Commit 51a80144 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 824ceeeb
Pipeline #57856 failed with stages
in 28 minutes and 44 seconds
......@@ -7,14 +7,14 @@
# Justina Klingaitė <justina.klingaite@gmail.com>, 2005.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2007-2009.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2010.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-32\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-02 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 15:41+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-06 15:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 17:37+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
......@@ -69,12 +69,38 @@ msgstr ""
"sąrašas bei medžio sąrašas. Funkcijas galima praplėsti įskiepiais ir "
"scenarijais."
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:31
#| msgid "Toggle view"
msgid "Tile view"
msgstr "Piktogramų rodinys"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:35
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "List view"
msgid "List view"
msgstr "Sąrašo rodinys"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:39 src/nautilus-query.c:536
#: src/nautilus-search-directory-file.c:175
#: src/nautilus-search-directory-file.c:232
#: src/nautilus-search-directory-file.c:272
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:872
#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:517
msgid "Search"
msgstr "Ieškoti"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:43
#| msgid "Other Locations"
msgid "Other locations"
msgstr "Kitos vietos"
#. “Files” is the generic application name and the suffix is
#. * an arbitrary and deliberately unlocalized string only shown
#. * in development builds.
#.
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
#: src/nautilus-properties-window.c:4638 src/nautilus-window.c:2856
#: src/nautilus-properties-window.c:4639 src/nautilus-window.c:2864
msgid "Files"
msgstr "Failai"
......@@ -92,11 +118,11 @@ msgstr "@icon@"
msgid "New Window"
msgstr "Naujas langas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:83
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Naujų atvertų kortelių padėtis naršyklės languose."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:84
msgid ""
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
......@@ -105,11 +131,11 @@ msgstr ""
"dabartinės kortelės. Jei nustatyta į „end“, naujos kortelės pridedamos "
"kortelių sąrašo gale."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:88
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Vietoje kelio juostos, visada naudoti vietos įvesties laukelį"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:89
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
......@@ -117,11 +143,11 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, Nautilus naršyklės languose vietos įrankių juostai "
"visada bus naudojamas teksto įvesties laukelis, o ne kelio juosta."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:93
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Ar įjungti vietinę rekursyvią paiešką"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:94
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
"are “local-only”, “always”, “never”."
......@@ -129,21 +155,21 @@ msgstr ""
"Kuriose vietose Nautilus turėtų ieškoti aplankų. Galimos vertės yra „local-"
"only“, „always“ ir „never“."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:98
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr ""
"Filtruoti paieškos datas, naudojant arba naudojimo datą, arba keitimo datą"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:99
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr ""
"Filtruoti paieškos datas, naudojant arba naudojimo datą, arba keitimo datą."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:103
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr "Ar rodyti kontekstiniame meniu negrįžtamo trynimo elementą"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:104
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
......@@ -151,7 +177,7 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, Nautilus rodys kontekstiniame meniu negrįžtamo trynimo "
"elementą, kad apeitų Šiukšlinę."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:108
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
......@@ -159,7 +185,7 @@ msgstr ""
"Ar rodyti kontekstiniame meniu elementus saitams sukurti kopijuojamiems arba "
"pažymėtiems failams"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:109
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
......@@ -167,12 +193,12 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, Nautilus rodys kontekstinio meniu elementus, skirtus "
"sukurti saitus kopijuojamiems arba pažymėtiems failams"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:113
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr "Ar klausti patvirtinimo ištrinant failus ar išvalant šiukšlinę"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:114
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
......@@ -180,11 +206,11 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, bandant ištrinti failus arba išvalyti šiukšlinę, "
"Nautilus paklaus patvirtinimo."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:119
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Kada rodyti elementų skaičių aplanke"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:120
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -196,11 +222,11 @@ msgstr ""
"nustatyta „local-only“, tai rodyti tik vietinių aplankų elementų skaičių. "
"Jei nustatyta „never“, niekada neskaičiuoti elementų."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:124
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Failų paleidimo/atvėrimo pele būdas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:125
msgid ""
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
......@@ -208,11 +234,11 @@ msgstr ""
"Galimos reikšmės yra „single“ – paleisti failus vienu pelės spustelėjimu, "
"arba „double“ – dvigubu spustelėjimu."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Ką daryti su vykdomaisiais tekstiniais failais, kai jie aktyvuojami"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:130
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
......@@ -223,11 +249,11 @@ msgstr ""
"yra „launch“ – paleisti juos kaip programas, „ask“ – paklausti, ką daryti, "
"ir „display“ – parodyti kaip tekstą."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:134
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Rodyti paketų diegyklę nežinomiems MIME tipams"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:135
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
......@@ -235,11 +261,11 @@ msgstr ""
"Ar rodyti naudotojui paketų diegyklės dialogą tuo atveju, kai atveriamas "
"nežinomo MIME tipo failas, siekiant rasti programą, galinčią jį atverti."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:139
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
msgstr "Naudoti papildomus mygtukų įvykius Nautilus naršyklės languose"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:140
msgid ""
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
......@@ -248,11 +274,11 @@ msgstr ""
"nurodo, ar Nautilus programoje atliekamas koks nors veiksmas, kuomet "
"paspaudžiamas vienas iš jų."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:144
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
msgstr "Pelės mygtukas, suaktyvinantis komandą „Pirmyn“ naršyklės lange"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:145
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
......@@ -262,11 +288,11 @@ msgstr ""
"nurodo, kuris mygtukas suaktyvina komandą „Pirmyn“ naršyklės lange. Galimos "
"reikšmės tarp 6 ir 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:149
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
msgstr "Pelės mygtukas, suaktyvinantis komandą „Atgal“ naršyklės lange"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:150
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
......@@ -276,11 +302,11 @@ msgstr ""
"nurodo, kuris mygtukas suaktyvina komandą „Atgal“ naršyklės lange. Galimos "
"reikšmės tarp 6 ir 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:155
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Kada rodyti paveikslų miniatiūras"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
msgid ""
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
......@@ -295,15 +321,11 @@ msgstr ""
"paprastą piktogramą. Nepaisant pavadinimo, šis nustatymas galioja visiems "
"peržiūrimiems failų tipams."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:161
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maksimalus paveikslėlio dydis miniatiūrų kūrimui"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
#| msgid ""
#| "Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
#| "this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long "
#| "time to load or use lots of memory."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
msgid ""
"Images over this size (in megabytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
"this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time "
......@@ -313,23 +335,26 @@ msgstr ""
"nustatymo tikslas yra išvengti didelių paveikslėlių miniatiūrų kūrimo, kas "
"gali ilgai užtrukti ir naudoti daug atminties."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:166
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
msgid "Default sort order"
msgstr "Numatytoji rikiavimo tvarka"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:170
#| msgid ""
#| "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
#| "“name”, “size”, “type” and “mtime”."
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
"“name”, “size”, “type”, “mtime”, “atime” and “starred”."
msgstr ""
"Numatytoji elementų rikiavimo tvarka piktogramų vaizde. Galimos reikšmės yra "
"„name“, „size“, „type“ ir „mtime“."
"„name“, „size“, „type“, „mtime“, „atime“ ir „starred“."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:174
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Atvirkštine rikiavimo tvarka naujuose languose"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
......@@ -341,11 +366,11 @@ msgstr ""
"rikiavimo nuo „a“ iki „ž“ bus rikiuojama nuo „ž“ iki „a“; jei rikiuojama "
"pagal dydį, vietoj didėjančios tvarkos bus naudojama mažėjanti."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:185
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Numatytoji aplankų peržiūros programa"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:183
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
......@@ -354,11 +379,11 @@ msgstr ""
"Aplankai bus rodomi šiuo vaizdu, nebent naudotojas konkretiems aplankams "
"pasirinko kitą vaizdą. Galimos reikšmės: „list-view“ ir „icon-view“."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:190
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Ar rodyti paslėptus failus"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
msgid ""
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
......@@ -366,16 +391,16 @@ msgstr ""
"Šis raktas yra pasenęs ir nepaisomas. Vietoj jo naudojamas raktas „show-"
"hidden“ iš „org.gtk.Settings.FileChooser“."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:195
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Koks rodinys turi būti naudojamas ieškant"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
msgid ""
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
msgstr "Ieškant Nautilus persijungs į rodinio tipą pagal šį nustatymą."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:200
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
......@@ -383,7 +408,7 @@ msgstr ""
"Ar atverti aplanką po žymikliu pasibaigus laikui vykdant tempimo ir numetimo "
"veiksmą"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
......@@ -391,11 +416,11 @@ msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, vykdant tempimo ir numetimo veiksmą aplankas po "
"žymekliu bus automatiškai atvertas po tam tikro laiko"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:205
msgid "Enable new experimental views"
msgstr "Įjungti eksperimentinius rodinius"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
msgid ""
"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
"help giving feedback and shaping their future."
......@@ -403,14 +428,14 @@ msgstr ""
"Ar naudoti naujus eksperimentinius rodinius su naujausiai GTK+ valdikliai, "
"kad galėtumėte padėti pateikti atsiliepimus ir įtakoti jų ateitį."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:210
msgid ""
"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
"window/tab"
msgstr ""
"Ar numatytai įjungti viso teksto paiešką atveriant naują langą ar kortelę"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
"name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
......@@ -420,19 +445,19 @@ msgstr ""
"pavadinimo. Šis nustatymas pakeičia aktyvią būseną, kurią galima pakeisti "
"paieškos laukelyje"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:215
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Numatytasis formatas failų suspaudimui"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:216
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Formatas, kuris bus pasirinktas suspaudžiant failus."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Galimų užrašų šalia piktogramų sąrašas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
"captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
......@@ -443,15 +468,15 @@ msgstr ""
"„size“, „type“, „date_modified“, „owner“, „group“, „permissions“ ir "
"„mime_type“."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:231
msgid "Default icon view zoom level"
msgstr "Numatytasis piktogramų vaizdo mastelis"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:235
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Teksto elipsės riba"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:236
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
......@@ -482,67 +507,67 @@ msgstr ""
"Netrumpinti failų pavadinimų naudojant kitus mastelius. Galimi masteliai: "
"smallest, smaller, small, standard, large"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:240
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
msgid "Default list view zoom level"
msgstr "Numatytasis sąrašo rodinio mastelis"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:247
msgid "Columns visible in list view"
msgstr "Numatytasis sąrašo rodinyje matomų skilčių sąrašas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:251
msgid "Column order in list view"
msgstr "Numatytoji skilčių tvarka sąrašo rodinyje"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:252
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
msgid "Use tree view"
msgstr "Naudoti medžio vaizdą"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr "Ar medis turėtų būti naudojamas sąrašo rodiniui vietoj paprasto sąrašo"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:263
msgid "Initial size of the window"
msgstr "Pradinis lango dydis"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:264
msgid ""
"A tuple containing the initial width and height of the application window."
msgstr "Pora, nurodanti pradinį programos lango plotį ir aukštį."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:268
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Ar naršymo langas turėtų būti išdidintas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:269
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Ar naršymo langas turi būti numatytai išdidintas."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Šoninio polangio plotis"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "Numatytasis šoninio polangio plotis naujuose languose."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Rodyti vietos juostą naujuose languose"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Jei reikšmė teigiama, atvertuose languose bus rodoma vietos juosta."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Rodyti šoninį polangį naujuose languose"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:281
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Jei reikšmė teigiama, atvertuose languose bus rodomas šoninis polangis."
......@@ -558,13 +583,13 @@ msgstr "Y"
#. Put up the timed wait window.
#. Add buttons
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1221
#: src/nautilus-files-view.c:1739 src/nautilus-files-view.c:5974
#: src/nautilus-files-view.c:6434 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1202
#: src/nautilus-files-view.c:1704 src/nautilus-files-view.c:5931
#: src/nautilus-files-view.c:6389 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:951
#: src/nautilus-properties-window.c:4629 src/nautilus-properties-window.c:5665
#: src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/nautilus-mime-actions.c:1298 src/nautilus-properties-window.c:4630
#: src/nautilus-properties-window.c:5713 src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
......@@ -574,8 +599,8 @@ msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Galite sustabdyti šią operaciją paspaudę „Atsisakyti“."
