Commit 5b52d75e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent dcc37991
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-24 02:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-24 02:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 21:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-04 21:45+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr "Połączenie z serwerem"
#. Set initial window title
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1858
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
#: ../src/nautilus-window.c:2058
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
......@@ -2515,7 +2515,7 @@ msgid "Send files by mail, instant message…"
msgstr "Wysyła pliki przez pocztę, komunikator…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1610
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Coś poszło źle."
......@@ -2549,7 +2549,7 @@ msgstr ""
"W wersji 3.0 ten katalog został oznaczony jako przestarzały, a konfigurację "
"przeniesiono do katalogu ~/.config/nautilus"
#: ../src/nautilus-application.c:854
#: ../src/nautilus-application.c:921
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
#: ../src/nautilus-window-menus.c:253
#, c-format
......@@ -2560,67 +2560,71 @@ msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1028
#: ../src/nautilus-application.c:1095
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check nie może być użyte z innymi opcjami."
#: ../src/nautilus-application.c:1034
#: ../src/nautilus-application.c:1101
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit nie może być użyte z adresami URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1041
#: ../src/nautilus-application.c:1108
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "--geometry nie może być użyte z więcej niż jednym adresem URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1047
#: ../src/nautilus-application.c:1114
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select musi być użyte z co najmniej adresem URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1053
#: ../src/nautilus-application.c:1120
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "--no-desktop i --force-desktop nie może być używane jednocześnie."
#: ../src/nautilus-application.c:1151
#: ../src/nautilus-application.c:1219
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Przeprowadza krótkie automatyczne testy sprawdzające."
#: ../src/nautilus-application.c:1157
#: ../src/nautilus-application.c:1225
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Wyświetla wersję programu."
#: ../src/nautilus-application.c:1159
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tworzy początkowe okno z podaną geometrią."
#: ../src/nautilus-application.c:1159
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"
#: ../src/nautilus-application.c:1161
#: ../src/nautilus-application.c:1229
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Zawsze otwiera nowe okno do przeglądania podanych adresów URI"
#: ../src/nautilus-application.c:1231
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresów URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1163
#: ../src/nautilus-application.c:1233
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Bez zarządzania pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1165
#: ../src/nautilus-application.c:1235
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Zawsze zarządza pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1167
#: ../src/nautilus-application.c:1237
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Kończy działanie programu Nautilus."
#: ../src/nautilus-application.c:1169
#: ../src/nautilus-application.c:1239
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Zaznacza podany adres URI w katalogu nadrzędnym."
#: ../src/nautilus-application.c:1170
#: ../src/nautilus-application.c:1240
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI...]"
#: ../src/nautilus-application.c:1183
#: ../src/nautilus-application.c:1252
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2632,13 +2636,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1193
#: ../src/nautilus-application.c:1262
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Nie można przetworzyć parametrów"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1226
#: ../src/nautilus-application.c:1295
msgid "Could not register the application"
msgstr "Nie można zarejestrować programu"
......@@ -3515,8 +3519,8 @@ msgid "Failed to load image information"
msgstr "Wczytanie informacji o obrazie się nie powiodło"
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
#: ../src/nautilus-list-model.c:372 ../src/nautilus-window-slot.c:606
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-list-model.c:372 ../src/nautilus-window-slot.c:607
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2257
msgid "Loading…"
msgstr "Wczytywanie…"
......@@ -5567,40 +5571,40 @@ msgstr "Wyświetla elementy jako siatka ikon"
msgid "_Up"
msgstr "_Góra"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1272 ../src/nautilus-window-slot.c:1446
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1285 ../src/nautilus-window-slot.c:1459
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Nie można wczytać położenia"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1601
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1614
msgid "Unable to display the contents of this folder."
msgstr "Nie można wyświetlić zawartości tego katalogu."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1616
msgid "This location doesn't appear to be a folder."
msgstr "To położenie nie jest katalogiem."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1608
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1621
msgid ""
"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego pliku. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie i spróbować ponownie."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1613
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1626
#, c-format
msgid "“%s” locations are not supported."
msgstr "Położenia \"%s\" nie są obsługiwane."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1616
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1629
msgid "Unable to handle this kind of location."
msgstr "Nie można obsłużyć tego rodzaju położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1621
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1634
msgid "Unable to access the requested location."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do żądanego położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1624
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1637
msgid "Don't have permission to access the requested location."
msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
......@@ -5609,7 +5613,7 @@ msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
#. * the proxy is set up wrong.
#.
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1632
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1645
msgid ""
"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
"network settings."
......@@ -5617,12 +5621,12 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego położenia. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie oraz czy ustawienia sieci są poprawne."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1643
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1656
#, c-format
msgid "Unhandled error message: %s"
msgstr "Nieobsłużony komunikat błędu: %s"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2257
msgid "Searching…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment