Updated Vietnamese translation

parent f4d43987
......@@ -2,7 +2,7 @@
# Copyright © 2009 GNOME i18n Project for Vietnamese.
# Hoang Ngoc Tu <hntu@gmx.de>, 2001-2002.
# Joern v. Kattchee <kattchee@gmx.net>, 2001-2002.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002, 2004, 2007-2008, 2011.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002, 2004, 2007-2008, 2011-2012.
# Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003, 2005.
# Phạm Thành Long <lngt@ngonngu.net>, 2007.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-26 15:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-06 16:37+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-06 16:42+0700\n"
"Last-Translator: Lê Hoàng Phương <herophuong93@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2785
#, c-format
msgid "%S more space is required to copy to the destination."
msgstr ""
msgstr "Cần thêm %S không gian để chép đến đích."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2813
msgid "The destination is read-only."
......@@ -1240,9 +1240,8 @@ msgstr "hôm nay vào 00:00:00"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4347
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:470
#, fuzzy
msgid "today at %-I:%M:%S %p"
msgstr "hôm nay vào lúc %-H:%M:%S"
msgstr "hôm nay vào lúc %-I:%M:%S %p"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4349
msgid "today at 00:00 PM"
......@@ -2571,7 +2570,7 @@ msgstr "_Nhớ mật khẩu này"
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1195
msgid "Operation cancelled"
msgstr ""
msgstr "Thao tác bị huỷ"
#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:405
#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:415
......@@ -5272,10 +5271,9 @@ msgstr ""
#. * e.g. 1999-2011.
#.
#: ../src/nautilus-window-menus.c:378
#, fuzzy
#| msgid "Copyright © 1999-2011 The Nautilus authors"
msgid "Copyright © %Id–%Id The Nautilus authors"
msgstr "Tác quyền © năm 1999-2011 của Những tác giả Nautilus"
msgstr "Tác quyền © %Id-%Id của Những tác giả Nautilus"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#. Set initial window title
......@@ -5380,7 +5378,7 @@ msgstr "Nạp lại địa điểm hiện thời"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:943
msgid "_All Topics"
msgstr ""
msgstr "_Mọi chủ đề"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:944
......@@ -5390,56 +5388,56 @@ msgstr "Hiện trợ giúp Nautilus"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:947
#, fuzzy
#| msgid "_Search for Files..."
msgid "Search for files"
msgstr "_Tìm tập tin..."
msgstr "Tìm tập tin"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:948
msgid ""
"Locate files based on file name and type. Save your searches for later use."
msgstr ""
msgstr "Định vị tập tin dựa trên tên và loại. Lưu tìm kiếm để dùng lại sau."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:951
#, fuzzy
#| msgid "Sort _folders before files"
msgid "Sort files and folders"
msgstr "Sắp _thư mục trước tập tin"
msgstr "Sắp thư mục và tập tin"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:952
msgid "Arrange files by name, size, type, or when they were changed."
msgstr ""
msgstr "Sắp xếp tập tin theo tên, kích thước, loại hoặc lúc thay đổi."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:955
#, fuzzy
#| msgid "Original file"
msgid "Find a lost file"
msgstr "Tập tin gốc"
msgstr "Tìm tập tin thất lạc"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:956
msgid "Follow these tips if you can't find a file you created or downloaded."
msgstr ""
"Làm theo những mẹo sau nếu bạn không thể tìm thấy tập tin bạn tạo hoặc tải "
"về."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:959
#, fuzzy
#| msgid "Access and organize files"
msgid "Share and transfer files"
msgstr "Truy cập và tổ chức tập tin"
msgstr "Chia sẻ và truyền tập tin"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-window-menus.c:960
msgid ""
"Easily transfer files to your contacts and devices from the file manager."
msgstr ""
"Truyền tập tin dễ dàng cho người khác hoặc đến thiết bị khác từ trình quản "
"lý tập tin."
#. name, stock id
#. label, accelerator
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment