lugar."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "O Nautilus xestiona o debuxado do escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "O Nautilus usa o cartafol persoal do usuario como escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Icona de Servidores de rede visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
msgstr "Mostrar os cartafoles só na árbore da barra lateral"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
......@@ -712,21 +705,25 @@ msgstr ""
"Os posibles valores son \"single\" para executar os ficheiros cunha soa "
"pulsación, ou \"double\" para lanzalos cunha pulsación dobre."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Pór etiquetas ao carón das iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Invertir a orde de colocación nas fiestras novas"
#. Translators: please note this can choose the size. e.g.
#. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
#. most cases, this should be left alone.
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
msgid "Sans 10"
msgstr "Sans 10"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "Show advanced permissions in in the file property dialog"
msgstr "Amosar permisos avanzados no diálogo de propiedades de ficheiros"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Mostrar primeiro os cartafoles nas fiestras"
......@@ -979,7 +976,7 @@ msgstr "Pegar o texto almacenado no portarretallos"
#. name, stock id
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6813
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6818
msgid "Select _All"
msgstr "Seleccionar todo"
......@@ -1009,7 +1006,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "Usar _predeterminado"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1310
#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1309
msgid "Name"
msgstr "Nome"
......@@ -1067,7 +1064,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "O grupo do ficheiro."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2912
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3767
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
......@@ -1091,6 +1088,14 @@ msgstr "Tipo MIME"
msgid "The mime type of the file."
msgstr "O tipo mime do ficheiro."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
msgid "SELinux Context"
msgstr "Contexto SELinux"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
msgid "The SELinux security context of the file."
msgstr "O contexto SELinux de seguranza do ficheiro."
#: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:404
msgid "Reset"
msgstr "Reiniciar"
......@@ -1127,32 +1132,32 @@ msgstr ""
msgid "Network Servers"
msgstr "Servidores de rede"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:640
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:641
msgid "_Move Here"
msgstr "_Mover aquí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:645
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:646
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Copiar aquí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:650
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:651
msgid "_Link Here"
msgstr "_Ligar aquí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:655
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:656
msgid "Set as _Background"
msgstr "_Establecer como fondo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:664
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:719
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:663
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:716
msgid "Cancel"
msgstr "Cancelar"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:705
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:704
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Establecer como fondo para _todos os cartafoles"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:710
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:709
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Establecer como fondo para _este cartafol"
......@@ -1207,42 +1212,42 @@ msgstr "(%d:%02d:%d restante)"
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr "(%d:%02d restante)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:449
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:478
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:89
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:480
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:87
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:329
#, c-format
msgid "%s on %s"
msgstr "%s en %s"
#. "From" dialog label, source path gets placed next to it in the dialog
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
msgid "From:"
msgstr "De:"
#. "To" dialog label, source path gets placed next to it in the dialog
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:487
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:489
msgid "To:"
msgstr "A:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:673
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:721
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:726
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:736
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:670
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:718
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:723
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:733
msgid "Error while moving."
msgstr "Erro ao mover."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:674
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:671
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr "Non se pode mover \"%s\" porque está un disco de só lectura."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:684
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:690
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:681
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:687
msgid "Error while deleting."
msgstr "Erro ao borrar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:685
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:682
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be deleted because you do not have permissions to modify its "
......@@ -1251,12 +1256,12 @@ msgstr ""
"\"%s\" non pode borrarse porque non ten permisos para modificar o cartafol "
"superior."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:691
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:688
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be deleted because it is on a read-only disk."
msgstr "Non se pode borrar \"%s\" porque está nun disco de só lectura."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:722
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:719
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved because you do not have permissions to change it or "
......@@ -1265,7 +1270,7 @@ msgstr ""
"Non se pode mover \"%s\" porque non ten permisos para modificar o ficheiro "
"ou o cartafol de nivel superior."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:727
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:724
#, c-format
msgid ""
"Cannot move \"%s\" because it or its parent folder are contained in the "
......@@ -1274,7 +1279,7 @@ msgstr ""
"Non se pode mover \"%s\" porque el ou o seu cartafol pai están contidos no "
"destino."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:737
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:734
#, c-format
msgid ""
"Cannot move \"%s\" to the trash because you do not have permissions to "
......@@ -1283,130 +1288,130 @@ msgstr ""
"Non é posible mover \"%s\" ó lixo porque non ten permisos para modificar o "
"cartafol ou o do nivel superior."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:759
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:756
msgid "Error while copying."
msgstr "Erro ó copiar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:760
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:757
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be copied because you do not have permissions to read it."
msgstr "Non se pode copiar \"%s\" porque non ten permisos para o ler."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:780
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:801
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:805
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:777
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:798
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:802
#, c-format
msgid "Error while copying to \"%s\"."
msgstr "Erro ao copiar a \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:781
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:786
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:790
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:778
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:783
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:787
msgid "There is not enough space on the destination."
msgstr "Non hai espazo dabondo no destino."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:785
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:782
#, c-format
msgid "Error while moving to \"%s\"."
msgstr "Erro ao mover a \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:789
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:786
#, c-format
msgid "Error while creating link in \"%s\"."
msgstr "Erro ao crear a ligazón en \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:802
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:813
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:824
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:799
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:810
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:821
msgid "You do not have permissions to write to this folder."
msgstr "Non ten permisos para escribir neste cartafol."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:806
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:817
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:828
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:803
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:814
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:825
msgid "The destination disk is read-only."
msgstr "O disco de destino é de só lectura."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:812
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:816
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:809
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:813
#, c-format
msgid "Error while moving items to \"%s\"."
msgstr "Erro ao mover os elementos a \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:823
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:827
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:820
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:824
#, c-format
msgid "Error while creating links in \"%s\"."
msgstr "Erro ao crear as ligazóns en \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:855
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:852
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while copying \"%s\"."
msgstr "Erro \"%s\" ao copiar \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:856
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:860
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:864
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:870
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:885
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:889
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:893
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:899
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:853
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:857
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:861
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:867
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:882
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:886
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:890
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:896
msgid "Would you like to continue?"
msgstr "Quere continuar?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:859
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:856
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while moving \"%s\"."
msgstr "Erro \"%s\" ao mover \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:863
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:860
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while creating a link to \"%s\"."
msgstr "Erro \"%s\" ao crear unha ligazón a \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:869
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:866
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while deleting \"%s\"."
msgstr "Erro \"%s\" ao borrar \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:884
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:881
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while copying."
msgstr "Erro \"%s\" ao copiar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:888
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:885
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while moving."
msgstr "Erro \"%s\" ao mover."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:892
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:889
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while linking."
msgstr "Erro \"%s\" ao ligar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:898
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:895
#, c-format
msgid "Error \"%s\" while deleting."
msgstr "Erro \"%s\" ao borrar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1031
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1048
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1028
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1045
msgid "_Retry"
msgstr "_Retentar"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1048
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1216
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1045
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1213
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1232
msgid "_Skip"
msgstr "_Omitir"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1139
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1136
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to the new location."
msgstr "Non se puido mover \"%s\" á nova localización."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1142
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1139
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to move the item, rename it and try again."
......@@ -1415,12 +1420,12 @@ msgstr ""
"ou substituír. Se aínda quere mover o elemento, póñalle outro nome e tente "
"de novo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1146
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1143
#, c-format
msgid "Could not copy \"%s\" to the new location."
msgstr "Non se puido copiar \"%s\" á nova localización."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1149
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1146
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to copy the item, rename it and try again."
......@@ -1429,40 +1434,40 @@ msgstr ""
"ou substituír. Se aínda quere copiar o elemento, póñalle outro nome e tente "
"de novo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1171
#, c-format
msgid "A folder named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "O cartafol chamado \"%s\" xa existe. Desexa substituílo?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1177
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "O ficheiro chamado \"%s\" xa existe. Desexa substituílo?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1196
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1193
#, c-format
msgid ""
"The folder already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite any files "
"in the folder that conflict with the files being copied."
msgstr ""
"O cartafol xa existe en \"%s\". Se substitúe o cartafol xa existente, os ficheiros que entren en conflicto "
"cos ficheiros copiados serán sobrescritos."
"O cartafol xa existe en \"%s\". Se substitúe o cartafol xa existente, os "
"ficheiros que entren en conflicto cos ficheiros copiados serán sobrescritos."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1199
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1196
#, c-format
msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr "O ficheiro xa existe en \"%s\". Reemprazándoo sobreescribirá o contido."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1216
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1213
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1232
msgid "_Replace"
msgstr "_Sobrescribir"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1232
msgid "S_kip All"
msgstr "Sal_tar todo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1232
msgid "Replace _All"
msgstr "Sobrescribir _todos"
......@@ -1471,15 +1476,15 @@ msgstr "Sobrescribir _todos"
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1308
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4746
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9720
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1305
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4785
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9727
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "ligazón a %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1309
#, c-format
msgid "another link to %s"
msgstr "outra ligazón a %s"
......@@ -1488,25 +1493,25 @@ msgstr "outra ligazón a %s"
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1328
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1325
#, c-format
msgid "%dst link to %s"
msgstr "%dª ligazón a %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1332
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1329
#, c-format
msgid "%dnd link to %s"
msgstr "%dª ligazón a %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1333
#, c-format
msgid "%drd link to %s"
msgstr "%dª ligazón a %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1340
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1337
#, c-format
msgid "%dth link to %s"
msgstr "%dª ligazón a %s"
......@@ -1516,12 +1521,12 @@ msgstr "%dª ligazón a %s"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1361
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1358
msgid " (copy)"
msgstr " (copia)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file