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
#: src/nautilus-files-view.c:385 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:990
#: src/nautilus-files-view.c:395 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:1016
msgid "Loading…"
msgstr "Įkeliama…"
......@@ -605,7 +630,7 @@ msgid "Camera Brand"
msgstr "Fotoaparato rūšis"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:229
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:434
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:28
msgid "Camera Model"
msgstr "Fotoaparato modelis"
......@@ -643,7 +668,7 @@ msgstr "Programa"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:238
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:163
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:53
msgid "Title"
msgstr "Pavadinimas"
......@@ -686,7 +711,7 @@ msgid "Failed to load image information"
msgstr "Nepavyko įkelti paveikslėlio informacijos"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
#: src/nautilus-file.c:7434
#: src/nautilus-file.c:7439
msgid "Image"
msgstr "Paveikslėlis"
......@@ -729,19 +754,19 @@ msgstr ""
"reikiamas teises, kad juos būtų galima sukurti:\n"
"%s"
#: src/nautilus-application.c:635
#: src/nautilus-application.c:604
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check negali būti naudojamas su kitais parametrais."
#: src/nautilus-application.c:643
#: src/nautilus-application.c:612
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit negali būti naudojamas su URI."
#: src/nautilus-application.c:652
#: src/nautilus-application.c:621
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select turi būti naudojamas su bent vienu URI."
#: src/nautilus-application.c:793
#: src/nautilus-application.c:774
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
......@@ -750,50 +775,50 @@ msgstr ""
"Klaida rodant žinyną: \n"
"%s"
#: src/nautilus-application.c:989
#: src/nautilus-application.c:966
#, c-format
msgid ""
"“%s” is an internal protocol. Opening this location directly is not "
"supported."
msgstr "„%s“ yra vidinis protokolas. Šios vietos negalima tiesiogiai atverti."
#: src/nautilus-application.c:1089
#: src/nautilus-application.c:1066
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Atlikti keletą greitų savipatikrų."
#: src/nautilus-application.c:1096
#: src/nautilus-application.c:1073
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Sukurti pradinį nurodytų matmenų langą."
#: src/nautilus-application.c:1096
#: src/nautilus-application.c:1073
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIJA"
#: src/nautilus-application.c:1098
#: src/nautilus-application.c:1075
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Rodyti programos versiją."
#: src/nautilus-application.c:1100
#: src/nautilus-application.c:1077
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Visada atverti naują langą naršant nurodytus URI"
#: src/nautilus-application.c:1102
#: src/nautilus-application.c:1079
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Sukurti langus tik nurodytiems URI."
#: src/nautilus-application.c:1104
#: src/nautilus-application.c:1081
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Išjungti Nautilus."
#: src/nautilus-application.c:1106
#: src/nautilus-application.c:1083
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Pažymėti nurodytą URI tėviniame aplanke."
#: src/nautilus-application.c:1107
#: src/nautilus-application.c:1084
msgid "[URI…]"
msgstr "[URI…]"
#: src/nautilus-autorun-software.c:157 src/nautilus-autorun-software.c:160
#: src/nautilus-autorun-software.c:143 src/nautilus-autorun-software.c:146
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
......@@ -802,16 +827,16 @@ msgstr ""
"Nepavyko paleisti programos:\n"
"%s"
#: src/nautilus-autorun-software.c:163
#: src/nautilus-autorun-software.c:149
#, c-format
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "Nepavyko rasti programos."
#: src/nautilus-autorun-software.c:189
#: src/nautilus-autorun-software.c:159
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Oi! Kilo problemų paleidžiant šią programinę įrangą."
#: src/nautilus-autorun-software.c:219
#: src/nautilus-autorun-software.c:188
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
......@@ -820,11 +845,11 @@ msgstr ""
"„%s“ yra programinė įranga, skirta automatiniam paleidimui. Ar norite ją "
"įvykdyti?"
#: src/nautilus-autorun-software.c:223
#: src/nautilus-autorun-software.c:192
msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
msgstr "Jei nepasitikite šia vieta arba nesate tikras, spauskite Atsisakyti."
#: src/nautilus-autorun-software.c:254 src/nautilus-mime-actions.c:651
#: src/nautilus-autorun-software.c:223 src/nautilus-mime-actions.c:651
msgid "_Run"
msgstr "_Vykdyti"
......@@ -881,23 +906,23 @@ msgstr[1] "Pervadinti %d aplankus"
msgstr[2] "Pervadinti %d aplankų"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:87
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:186
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:488
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:73
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:187
msgid "Original Name (Ascending)"
msgstr "Originalus pavadinimas (didėjimo tvarka)"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:92
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:493
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:78
msgid "Original Name (Descending)"
msgstr "Originalus pavadinimas (mažėjimo tvarka)"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:97
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:498
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:83
msgid "First Modified"
msgstr "Pirmas pakeitimas"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:102
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:503
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:88
msgid "Last Modified"
msgstr "Paskutinis pakeitimas"
......@@ -954,13 +979,13 @@ msgstr "01, 02, 03"
msgid "001, 002, 003"
msgstr "001, 002, 003"
#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4427
#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:333
#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4432
#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:314
msgid "Other Locations"
msgstr "Kitos vietos"
#: src/nautilus-bookmark.c:115 src/nautilus-file-utilities.c:304
#: src/nautilus-list-view.c:1949 src/nautilus-pathbar.c:328
#: src/nautilus-list-view.c:1940 src/nautilus-pathbar.c:309
#: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:184
msgid "Home"
msgstr "Namai"
......@@ -970,7 +995,7 @@ msgid "The selection rectangle"
msgstr "Žymėjimo stačiakampis"
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1232
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1282
msgid "Icon View"
msgstr "Piktogramų vaizdas"
......@@ -982,7 +1007,7 @@ msgstr "_Atstatyti numatytąjį"
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Pakeisti dabartinius sąrašo stulpelių nustatymus numatytaisiais"
#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2268
#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2259
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:23
msgid "Name"
msgstr "Pavadinimas"
......@@ -1016,12 +1041,10 @@ msgid "The date the file was modified."
msgstr "Data, kada failas buvo pakeistas."
#: src/nautilus-column-utilities.c:88
#| msgid "File Type"
msgid "Detailed Type"
msgstr "Detalus tipas"
#: src/nautilus-column-utilities.c:89
#| msgid "The mime type of the file."
msgid "The detailed type of the file."
msgstr "Detalus failo tipas."
......@@ -1049,7 +1072,7 @@ msgstr "Grupė"
msgid "The group of the file."
msgstr "Failo grupė."
#: src/nautilus-column-utilities.c:121 src/nautilus-properties-window.c:4699
#: src/nautilus-column-utilities.c:121 src/nautilus-properties-window.c:4700
msgid "Permissions"
msgstr "Leidimai"
......@@ -1122,7 +1145,6 @@ msgid "An archive cannot be called “..”."
msgstr "Archyvas negali vadintis „..“."
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:77
#| msgid "Archive name"
msgid "Archive name is too long."
msgstr "Archyvo pavadinimas yra per ilgas."
......@@ -1259,97 +1281,97 @@ msgstr "Nepavyko pervadinti elemento."
msgid "Renaming “%s” to “%s”."
msgstr "Pervadinama „%s“ į „%s“."
#: src/nautilus-file.c:1345 src/nautilus-vfs-file.c:364
#: src/nautilus-file.c:1349 src/nautilus-vfs-file.c:364
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Šio failo prijungti negalima"
#: src/nautilus-file.c:1399
#: src/nautilus-file.c:1403
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Šio failo atjungti negalima"
#: src/nautilus-file.c:1442
#: src/nautilus-file.c:1446
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Šio failo išimti negalima"
#: src/nautilus-file.c:1483 src/nautilus-vfs-file.c:555
#: src/nautilus-file.c:1487 src/nautilus-vfs-file.c:555
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Šio failo paleisti negalima"